Ocena brak

Badanie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego

Autor /tubbers Dodano /31.08.2005

OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ŹRÓDŁA INFORMACJI I METODY

1. Wstęp???????????????????????????????????3
2. Ustawowe granice zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego??????????...5
3. Rezerwa na limity zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego?????????...6
4. Prognozowanie środków finansowych na obsługę zadłużenia jednostek samorządu
terytorialnego????????????????????????????.???..7
5. Środki na obsługę długu w jednostkach samorządu terytorialnego??????????...10
6. Zarządzanie środkami na obsługę zadłużenia oraz jego monitoring??????????..12
7. Jakość sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego planów budżetowych??...14
8. Wiarygodność i wypłacalność jednostek samorządu terytorialnego??????????..15
9. Zabezpieczenia spłaty kredytów przedstawiane przez jednostki samorządu terytorialnego?.17
10. Ocena zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego??????????...19
11. Schemat badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego??????..23
12. Metodyka badania zdolności kredytowej gminy na potrzeby kredytu obrotowego????.24
13. Metodyka badania zdolności kredytowej gminy na potrzeby kredytu inwestycyjnego??...28
14. Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz ryzyka kredytowego
banku na przykładzie banku PKO BP S.A???????????????????...32
14. 1. Przy udzielaniu kredytów na działalność bieżącą????????????....32
14. 2. Przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych???????????????..35
15. Ocena zdolności kredytowej gminy przez Bank Ochrony Środowiska????????...36
16. Ocena zdolności kredytowej przez samą jednostkę samorządu terytorialnego na przykładzie
miasta Szczecin??????????????????????????????41
17. Podsumowanie??????????????????????????????..43
Bibliografia????????????????????????????????.?44


1. Wstęp
Samorząd terytorialny to jednostka posiadająca wewnętrzną organizację i strukturę, wykonująca zadania państwowe, posiadająca przymioty osobowości prawnej oraz podlegająca nadzorowi państwowemu. W Polsce jednostki samorządu terytorialnego funkcjonują zarówno na poziomie regio?nalnym, jak i lokalnym. Poziom regionalny reprezentuje 16 samorządów województw, natomiast lokalny 314 samorządów powiatu i 2478 gmin (w tym 66 miast na prawach powiatu). Jednostki te zachowują pełną autonomiczność względem siebie ,a działalność prowadzą na podstawie budżetu oraz mienia stanowiącego ich wyłączną własność. Przy wykonywaniu powierzonych im zadań jednostki samorządu terytorialnego współpracują między innymi z bankami, które mogą im oferować:
? udostępnianie środków finansowych niezbędnych do wykonania zadań samorządowych (kredytowanie, organizowanie emisji obligacji, usługi gwaran?cyjne)
? bezpieczne przechowywanie środków finansowych na rachunkach oraz ich terminowe przenoszenie do innych instytucji
? pomoc w rozliczeniach z

Do góry