Ocena brak

Biznes plan

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Biznes plan - plan gospodarczy, plan prowadzenia interesów, plan przedsięwzięć - tak w języku polskim można wyrazić istotę coraz bardziej popularnego u nas terminu angielskiego " business plan ". Znajduje on zastosowanie zarówno w różnych sferach działalności biznesowej, jak i w różnych okresach czy fazach rozwoju firmy, przedsiębiorstwa, czy organizacji.

Biznes plan - jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oćeny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznyćh zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania przy wszystkich istniejących uwarunkowaniach natury inansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej, technologicznej itp. Jest przewodnikiem dla działań strategicznych i operacyjnych firmy oraz pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej. Obejmuje działalność bieżącą przedsiębiorstwa oraz okres od trzech do pięciu lat.

Biznes plan jest planem menedżerów, określającym ich zdolność do podejmowania skutecznych działań zmierzających do trwałego usytuowania się na rynku, czyli finansowo efektywnego połączenia okazji rynkowych z możliwościami firmy. Zadaniem kadry kierowniczej jest stworzenie realnej wizji sukcesu rynkowego firmy. Biznes plan jest dobrym wzorem dla opracowania wszelkich planów, ponieważ cele, środki, zasoby, strategia i rezultaty przedsięwzięcia muszą być tak przedstawione, aby wykazać kompetencje i umiejętności przedsiębiorcze oraz wzbudzić zaufanie, niezbędne dla uzyskania kredytu lub zwiększenia kapitału firmy. Biznes plan jest jedną z nowoczesnych technik zarządzania, stanowiących wstępny warunek odnoszenia sukcesów na rynku. Sukcesów nie zapewniająjuż ani łatwo nadarzające się okazje, ani też sama intuicja przedsiębiorcy lub menedżera, nie osiąga się sukcesów bez wiedzy o rynku oraz umiejętności przewidywania i planowania.

Biznes plan jest zestawieniem dokumentów, które powinny określać: - miejsce firmy w otoczeniu gospodarczym,

- cele firmy (przedsięwzięcia),

- sposoby i środki zmierzające do ich osiągnięcia w określonym czasie. Każda firma działająca w gospodarce rynkowej funkcjonuje w określonym otoczeniu gospodarczym. Składają się na nie inne firmy (dostawcy materiałów, odbiorcy produktów lub usług, konkurenci), banki udzielające kredytów, agendy państwowe lub międzynarodowe, które wspierają rozwój przedsiębiorczości oraz osoby fizyczne ze swoimi potrzebami, dochodami, upodobaniami itp. W otoczeniu firmy nieustannie zachodzą zmiany, będące wyrazem ewolucji zachowania wszystkich funkcjonujących na rynku podmiotów gospodarczych oraz fluktuacji kursów walut, cen wywozowych i przywozowych, podatków itp.

Miejsce firmy w otoczeniu gospodarczym wyznaczają : - branża, w której ona działa,

- rynek, na którym sprzedaje produkty (czy usługi), - ceny,

- jakość,

- technologia produkcji,

- dynamika sprzedaży,

- osiągane wyniki finansowe.

Podstawowym celem większości firm jest : - zwiększenie własnej konkurencyjności,

- zwiększenie udziału w rynku,

- zwiększenie rozmiarów sprzedaży i zysku, - poprawa rentowności.

Wszystkie te cele można osiągnąć przez :

- wprowadzenie nowych produktów (usług) na rynek, - poprawę jakości,

- obniżkę cen,

- udoskonalenie lub wprowadzenie nowych technologii, - zdobycie nowych rynków,

- rozwinięcie reklamy, promocji i dystrybucji, - doskonalenie systemu zarządzania.

Określając cele firmy oraz sposoby i środki zmierzające do ich osiągnięcia w określonym czasie, biznes plan powinien szczegółowo wskazywać, jak ma postępować kierownictwo, aby osiągnąć sukces.

Do zadań biznes planu należy :

- ocena mocnych i słabych stron przedsięwzięcia, - określenie kosztów,

- określenie potrzebnych środków finansowych, - wybór strategii działania,

- określenie koncepcji rozwoju, - ocena branży,

- ocena rynku i konkurencji, - oszacowanie ryzyka,

- poszukiwanie partnerów do współpracy i środków finansowych.

Istotą biznes planu jest przede wszystkim określenie celów, a następnie ustalenie sposobów, metod i środków osiągnięcia założonych celów. Spośród wielu możliwości należy wybrać tą, która w najbardziej optymalny sposób zrealizuje cel. Biznes plan jest tym niezbędniejszym, im zamierzenia bardziej skomplikowane i długodystansowe, im więcej czynników wewnętrznych z otoczenia oddziaływuje na daną firmę. Na świecie tylko te przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy rynkowe, które dobrze planują swoją działalność, zwiększając efektywność, skuteczność i jakość działania.

Podobne prace

Do góry