Ocena brak

BERLIN - naloty 1943 r.

Autor /lolek Dodano /22.02.2011

Po sukcesach, jakimi zakończyły się zmasowane naloty brytyjskich sa­molotów na Zagłębie *Ruhry (ma­rzec - lipiec 1943 r.) i *Hamburg (lipiec - sierpień 1943 r.), główno­dowodzący lotnictwem bombowym gen. Arthur * Harris zdecydował się skierować bombowce na Berlin. Uważał, że zniszczenie stolicy Trze­ciej Rzeszy złamie morale ludności i zmusi władze niemieckie do kapi­tulacji. 3 listopada powiedział do premiera Winstona Churchilla: „Możemy zniszczyć Berlin od koń­ca do końca, jeżeli przyłączy się do tego US Army Air Force. Nas bę­dzie to kosztować 400 do 500 samo­lotów. Niemców będzie to koszto­wać przegraną wojnę". Pierwsze naloty odbyły się między 23 sierpnia a 4 września.

Brało w nich udział 1647 samolotów RAF, z których nie wróciło do baz 126 (7,7%). Ze względu na tak wysokie straty Harris zdecydował się odło­żyć następne naloty do czasu, gdy noce będą dłuższe i uda się wpro­wadzić nowe środki zakłócania nie­mieckich radarów. Miał również nadzieję, że do powietrznej ofensy­wy przyłączy się amerykańska 8 ar­mia lotnicza, która poniosła duże straty 17 sierpnia podczas nalotu na Regensburg-Schweinfurt. Nie wszystkie przewidywania sprawdzi­ły się: Amerykanie nie przyjęli pro­pozycji atakowania Berlina, gdyż ponowny nalot na Schweinfurt w październiku przyniósł równie duże straty co pierwszy, ale brytyj­skie bombowce otrzymały nowy sy­stem nawigacyjny.

Bardziej staran­nie przygotowano operację. W nocy z 18 na 19 listopada do Berlina doleciały 444 samoloty, z których niemiecka obrona prze­ciwlotnicza strąciła tylko 9. Tak ni­skie straty były skutkiem jednocze­snego nalotu na Mannheim-Lu-dwigshafen, przeprowadzonego w celu odciągnięcia znad Berlina nocnych myśliwców. Do końca listopada zorganizowano jeszcze trzy naloty, w grudniu odbyły się cztery. Straty sięgnęły 5% samolo­tów, ale ze względu na niesprzy­jające warunki atmosferyczne nie udało się oszacować rozmiarów zniszczeń wyrządzonych brytyjski­mi bombami. Naloty były kontynu­owane w styczniu 1944 r. (2563 lo­ty, 6,1% strat), w drugiej połowie lutego i drugiej połowie marca. Ze względu na zbliżającą się inwazję w Normandii brytyjskie bombowce skierowano do atakowania innych celów, rezygnując z dalszych nalo­tów na Berlin. Łącznie do 30 marca 1944 r. brytyjskie samoloty wykona­ły 9111 lotów, jednakże ofensywa nie spełniła nadziei, jakie pokładał w niej gen. Harris.

Podobne prace

Do góry