Ocena brak

BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP)

Autor /kaszanka Dodano /11.02.2012


BIBLIOTEKA PISARZÓW POLSKICH (BPP): 1) Seria wydawn.
dzieł dawnej literatury pol., podjęta przez AU w Krakowie
1889 i kontynuowana przez PAU do 1950; objęła 91 tomów
druk. w formacie 8". Oparta na projekcie W. Wisłockiego,
zgłoszonym na Zjeździe im. Kochanowskiego 1884 i tamże
popartym przez R. Piłata, podjęła zadanie zarówno ochrony,
jak popularyzacji zabytków literatury nar.; miała ogarnąć
prozę i poezję łac. i pol., polonica, dać przedruki rzadkości
bibliogr. z pominięciem utworów ogł. wcześniej w > Bibliotece
Polskiej K.J. Turowskiego. W praktyce wydawn. program
nieco się skurczył, poezję łac. przejął już 1887 W Corpus
Antiąuissimorum Poetarum Poloniae Latinorum, do wyjątków
należały publikacje dzieł hist. (Polonia M. Kromera w oprać.
W. Czermaka) czy pism polemicznych, wielu pisarzy prezentowano
jedynie w wyborze (założeniem były edycje 1- lub co
najwyżej 2-tomowe). Teksty drukowano w transkrypcji, ze
wstępem wydawcy. Seria osiągnęła wysoki, choć niejednolity
poziom edytorski, udostępniając wiele cennych i unikatowych
zabytków literatury staropol., od zbioru Fortuny i cnoty różność
w oprac. S. Ptaszyckiego po tom Polskiej satyry mieszczańskiej
K. Badeckiego. W pracach wydawn. zasłużyli się zwł.
W. Bruchnalski, Z. Celichowski, J. Czubek - długoletni red.
serii, J. Korzeniowski, S. Windakiewicz, W. Wisłocki, R. Zawiliński;
ponadto współpracowali A. Bruckner, J.S. Bystroń, I.
Chrzanowski, J. Janów, J. Krzyżanowski, J. Łoś, J. Rostafiński
i in. 2) Nawiązująca do poprzedniej, lecz zmodernizowana
seria wydawn. IBL PAN, podjęta 1953 pod red. M.R. Mayenowej;
przyjęła szeroki program zbudowania trwałego warsztatu
historyka literatury przez sporządzenie wzorowych edycji najważniejszych dzieł lit. staropolszczyzny. Dokonano wewn.
podziału na serię A - obejmującą średniow. przekazy rękopiśmienne,
druk. w formacie 4°, w podobiźnie (fototypii), transliteracji
i transkrypcji, i serię B - obejmującą druki i rkpsy od
XVI w. do poł. XVIII w., w fototypii i transkrypcji łub w jednej
z tych postaci, druk. w formacie 8° (ale także 4°). W stosunku do
dawnej BPP rozszerzono znacznie zasięg tematyczny, włączając
literaturę łac. (Janicki, Trzecieski) - wyd. zawsze z przekł.
pol., słownikarstwo (Mączyński), poetyki (J. Ursinus, Sarbiewski),
pisma polemiczne (Grzegorz Paweł z Brzezin), dokumenty
kult.-obycz. (W. Nekanda-Trepka); zainicjowano edycje
wielotomowe z tendencją do objęcia dzieł wszystkich pisarzy
(Rej, Jurkowski, Klonowie, S. Twardowski). Analogicznie,
w serii A postulowano druk wszystkich przekazów rękopiśmiennych
tekstu (Bogurodzica, Rozmyślania dominikańskie).
Założeniem jest wielostronne opracowanie dzieła (przynajmniej
przez historyka literatury i językoznawcę), pełny słownik
własny tekstu, pełny komentarz i indeks. Pewne powstałe
rozbieżności między poszczególnymi pozycjami nie ujmują
ogromnych zasług wydawnictwa w dziele zachowania i udostępnienia
w jak najpoprawniejszych wersjach literatury staropolskiej.
Do współpracowników serii należą m. in.: z historyków
literatury i kultury - W. Dworzaczek, W. Floryan, K.
Górski, Cz. Hernas, H. Kapełuś, J. Krzyżanowski, R. Pollak, S.
Vrtel-Wierczyriski, J. Woronczak; z latynistów - J. Krokowski,
M. Plezia, S. Skimina, K. Stawecka, L. Winniczuk; z językoznawców
- S. Bąk, W. Kuraszkiewicz, E. Ostrowska, S. Rospond,
W. Taszycki. W11953-79 ukazało się 21 tomów.


M.R. MAYENOWA Wstęp w wyd. Krótkiej rozprawy M. Reja, Wr.
1953; T. ULEW1CZ O wydaniach klasyków..., „Ruch Lit." 1968 z. 2;
M. FIDELUS O wydawnictwach staropolskich tekstów literackich
przed r. 1918, tamże 1971 z. t; CZ. HERNAS Badania naukowe nad
literaturą staropolską w powojennym 25-leciu, Acta UWr. Prace Lit. 14
(1972); J. KRZYŻANOWSKI Literatura staropolska, Roczn. Lit. 1973;
J. ABRAMOWSKA Dwadzieścia lat BPP, „Pam. Lit." 1974 z. 2, F.
PEPŁOWSKI BPP w oczach językoznawcy, tamże.

Podobne prace

Do góry