Ocena brak

BIAŁOSTOCKO - GDAŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

Autor /Asterix Dodano /07.06.2012

Diecezja powstała w związku z terytorialną reorganizacją
Kościoła -» prawosławnego w Polsce po II wojnie światowej.

Z pozostających w granicach Polski po 1945 terenów grodzieńskiej oraz -» polesko-pińskiej diecezji prawosł. Synod Bpów
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosł. utworzył 15 VII
1946 diec. białostocko-bielską i dotychczasowy kościół par. św.
Mikołaja w Białymstoku podniósł do godności katedry (sobór);

w związku z dalszą reorganizacją kośc. utworzono 12 XI 1948
p.d.b.-g., do której włączono parafie woj. gdańskiego i olsztyńskiego,
natomiast parafie z regionu Bielsk Podlaski, Hajnówka
i Siemiatycze wyłączono do -> warszawsko-bielskiej diecezji prawosławnej.

Organizacyjnie p.d.b.-g. należy do metropolii warsz.;
ma zorganizowany zarząd diec. zgodnie z normami prawnymi
Kościoła prawosł.; przyszłych duchownych kształci w Prawosł.
Warszawskim Seminarium Duch. oraz na sekcji teologii prawosł.
w ->- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie;

1946-74 wybudowano w p.d.b.-g. 5 nowych świątyń i 2 kaplice
oraz konsekrowano kilkanaście cerkwi, przerobionych
głównie z byłych kościołów protest, (np. 1954 w Gdańsku i Kętrzynie);
1973 władze państw, przekazały na własność p.d.b.-g.
16 obiektów sakr.; na terenie p.d.b.-g. w Wojnowie znajduje
się par. jednowierców.

W 1956 diecezja liczyła 4 dekanaty, 40 parafii i 9 filii, 1973 -
5 dekanatów, 45 parafii oraz 24 filie i kaplice, 50 księży i 4 diakonów
stałych. Biskupi — Jerzy Szretter (Tymoteusz, 15 VII
1946 - 12 XI 1948 i 5 IX 1951 - 5 V 1961), Michał Kiedrow,
pełniący obowiązki arcypasterskie (12 XI 1948 — 5 IX 1951),
Stefan Rudyk (5 VI 1961 - 26 VI 1965), Mikołaj Niesłuchowski
(Nikanor, od 8 VIII 1966).

 

Okólnik Warszawskiego Konsystorza Prawosławnego z 24 V 1948, Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce 4(1948) z. 1-5, 4-5; Z świętego Soboru Bpów świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce 4(1948) z. 6-12, 10-11; Posieszczenije jego błazeństwom błażenniejszym Makarijem, goroda Biełostoka i prichodow bietoslokskogo błagoczinniczeskogo okruga, CW 1 (1954) z. 1, 14-18, z. 2, 11-12; W. Rafalskij, Posieszczenije błażenniejszym milropolitom Makarijem goroda Biełostoka, CW 1 (1954) z. 12, 11-14; G. Sosna, Wykaz dokumentów dotyczących niektórych parafii prawoslavmych województwa białostockiego z lat 1431-1837, WPKP 3 (1973) z. 4, 69-89; Diecezja bialostocko-gdańska, w: Prawosławny] kalendář na 1974 god, Wwa 1974, 12-15.

Podobne prace

Do góry