Ocena brak

BENEDYKT XVI - Książki poświęcone Europie

Autor /Romekppp Dodano /03.05.2013

Z 1986 r. jest też książka Ratzingera Kirche, Ókumene und Politik43. Jest to zbiórartykułów, które według autora mają na celu uzupełnić jego pracę eklezjologiczną Das neueVolk Gottes (Nowy lud Boży).

W stosunku do tamtego dzieła Ratzinger kładzie tu nacisk nacentralne znaczenie Eucharystii, aby móc dotrzeć do właściwej wizji eklezjologicznej.Eucharystia nie tylko lokuje Kościół w kontekście liturgii i wiary, ale uzasadnia posługę,która nie może być postrzegana jako służba prywatna, ale która służy wymiarowi jedności i uniwersalności. W części książki poświęconej ekumenizmowi szczególnie znacząca jestwypowiedź poświęcona dialogowi pomiędzy anglikanami a katolikami. Od 1970 do 1981 r.mieszana komisja opracowała wiele wspólnych tekstów poświęconych zagadnieniomEucharystii, posługi duchowej i wyświęcania kapłanów. Jednakże Kongregacja Nauki Wiaryopublikowała w 1982 r. szereg uwag, które wskazują na różne, nierozwiązane problemy.

Teraz Ratzinger, chcąc wyjaśnić charakter prac Kongregacji, nie zgadza się z surowympodejściem zarzucanym jej przez gazety i wymienia rezultaty osiągnięte w czasie wspólnejpracy. Podkreśla jednakże, że w dwóch ważnych punktach, autorytetu tradycji i organówczuwających nad jednością, istnieją różnice, których nie można pominąć milczeniem. Dialog,konkluduje Ratzinger, nie może odbywać się ze szkodą dla przesłania wiaty, ale jest długądrogą w kierunku jedności w miłości. Najnowsza i najbardziej oryginalna część książkipoświęcona jest stosunkom pomiędzy Kościołem a polityką. Punktem wyjścia są słowaChrystusa: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga"(Mt 22:21). To stwierdzenie wprowadzało zdrowy dualizm pomiędzy Kościołem aspołeczeństwem. Niezbędne rozróżnienie nie oznacza jednak braku zainteresowania czywzajemnego ignorowania się.

Wprost przeciwnie, chrześcijaństwo jest niezbędne we współczesnym świecie, tak samo jakto działo się w minionych stuleciach: „Wiara chrześcijańska budzi sumienie i stanowipodstawę etosu. Praktycznemu rozumowi nadaje treść i wskazuje mu drogę". Ostatnirozdział książki jest poświęcony Europie; to temat, do którego w przyszłości kardynałpowróci jeszcze wielokrotnie.

Rok 1989 to data upadku muru berlińskiego. W książce Svoltaper l'Europa?Ratzinger zbiera swoje wypowiedzi, które miały na celu towarzyszyćzachodzącym zmianom i zapewnić im chrześcijańskie odczytanie. Pierwsza z tychwypowiedzi jest zgodna z przedstawioną powyżej koncepcją polityki. Kryzys wartości, którycharakteryzuje społeczeństwo zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, może zostaćprzezwyciężony dzięki moralności i wierze. Moralność to nie jest zniewolenie człowieka, alejego godność. Moralność znajduje niezłomne wsparcie w religii, zwłaszcza wchrześcijaństwie, w którym zbiegają się „wielkie etyczne konstrukcje Grecji, Bliskiego i Dalekiego Wschodu".

Skutkiem tego wiara chrześcijańska nie tylko oferuje Europie swojąantropologię, ale ponadto konserwuje wielkie etyczne osiągnięcia rodzaju ludzkiego.Szczególnie interesujący jest rozdział, który dał tytuł całemu zbiorowi. Szczerze przekonany,że zjednoczenie Niemiec stanowi wielką szansę dla kraju i dla całej Europy, Ratzinger uważajednak, że nowa konstytucja kraju nie może wyrzec się preambuły, która pozwoliła RepubliceFederalnej Niemiec rozwijać się i rosnąć: „Świadom swej odpowiedzialności wobec Boga iwobec ludzi [...] naród niemiecki [...] przyjął tę podstawową zasadę".

Dla Ratzingera jest topodstawa każdej demokracji, kamień węgielny, który pozwala zachować wartości etyczneniezbędne w każdej strukturze społecznej. O fundamentach demokracji mówi wreszciejeszcze jedna książka Ratzingera poświęcona Europie, napisana wkrótce przed jego wyboremna papieża48. Na szczególną uwagę w tej książce zasługuje artykuł Co podtrzymuje świat.Moralne i wyprzedzające politykę podstawy państwa - było to wystąpienie, z którym 19stycznia 2004 r. ówczesny kardynał wystąpił w Katholische Akademie Bayern przeciwkoJurgenowi Habermasowi, najbardziej znanemu orędownikowi laickiej wizji państwa.

Rozwiązaniem, jakie proponował Europie Ratzinger, była harmonijna współpraca dwóchwielkich składników kultury zachodniej - wiary chrześcijańskiej i laickiego racjonalizmu -otwartych na nowe kultury, które co jakiś czas pojawiają się na kontynencie. W ten sposób wartości i normy postrzegane przez wszystkich ludzi mogą rozwijać się w powszechnym procesie oczyszczenia i braterstwa49. Refleksje Ratzingera na temat polityki i Europy sprawiły, żeprzenieśliśmy się zanadto w przyszłość.

Podobne prace

Do góry