Ocena brak

Biznes plan kawiarni Ekstrawaganza na lata 2002-2006

Autor /pdlsfwkt Dodano /27.03.2007

Kraków, 2006
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. STRESZCZENIE
1.1. Struktura biznesplanu
1.2. Opis programu działania
1.3. Misja firmy
1.4. Cel sporządzenia programu i opis spodziewanych korzyści

2. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA (PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY)
2.1. Właściciele
2.2. Rodzaj działalności 12
2.3. Zakres działalności 13
2.4. Podstawowe założenia 14
2.5. Dewiza (misja) Firmy 14
2.6. Podstawowe cele 14

3. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 16
3.1. Analiza strategiczna (metoda SWOT) 16
3.1.1. Założenia 16
3.1.2. Otoczenie 16
3.1.3. Zasoby Firmy 21
3.1.4. Cele i oczekiwania udziałowców
3.2. Pozycja strategiczna Firmy
3.3. Wybór strategii

4. PLAN TECHNICZNY
4.1. Opis wyrobów Firmy
4.2. Strategia i plan świadczenia usług
4.3. Majątek trwały
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Grunty 31
4.3.3. Nieruchomości 31
4.3.4. Maszyny i urządzenia 32
4.3.5. Pozostałe środki trwałe 32
4.3.6. Prognozowany poziom majątku trwałego 32
4.4. Koszty produkcji 34


5. PLAN MARKETINGOWY 44
5.1. Uwagi wstępne 44
5.2. Analiza rynku 44
5.2.1. Uwagi wstępne 44
5.2.2. Rynek
5.2.3. Konkurenci
5.2.4. Popyt - klienci
5.3. Strategia cen 52
5.4. Strategia marketingowa 53
5.5. Strategia promocji i reklamy 53
5.5.1. Założenia 53
5.5.2. Public relations 54
5.5.3. Reklama prasowa 54
5.5.4. Inne formy 54
5.5.5. Witryna internetowa 54


6. PLAN ORGANIZACYJNY 56
6.1. Wprowadzenie 56
6.2. Zasoby ludzkie 56
6.4. Kalendarz organizacyjny 60


7. PLAN FINANSOWY 62
7.1. Dane wejściowe 62
7.2. Założenia przyjęte do konstrukcji prognozy bilansu 62
7.3. Założenia przyjęte przy konstrukcji prognozy rachunku zysków i strat
7.4. Założenia przyjęto przy konstrukcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
7.5. Analiza majątku przedsiębiorstwa
7.5.1. Struktura aktywów
7.5.2. Struktura majątku trwałego
7.5.3. Struktura majątku obrotowego
7.5.4. Ogólna struktura pasywów
7.5.5. Struktura kapitału własnego
7.6. Analiza rentowności
7.6.1. Zyski i straty
7.6.2. Źródła przychodów
7.6.3. Źródła kosztów
7.6.4. Wskaźniki rentowności
7.6.5. Analiza płynności
7.6.6. Wstępne oszacowanie wartości Firmy oraz predykcja bankructwa


WNIOSKI I PODSUMOWANIE
ZAŁĄCZNIKI

WSTĘP

Wraz z przemianami ustrojowymi i społeczno - gospodarczymi, które dokonują się w naszym kraju od 1989 roku, Kraków uzyskał historyczną niepowtarzalna szansę stania się miastem o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale i europejskim. Szansy tej nie wolno zaprzepaścić - jest to wielkie wyzwanie, ale zarazem możliwość uczynienia z naszego miasta miejsca szczególnego, zapewniającego mieszkańcom odpowiednie warunki życia i rozwoju.
Znaczenie Krakowa jako europejskiego ośrodka nauki, kultury, sztuki powinno stale być umacniane. Pełniąc od dawna tę funkcję na szczeblu krajowym, w nowej sytuacji gospodarczej i politycznej ma szansę stać się jednym z najważniejszych ośrodków Europy Środkowej i Wschodniej.

Podobne prace

Do góry