Ocena brak

Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Zróżnicowanie osobników fito- i zoocenozy.B. należy rozpatrywać na różnych poziomachorganizacji przyrody:

1) b. gatunkową, czylirozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmówwystępujących na Ziemi;

2) b.ekol., a więc rozmaitość zgrupowań ekol.,biocenoz, ekosystemów i krajobrazów;

3) b.genet., czyli rozmaitość genów obecnych wpulach genowych populacji tych różnychgatunków.

Wskutek nadmiernej intensyfikacjirolnictwa obserwuje się zmniejszanie b. Utratab. przejawia się zanikiem wielu starych,względnie lokalnych, niekiedy nawet wartościowychodmian roślin uprawnych, owocowychdrzew i krzewów, a także lokalnychras zwierząt.

Ograniczanie b. polega gł. nagenet. ujednolicaniu agroekosystemów, co wdłuższym okresie czasu może być dla nichzgubne. Niewielkie zróżnicowanie genet. organizmówdanego ekosystemu potęguje niebezpieczeństwadegeneracyjne populacjiosobników w obrębie rodzajów i gatunków, atakże wzrost infekcji chorób i szkodników.

Zwiększenie b. można osiągnąć poprzez uprawęjak największego zestawu odmian roślinuprawnych, wprowadzanie upraw współrzędnychi ograniczenie stosowania agrochemikaliów,a także poprzez wprowadzanie nowychras zwierząt gospodarskich. W celu zachowania b. zabrania się wypalania roślinności nałąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach,pasach przydrożnych i wzdłuż szlaków kolejowych.

Podobne prace

Do góry