Ocena brak

Belgia

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Belgia

Transkrypt

W okresie 1814-1830 była połączona z Holandią – Królestwo Niderlandów. Dopiero
w roku 1830 Belgia stała się niezależnym państwem poprzez secesję - niepodległość
zdobyła w wyniku powstania przeciwko dominacji holenderskiej (rewolucja
belgijska). Konstytucję uchwalono w 1831 r, nadając Belgii ustrój monarchii
parlamentarnej. Ta konstytucja obowiązuje do dziś, lecz wprowadzono wiele
poprawek (np. na początku Belgia była państwem unitarnym a językiem urzędowym
był francuski).
Podział administracyjny: Belgia jest państwem federacyjnym. Dzieli się na 3
Regiony i 3 Wspólnoty; Państwo, Regiony i Wspólnoty są równe wobec prawa, dzielą
się obowiązkami
 Konstytucyjny podział kompetencji między władze centralne a władze
krajów związkowych i uznana odrębność krajów związkowych
 Dwuizbowe organy przedstawicielskie
o Wspólnoty:
 Flamandzka, Francuska i Niemieckojęzyczna
 Łączy język i kultura, mentalność
 Wspólnoty Flamandzkiej wykonuje swoje uprawnienia w prowincjach
flamandzkich i w Brukseli. Wspólnota Francuska wykonuje swoje
uprawnienia w prowincjach Walonii (z wyjątkiem gmin
niemieckojęzycznych) oraz w Brukseli. Niemieckojęzyczna Wspólnota
wykonuje swoje uprawnienia w gminach prowincji Liege i
niemieckojęzycznym obszarze.
 Uprawnienia w zakresie kultury, edukacji, języków itd.
 Mają parlamenty i rządy, przy czym we Flamandii jest jeden rząd i
parlament (połączone z regionalnym). Parlament Flamandii składa się z
118 członków rady z Regionu Flamandzkiego, 6
niderlandzkojęzycznych członków parlamentu Regionu Brukseli.
Członkowie parlamentu Flamandii reprezentują Wspólnotę w Senacie.
Na zgromadzenie ustawodawcze - parlament Wspólnoty Francuskiej składa się z 94 członków: 75 wybranych przedstawicieli Parlamentu
Walonii i 19 francuskojęzycznych wybranych przedstawicieli
Parlamentu Regionu Stołecznego Brukseli. Parlament Wspólnoty
Niemieckojęzycznej składa się z 25 członków i jest bezpośrednio
wybierany.
o Regiony
 Flamandzki, Bruksela, Waloński
Interesy ekonomiczne
 Mają parlamenty i rządy. Parlamenty Regionalne są wybierane
bezpośrednio co 5 lat
Region i Wspólnota Flandrii są połączone! -> Parlament Flamandzki i
Rząd Flamandzki
 mają uprawnienia odnoszące się do gospodarki, zatrudnienia,
rolnictwa, gospodarki wodnej, budownictwa mieszkaniowego, robót
publicznych, energetyki, transportu (z wyjątkiem belgijskich kolei),
ochrony środowiska, urbanistyki i planowania przestrzennego, ochrony
przyrody, kredytów, handlu zagranicznego, nadzór nad prowincjami,
gmin i przedsiębiorstw użyteczności międzywspólnotowego.
o Państwo

Klasyczny zestaw kompetencji państwa federalnego: sądownictwo,
armia, policja federalna, ochrona społeczna, ważne prawa w
dziedzinach ochrony społecznej, długu publicznego, polityki
monetarnej i gospodarczej, energii nuklearnej, przedsiębiorstw
państwowych, federalnych instytucji kulturalnych i naukowych oraz
zobowiązań międzynarodowych. Ogólnie zajmuje się wszystkim tym,
co nie jest w gestii Wspólnot i Regionów, może robić wyjątki i
ograniczenia w uprawnieniach Wspólnot i Regionów.
 Rząd składa się z 15 ministerstw, przy czym w rządzie zasiada równa
ilość ministrów francusko- i niderlandzkojęzycznych (wyjątkiem może
być tylko premier)
 Parlament jest dwuizbowy, składa się z Izby Deputowanych i Senatu,
Deputowanych jest obecnie 150 i pochodzą oni z wyborów
powszechnych, spośród 71 senatorów 40 (w tym 25
francuskojęzycznych i 15 niderlandzkojęzycznych) pochodzi z
wyborów, 21 jest mianowanych przez Wspólnoty (10 Francuska, 10
Flamandzka, 1 Niemieckojęzyczna) zaś 10 (6 niderlandzkojęzycznych.4 francuskojęzycznych) jest dokooptowanych. Ponadto w Senacie
zasiadają niektórzy członkowie rodziny królewskiej. W systemie tym
widać wyraźny podział według języków.
Konflikty i problemy
o Wokół języka i kultury powstaje podstawowa odmienność. Na jej gruncie
narastało zróżnicowanie i podział. Flamandowie to oddzielny naród, Walonów
możemy okreslić jako narodowość. Do dziś w Belgii obowiązuje Konstytucja z
1831 r, jednak była ona wielokrotnie zmieniana. Początkowo językiem
oficjalnym Belgii uczyniono francuski, choć większość ludności mówiła po
niderlandzku. Pojawiające się w połowie XIX w postulaty dwujęzyczności w
szkole i urzędach) były przez rząd traktowane jako zagrożenie jedności.. Takie
nastawienie władz centralnych determinowało Flamandów do walki o własne
prawa, w związku z czym założyli w 1861 r Związek Flamandzki, który miał
walczyć o odrodzenie ich języka. Od 1873 zaczęto wprowadzać kolejne
ustawy językowe, które stopniowo prowadziły do coraz większego prawnego
równouprawnienia języka francuskiego i flamandzkiego, do początków XX
wieku nie były jednak realizowane w praktyce. Od lat 20stych XX w nastąpił
kolejny etap przyjmowania ustaw językowych, które doprowadziły do
ustanowienia jednojęzyczności Flandrii i Walonii i dwujęzyczności Brukseli.
Były to podziały językowe nie polityczne. Dopiero w latach 50. nastapił
podział polityczny oparty o język
o Brak tożsamości narodowej – obecny premier Belgii Yves Leterme
powiedział kiedyś, że jedynymi wspólnymi rzeczami wszystkich Belgów jest
król, reprezentacja piłkarska i piwo. Waloni i Flamandowie różnią się
językiem, kulturą (germańska i romańska) i mentalnością (północ i południe)
o Różnice ekonomiczne – W Walonii gospodarka oparta była na przestarzałej
technologii, była oparta na przemyśle górniczym i hutniczych i w latach 50.60. XX w popadła w kryzys. Flandria – bliskość morza, tańsza siła robocza,
wyższa wydajność pracy. Obecnie bezrobocie w Walonii regionach sięga 13%
i rośnie, gdy na północy wynosi trochę ponad 5%. W skutek dużych różnic
gospodarczych, to Walonia musi otrzymywać więcej subsydiów od rządu
federalnego, natomiast to Flandria wpłaca więcej podatków przez co de facto
finansuje Walonię. Stąd wynika drażliwa kwestia autonomii fiskalnej, Flandria
chce, aby jej podatki pozostawały w jej Regionie, argumentując, ze zostaną
lepiej zainwestowane i przyczynią się do szybszego rozwoju. Oczywiście dla
Walonii oznaczałoby to odcięcie od subsydiów rządowych..
o Bruksela – poza regionami, podporządkowana obu wspólnotom, była
niderlandzkojęzyczna ale od 1830 (stolica) przewaga francuskiego.
Flamandowie nie chcą pozwolić na utworzenie Wspólnoty Brukseli, gdyż
mogłaby ona zostać zdominowana przez frankofonów. Organy stolicy
wykonują uprawnienia regionu, aglomeracji, jak również prowincji. Grupy
językowe Rady Stołecznej Brukseli zajmują się zadaniami z zakresu
kompetencji wspólnoty. Gminy są bardzo niezależne.
Groźba rozpadu: „Flandria ogłosiła niepodległość, Belgia nie istnieje, król uciekł z
kraju!” - ogłosiła w 13 XII 2006 wieczorem stacja RTBF, francuskojęzyczna część
dwujęzycznej belgijskiej TV publicznej. Redakcja RTBF tłumaczyła, że chciała
sprowokować publiczną debatę o tym, co się dzieje z krajem, który od kilku lat jest
rozrywany nacjonalizmami, a zwłaszcza dążeniem Flamandów do separacji z
francuskojęzycznymi Walonami. Prowokacja ta miał miejsce wkrórce po wyborach
we Flandrii, zwycięskich dla partii chadeckiej, której szef Yves Leterme publicznie
mówił, że "nikt nie będzie płakał po Belgii". Skrajnie prawicowa partia Vlaams
Belang (Interes Flamandzki)- mówiąca wprost o niepodległości Flandrii - uzyskała
dobry wynik.
Nastąpiła debata, ale okazało się, ze tylko VB popiera rozpad państwa.
W VI 2007 w wyborach do władz federalnych również wygrali Chrześcijańscy
Demokraci i Flamandowie. Od tego czasu Belgia musiała się zmierzyć z 2 kryzysami
rządowymi. Lider zwycięskich Chadeków Yves Leterme nie był w stanie przez pół
roku osiągnąć porozumienia z partiami walońskimi i stworzyć rządu. Przez 3 miesiące
funkcjonował rząd tymczasowy, zanim w20 III br. Leterme nie został w końcu
premierem. W połowie tego roku doszło do kolejnego kryzysu, związanego z
obiecywaną przez Leterme reformą polityczną, przekazującą więcej kompetencji
władzom poszczególnym regionów. Nie udało mu się uzyskać poparcia dla
decentralizacji, w związku z czym premier złożył dymisję. Dymisje Leterme król
Albert II odrzucił, w związku z czym jest on nadal urzędującym premierem.

Podobne prace

Do góry