Ocena brak

Bank a marketing

Autor /Tara Dodano /07.04.2011

 

Marketing jako swoista filozofia podejścia do rynku pojawił się w określonej fazie rozwoju gospodarki, tj. wówczas, gdy powstały możliwości nie tylko realizacji bieżącego popytu, lecz jednocześnie nadwyżki zasobów zdolne do zaspokojenia potrzeb do tej pory nie ujawnionych na rynku. Podmioty rynku, w tym przedsiębiorstwa, instytucje, a także banki, stanęły wobec nowych wyzwań, gdyż problemem przestało być przygotowanie oferty produktów i usług, a w to miejsce pojawił się problem ich sprzedaży i ulokowania na określonym rynku. Powstała potrzeba całkowitej zmiany orientacji podmiotów sprzedaży: z orientacji produktowej na orientację prorynkową (inaczej - orientację marketingową).

Orientacja marketingowa nakazuje podmiotom rynku takie wykreowanie produktu lub usługi, by potencjalny nabywca chciał je kupić i to w dogodnym dla niego miejscu i czasie oraz po cenie, którą zaakceptuje.

Zatem główne akcenty orientacji marketingowej podmiotów są położone na poznanie rynku (klientów, konkurentów, uwarunkowań, tendencji) i dostosowanie oferty sprzedażowej do zmieniających się warunków rynkowych. W centrum uwagi pojawia się klient i jego potrzeby, a podstawą działań staje się rozpoznanie rynku, segmentacja klientów oraz umiejętne zastosowanie środków marketingowych.

Rynek bankowy w Polsce ukształtował się z początkiem lat dziewięćdziesiątych, zatem doświadczenia w działalności rynkowej polskich banków są zaledwie kilkuletnie i znacznie ustępują bankom zagranicznym, które zwróciły się ku orientacji marketingowej już w latach sześćdziesiątych. Jak na każdym rynku, również i tutaj mamy do czynienia z kategoriami podaży, popytu, cen, konkurencji oraz marketingu.

 

Wraz z wprowadzeniem systemu rynkowego w bankach zaistniała potrzeba opracowania i wdrożenia koncepcji działań marketingowych, głównie ze względu na dwa czynniki: wzrost konkurencji na rynku bankowym oraz rozwój potrzeb i wzrost oczekiwań klientów.

Bank jako podmiot rynkowy oferuje do sprzedaży określone usługi, a jego skuteczność ocenia się, biorąc pod uwagę liczbę klientów i ich zadowolenie, pozycję na rynku, konkurencyjność wobec innych banków oraz opinię o banku w społeczeństwie, w kręgach biznesu i administracji.

Banki tak jak i inne przedsiębiorstwa muszą poznać potrzeby klientów, ich preferencje, oczekiwania dla dostosowania do nich przygotowywanej oferty marketingowej, wyróżniającej się określoną kompozycją elementów marketingu – mix.

W literaturze można spotkać bardzo wiele definicji marketingu. Jedna z nich mówi, że „ marketing jest powszechnie akceptowaną filozofią prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, dostrzegającą konieczność orientacji na konsumenta jako podstawy zapewniającej zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest orientacją menedżerską, zmierzającą do osiągania maksymalnych korzyści przy minimalizacji nakładów.1

„ Marketing to aktywność, zmierzająca do zaspokojenia potrzeb nabywców, która jednocześnie pozwala na zaspokojenie własnych celów instytucji.2

Marketing – mix określa się jako kombinację czterech zmiennych, kontrolowanych przez przedsiębiorstwo, w działaniu zmierzającym do realizacji wybranych celów strategicznych. Kombinacja ta jest pochodną w stosunku do zadań rynkowych przedsiębiorstwa. Najbardziej popularne ujęcia według Mc Carthy’ego zakładają czteroczynnikową klasyfikację narzędzi marketingu nazywaną 4P:

  • produkt – koncentruje decyzje na działaniach zmierzających do przygotowania właściwego dobra, które zaspokaja określoną potrzebę konkretnej grupy odbiorców

  • cena – opiera się na założeniu, że nie koszty, a popyt jest punktem wyjścia przy jej ustalaniu. Istotną przesłanką decyzji cenowych jest więc ustalenie, po jakich cenach i w jakiej ilości potencjalni nabywcy byliby skłonni nabyć określone dobra.

  • dystrybucja – stanowi konsekwencję wytwarzania produktów, mają one bowiem wartość tylko wtedy, kiedy konsument może je otrzymać w odpowiednim miejscu i czasie. Oznacza to doprowadzenie towarów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich konsumpcji.

  • promocja – obejmuje kompleks form i środków mających na celu przekazywanie informacji na rynek.Obejmuje ona wszelkie sposoby komunikowania się z odbiorcami, informuje nabywców o towarach i ich walorach użytkowych, cenach, miejscach nabycia itp. Do podstawowych środków zalicza reklamę, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, public relacions.

 

Marketing usług bankowych można określić jako zintegrowane działania banku  mające na celu identyfikowanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb nabywców usług bankowych oraz prowadzące do osiągnięcia przez bank zysku na odpowiednim poziomie.

Specyfika marketingu bankowego wynika z odmienności produktów i klientów, a zwłaszcza występowania:

  • klientów indywidualnych i zorganizowanych,

  • specyficznej natury produktów bankowych,

  • odmiennego charakteru rynku ( pieniężny i kapitałowy ).

 

Podobne prace

Do góry