Ocena brak

BIELAJEW ALEKSANDR DMITRIJEWICZ

Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012

ur. w Ranienburgu
(obecnie Czapłygin w guberni riazańskiej), zm. 1903 w Moskwie,
Ros. teolog prawosławny.

Studia teol. odbył 1872-76 w Akademii
Duch. w Moskwie, gdzie 1880 uzyskał stopień mgra teologii
oraz nominację na docenta; 1893 został prof., 1899 uzyskał
stopień dra teologii.

W pracy Lubow' Bożestwiennaja. Opyt raskrytija glawnlejszych
christianskich dogmatów iz naczala lubwi bożestwiennoj
(Mwa 1880, 18842) podjął oryginalną próbę przedstawienia dogmatyki
w świetle idei miłości Bożej ; uważał, że idea ta, organicznie
zespalająca całą dogmatykę, stanowi realną podstawę, z której
można wyprowadzić wszystkie ważniejsze dogmaty chrzęść. ;

rozprawę O biezbożyi i antichristie I. Podgotowlenije, priznaki
i wriemia priszestwija antichrista (Siergijew Posad 1899) poświęcił
dogm.-egzeget. zagadnieniom znaków i czasu przyjścia
antychrysta; B. podał hist, przegląd problematyki w perspektywie
różnych wyznań chrzęść, oraz krytyczną ich ocenę;

wydał
nadto O sojedinienii cerkwiej (Siergijew Posad 1897) oraz liczne
artykuły poświęcone m.in. idei monoteizmu w ST, papiestwu,
dogmatowi niepokalanego poczęcia NMP, rozumieniu przekazu
bibl. o stworzeniu człowieka, postępowi, autentycznemu chrześcijaństwu
i humanizmowi (w nawiązaniu do poglądów L.N.
Tołstoja i W.S. Sołowjowa na chrześcijaństwo).

Uważał, że
początków rozłamu w chrześcijaństwie (schizma wschodnia)
należy szukać w odmiennym sposobie życia i mentalności chrześcijan
Wschodu i Zachodu oraz w dążeniu papieży do centralizacji
władzy;

głosił, że Kościół może podawać jako dogmat tylko to,
co jest zawarte w Piśmie Św., wyrażając i wyjaśniając jedynie jego
treść w zrozumiałych dla ludzi danego okresu pojęciach.

 

PBE II 1273-1277; Jugie I (passim); M. Gordillo, Compendium theologiae orientalis, R 1950, 144.

Podobne prace

Do góry