Ocena brak

BIBLIOTEKA POLSKA. Instytut Wydawniczy „B.P."

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012

BIBLIOTEKA POLSKA. Instytut Wydawniczy „B.P.", wydawnictwo
zał. 1920 w Warszawie przez W. Kościelskiego jako
spółka akcyjna, m. in. z udziałem W. Berenta i L. Staffa.
Współpracując ściśle ze środowiskiem nauk. i lit. (we władzach
B.P. działali m. in. J. Kasprowicz, T. Pini, A. Guttry),
wyspecjalizowało się w upowszechnianiu dzieł pisarzy pol.
(zbiorowe wydania S. Wyspiańskiego i W. Sieroszewskiego,
utwory W. Berenta, J. Kadena-Bandrowskiego, J. Kasprowicza,
K. Makuszyńskiego, W. Orkana, F. A. Ossendowskiego, S.
Przybyszewskiego, T. Rittnera, L. Staffa, J. Weyssenhoffa, S.
Żeromskiego) i historyków literatury (A. Bruckner, J. Kleiner),
ponadto w przekładach z literatur ang., franc. i włoskiej.
Znaczna część produkcji ukazywała się w licznych seriach, m.
in. w zasłużonej W i e l k i e j  B i b l i o t e c e (do 1933  - 144
t.), obejmującej działa klasyki pol. i obcej przystosowane do
użytku szkolnego, ponadto w Bibliotece Hist. i Bibliotece
Historyczno-Literackiej. B.P. wydawała też cenione czasopisma:
—» „Nowy Przegląd Literatury i Sztuki", —» „Przegląd
Warsz.", —» „Polonista". Publikacje firmy, dysponującej wielkimi
zakładami drukarskimi w Bydgoszczy, odznaczały się
wysokim poziomem graficznym i edytorskim.

Podobne prace

Do góry