Ocena brak

Biznes plan

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.01.2012

Definicja

Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym z DGP|działalnością globalną przedsiębiorstwa, którego zadaniem jest wskazanie celów oraz sposobów i środków do ich osiągnięcia. Biznes plan, jako zestaw dokumentów i analiz, ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nią. Umożliwia on przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć, pozwala na pozyskanie środków finansowych od inwestorów i banków.


Biznes plan powinien być przygotowany przez kierownictwo firmy lub przez wyspecjalizowaną komórkę analityczną w organizacji. Można także skorzystać z pomocy konsultantów.


Biznes plan jest przygotowywany na okres do 2 lat (bliski horyzont planistyczny), 2-10 lat (horyzont perspektywiczny). We współczesnej gospodarce, ze względu na postęp technologii, zmiany prawne, zmiany społeczne, plany przygotowywane na więcej niż 3 lata mają małą szansę na sprawdzenie się w praktyce. W dłuższych okresach skuteczniejsze może być wykorzystanie koncepcji strategiczny|foresightu strategicznego.


Biznes plan - długofalowy i całościowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia gospodarczego, który sporządzony jest w oparciu o kompleksową ocenę sytuacji strategicznej firmy. Plan stanowi dokument, w którym zawarte są cele organizacji lub przedsięwzięcia, sposób osiągnięcia opisanych celów oraz niezbędne zasoby przeznaczone do ich realizacji. Jest to narzędzie, które w jasny i czytelny sposób przedstawia i wyjaśnia cele i strategie firmy.
Zasady planowania

Tworzenie biznes planu wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad planowania:

 • przyjmując założenia należy odnosić je do samodzielnych podmiotów funkcjonujących w gospodarce rynkowej,
 • organizacji determinuje i ogranicza jej zachowania,
 • nie da się w pełni przewidzieć przyszłości,
 • planowanie jest sposobem przetwarzania informacji w sposób umożliwiający sformułowanie celów organizacji oraz zwiększenie szansy na ich osiągnięcie,
 • rezultatem planowania jest: ograniczenie niepewności, oszacowanie prawdopodobieństwa zagrożeń i szans, zmniejszenie ryzyka decyzji|podjęcia błędnych decyzji,
 • dostosowanie funkcjonowania firmy do realizacji nadrzędnego celu powoduje wzrost efektywności w całej organizacji i stabilizuje jej działalność,
 • kontrola w projektowaniu służy sprawdzeniu stopnia osiągania celów (E. Filar, J. Skrzypek 2001, s.18).

Fazy przygotowania

 • identyfikacja problemów (SWOT), wybór problemów wymagających rozwiązania w pierwszej kolejności,
 • diagnoza bieżącej sytuacji organizacji (strategiczna),
 • planowanie niezbędnych działań,
 • przygotowanie planu działania,
 • wdrożenie,
 • kontrola.

Struktura biznes planu

Struktura biznes planu jest uzależniona od celów jego wykorzystania. Przykładowy biznes plan może wyglądać następująco:

 1. Streszczenie
 2. Charakterystyka firmy
 3. Aktualny stan działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej)
 4. Analiza strategiczna
 5. Ramowy rozdział zadań
 6. Plan działalności gospodarczej (dla poszczególnych działów organizacji)
 7. Zasady i warunki modyfikacji planu
 8. Załączniki dotyczące sytuacji ekonomicznej

Ocena biznes planu

Kryteriami oceny biznes planu mogą być:

Podobne prace

Do góry