Ocena brak

Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

Główną oś hydrologiczną omawianej krainy stanowi Biebrza (159 km. długości w granicach parku). Jest jej podstawowym elementem decydującym o charakterystycznym wizerunku. Biebrza jest największym prawobrzeżnym dopływem Narwi. Jest to rzeka o typowo nizinnym charakterze, z niskimi spadkami (od 0,06 do 3,33 promila), silnie meandrująca, z licznymi zakolami i staro rzeczami. Szerokość koryta Biebrzy wynosi od kilku metrów w basenie północnym do kilkunastu w jej dolnym biegu. Obszar zlewni Biebrzy wynosi 7 062 km2. Dolina Biebrzy zasilana jest zarówno wodami powierzchniowymi, jak też wodami podziemnymi: naporowymi z dna doliny oraz wypływającymi z rozległych warstw wodonośnych wysoczyzn morenowych otaczających dolinę. Biebrza zbiera wody blisko 40 mniejszych cieków wodnych. W granicach parku znajdują się dolne odcinki dopływów Biebrzy.

Dopływami prawobrzeżnymi są: Lebiedzianka, Netta, i biegnący jej korytem Kanał Augustowski, Kopytówka, Ełk i jego dopływ Jegrznia, Dybła, Klimaszewnica i Wissa. Dopływami lewobrzeżnymi są: Sidra, Kamienna, Brzozówka, Czarna Struga i Kosódka. Duża liczba staro rzeczy, kanałów, rowów melioracyjnych i cieków wodnych powoduje, że sieć rzeczna zlewni Biebrzy jest silnie rozwinięta. W jej korycie występuje wiele przegłębień i płycizn, korzystnych dla bytowania i rozwoju zróżnicowanego świata roślin i zwierząt. Nazwa rzeki wywodzi się stąd, że kiedyś w jej pobliżu żyły bardzo licznie bobry. Wielka przestrzeń jej pradoliny w dużej części zachowała pierwotny lub zbliżony do naturalnego charakter i w tym względzie stanowi "żywe laboratorium" przyrody - z unikatową florą i bezcennymi w skali światowej siedliskami dzikich zwierząt.

Unikatowym, zasługującym na specjalne wyodrębnienie miejscem jest rezerwat "Czerwone Bagno". Zachowały się tutaj zarówno torfowiska wysokie jak i niskie oraz przejściowe, w naturalnej, niezmienionej formie. Rezerwat ten jest ostoją łosia.

Powierzchnia rezerwatu to 3 936 ha.

Podobne prace

Do góry