Ocena brak

BIZNES PLAN I JEGO ELEMENTY.

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Biznes plan jest dokumentem określającym postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie i jest narzędziem efektywnego zarządzania firmą.

 

Funkcje biznes planu:

 1.  
  1. Funkcja wewnętrzna dla kierownictwa firmy, która służy do rozwijania pomysłów związanych z prowadzeniem firmy oraz do oceny jej działalności w pewnym okresie czasu.

  2. Funkcja zewnętrzna służy do zachęcenia kredytobiorców lub akcjonariuszy w celu zainwestowania w przedsiębiorstwo swoich pieniędzy. Większość inwestorów nie ulokuje swojego kapitału w przedsiębiorstwo lub przedsięwzięcie, jeżeli nie zapozna się z planem i jego działaniem.

Biznes plan jest wymagany przez banki przy składaniu wniosków o uzyskanie kredytów. Sporządzenie biznes planu jest konieczne w sytuacjach trudnych a zwłaszcza przed założeniem nowego przedsiębiorstwa, w razie reorganizacji – restrukturyzacji przed podjęciem ryzykownych przedsięwzięć oraz przy przezwyciężaniu kryzysu w działalności firmy. Biznes plan ma formę opisową (średnio 20 – 40 stron) a tabele służące opracowaniu stanowią załączniki. Całość obejmuje stan aktualny, analizę dotychczasowej działalności i założenia planowe na rok następny z podziałem na kwartały i miesiące. Opracowanie biznes planu jest to proces który wymaga okresowej weryfikacji celów, zadań i potrzeb przedsiębiorstwa. Czytelnikami planu będą inwestorzy, doradcy i zarząd przedsiębiorstwa.

Elementy biznes planu:

 1.  
  1.  
   1. Streszczenia biznes planu .

   2. Charakterystyka firmy.

   3. Analiza rynku.

   4. Strategie marketingowe.

   5. Profil produkcji.

   6. Zarządzanie firmą.

   7. Plan finansowy.

   8. Załączniki.

Streszczenie- powinno być krótkie, informować o firmie i produkcji, rykach zbytu, zarządzaniu i finansach firmy. Należy wskazać jakie korzyści w działalności może mieć inwestor jeżeli w firmie lub przedsięwzięciu ulokuje swój kapitał.

Charakterystyka firmy – informuje o założeniu przedsiębiorstwa , o rodzaju działalności z uwzględnieniem głównych nabywców i rynków zbytu. Należy omówić aktualny rozwój przedsiębiorstwa oraz opisać bazę materialną i kapitałową. Należy również opisać konkurencję. Należy określić cele realistyczne , które zamierza firma osiągnąć w zakresie sprzedaży, rentowności, wdrażania nowych technologii i zmian organizacyjnych. Analiza rynku ma za zadanie określić pozycję przedsiębiorstwa na rynku na którym prowadzi sprzedaż swoich wyrobów. Pozycja firmy na rynku zależy od ogólnej sytuacji rynkowej (popyt, podaż, ceny) oraz od funkcjonującej konkurencji. Istnieje potrzeba oszacowania skali zapotrzebowania na produkty firmy i dostosowania podaży do wymagań rynku. Na działalność rynku ma wpływ konkurencja i z tego powodu należy określić głównych kontrahentów oraz ocenić ich słabe i mocne strony. Badanie rynku ułatwia sformułowanie strategii marketingowej oraz ustalenie wielkości sprzedaży produktów.

Strategia marketingowaobejmuje dystrybucję, politykę cen oraz aktywizację sprzedaży. Przedsiębiorstwo wykorzystuje różne kanały dystrybucji, może prowadzić sprzedaż bezpośrednią w sieci sklepów firmowych lub korzystać z usług pośredników. W ramach polityki cen należy uzasadnić konieczność stosowania strategii wysokiej lub niskiej ceny. Należy ocenić jakie będą skutki odpowiedniej strategii i polityki cen oraz jej wpływ na wielkość sprzedaży, zysk oraz przewagę nad konkurencją. Aktywizacja sprzedaży odgrywa istotną rolę i należy przedstawić działania w zakresie reklamy , promocji oraz działalności środowiskowej tzw. public relations. Na podstawie analizy rynku i działań marketingowych planuje się wielkość sprzedaży podstawowych produktów firmy. Należy ustalić udział w rynku danego przedsiębiorstwa. Określając profil produkcji należy przedstawić w jaki sposób firma zamierza wytwarzać podstawowe produkty ( technologia wytwarzania, kooperacja oraz zaopatrzenie). Należy podać asortyment produkcji i jego wzbogacenie poprzez planowanie, modernizację. W tej części planu określa się zdolność produkcyjną zakładu, stopień jej wykorzystania, oraz potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. Do tej części biznes planu opracowuje się załączniki w postaci tabel w których określa się : zaopatrzenie materiałowe i głównych dostawców następnie potrzeby kooperacyjne i głównych kooperantów, zdolność produkcyjną podstawowych urządzeń oraz stopień ich wykorzystania, wielkość produkcji według asortymentu.

W części dotyczącej zarządzania firmą zawarte są informacje o ekipie zarządzającej w przedsiębiorstwie. Przedstawia się tutaj kierownictwo, strukturę organizacyjną oraz politykę personalną firmy. Istotną sprawą jest pozytywna prezentacja osób na kierowniczych stanowiskach z podkreśleniem ich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego. Wśród wymienionych osób powinni się znajdować założyciele firmy lub ścisłe kierownictwo albo osoby odpowiedzialne za rozwój firmy, aktywni inwestorzy, najważniejsi managerowie oraz konsultanci , eksperci i wynalazcy którzy przyczyniają się do rozwoju firmy.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa przedstawia aktualny układ komórek organizacyjnych i ich wewnętrzne uzależnienia oraz podział odpowiedzialności ( schemat organizacyjny dołączony jest do załączników). W ramach polityki personalnej należy podać informacje o sposobie doboru szkolenia i wynagradzania pracowników. Należy również wspomnieć o bodźcach materialnych dla kierownictwa i pracowników. Należy również omówić zasoby siły roboczej , strukturę kadry , działające związki zawodowe, politykę płac i tp.

Podobne prace

Do góry