Ocena brak

Badanie marketingowe na przykładzie firmy "IMPEL"

Autor /miamilimo Dodano /10.07.2007

„BADANIE WPŁYWU SPECJALIZACJI PRACY FIRMY IMPEL NA JEJ EFEKTYWNOŚĆ”


SPIS TREŚCI

1.Sytuacja na rynku firm specjalizujących się w outsourcingu dla przedsiębiorstw..
2.Prezentacja Spółki Impel.
2.1.Analiza wewnętrzna.
2.1.1.Oferta firmy.
2.1.2.Obroty firmy.
2.1.3.Nagrody i wyróżnienia dla Impel Security.
2.1.4.Zatrudnieni.
2.2.Analiza zewnętrzna.
2.2.1.Nabywcy.
2.2.2. Konkurenci.
2.3.Makrootoczenie.
2.3.1. Polityka firmy.
2.3.2. Kultura firmy.
2.4. Analiza SWOT.
3. Badanie.
3.1.Wyniki pierwszej ankiety.
3.2.Wyniki drugiej ankiety.
3.3. Wniosek.1. Sytuacja na tynku firm specjalizujących się w outsourcingu dla przedsiębiorstw.

Od kilkunastu lat polska gospodarka podlega bardzo intensywnym przemianom. Połączenia i przejęcia firm, zmiany portfela oferowanych produktów i usług oraz silna presja na ograniczanie kosztów to tylko niektóre z całej gamy działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu poprawy ich efektywności oraz konkurencyjności. Coraz częściej stosowaną strategią, która wspomaga omawiane procesy reorganizacji jest outsourcing i będący jego odwrotnością insourcing.
Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.
Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Według IDC wydatki na światowy outsourcing w obszarze IT w roku 2003 powinny przekroczyć 151 miliardów USD. Jednym z czynników stymulujących wzrost znaczenia outsourcingu jest Internet. Istotne znaczenie w rozwoju rynku usług outsourcingowych ma również wzrost świadomości informatycznej kadry zarządzającej działami IT oraz umiejętność wyodrębnienia tych funkcji, które będą zarządzane bardziej efektywnie przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

2. Prezentacja Spółki Impel

Grupa Impel to największa w Polsce grupa firm specjalizujących się w outsourcingu dla przedsiębiorstw. Oferuje komplementarne usługi z zakresu działań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością swoich Klientów. Dzięki naszemu wsparciu współpracujące z nią firmy mogą się skupić na aktywności stanowiącej podstawę ich biznesu mając pewność, że ich działalność poboczna znajduje się w rękach profesjonalistów.
Spółka Impel stawia na stabilność i kompleksowość obsługi oraz stałe podwyższanie standardu usług. Spełnia oczekiwania swoich klientów poprzez nieustanne poszukiwanie nowych produktów i usług, ściśle dopasowanych do ich potrzeb.
Obecnie jest największą w kraju grupą firm usługowych. Obsługuje ponad 2500 przedsiębiorstw na terenie całego kraju zatrudniających łącznie 1 mln pracowników, co oznacza, że obsługuje co 10 zatrudnionego w Polsce. Ich personel to ponad 23 000 osób.
Grupą Impel zarządza IMPEL S.A, posiadająca udziały większościowe w pozostałych spółkach. Odpowiada ona również za strategię i koordynację działań pozostałych podmiotów Grupy.

2.1. Analiza wewnętrzna.

2.1.1. Oferta firmy
Spółka Impel oferuje bardzo szeroki zakres usług:
1. Porządkowo – czystościowe - proponuje klientom optymalny zakres usługi, dostosowany do potrzeb wynikających z charakteru sprzątanego obiektu, rodzaju prowadzonej przez klienta działalności oraz wysokości założonego budżetu.
Firma Impel S.A. posiada wdrożony dla usług porządkowo-czystościowych system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2000.Dowodem poprawności działania systemu jest otrzymany certyfikat.

2. ochrona mienia i osób- bezpieczeństwo klienta jest wartością nadrzędną. Stara się dostarczać klientom takie usługi, jakie - przy zachowaniu tych samych warunków - dostarczyliby sobie samym. W ramach Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa wykonuje:
· ochronę fizyczną
· ochronę techniczną
· ochronę przeciwpożarową
· monitoring obiektów
· monitoring pojazdów – Rapid GPS
· konwojowanie
· cash processing


3. cateringu i żywienia zbiorowego - W ramach Cateringu koncesyjnego proponuje:
· Imprezy okolicznościowe
· Organizacja gastronomiczna szkoleń i konferencji
· Bary i stołówki pracownicze
· Vending
.
4. zarządzania nieruchomościami - Zarządzanie nieruchomościami to nowy element oferty Impel S.A., konsolidujący wszystkie dotychczas realizowane na rzecz klientów usługi.
5. outsourcingu kadrowo – płacowego
6. medyczne
7. wynajmu i serwisu odzieży pracowniczej (rental) – System polega na wynajmowaniu odzieży pracowniczej lub bielizny płaskiej wraz z usługą prania, naprawy i transportu. Kupując przedmiot rentalu, przystosowują go do indywidualnych potrzeb klienta i zapewnia kompleksową obsługę logistyczną. Dzięki temu klient nie ponosi kosztów inwestycji, jaką jest zakup odzieży lub bielizny, a płaci jedynie stałą zryczałtowaną opłatę za jej używanie i serwisowanie. Korzystanie z usługi rentalu odciąża kadry firmy, wpływa na podniesienie komfortu pracy i prestiżu przedsiębiorstwa, daje możliwość przewidywania kosztów, które rozkładają się równomiernie przez cały czas trwania umowy.
8. oczyszczania przemysłowego
9. dezynsekcja i deratyzacja2.1.2.Obroty
raporty kwartalne

2003.12 2004.03 2004.06 2004.09
Przychody netto ze sprzedaży 117553 130587 138331 147348
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -722 4243 -21784 2171
Zysk brutto -542 4389 -21536 -1266
Zysk (strata) netto -1887 3293 -20604 -2317
Amortyzacja 5333 5194 5868 8519
Aktywa 393792 373059 373277 355649
Kapitał własny 255705 220976 195255 192915
Liczba akcji 16300 15038.46 15038.46 15038.46
Wartość księgowa na 1 akcje 15.69 14.69 12.98 12.83
Zysk netto na 1 akcje -.12 .22 -1.37 -.15


raporty roczne

2000.12 2001.12 2002.12 2003.12
Przychody netto ze sprzedaży 239510 336147 406417 449130
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2951 8411 24378 25555
Zysk brutto 4671 -97 20131 22935
Zysk (strata) netto 4663 -187 34495 22017
Amortyzacja 10700 13863 16327 19015
Aktywa 159867 194929 235075 393856
Kapitał własny 55952 55765 89709 255684
Liczba akcji 10300 10300 10300 16500
Wartość księgowa na 1 akcje 5.43 5.41 8.71 15.5
Zysk netto na 1 akcje .45 -.02 3.35 1.33


BILANS

2002 2003
Aktywa 235075 393856
I. Majątek trwały - -
1. Wartości niematerialne i prawne 17655 11578
2. Rzeczowy majątek trwały 58743 64354
3. Finansowy majątek trwały 14306 13454
4. Należności długoterminowe 752 1455
II. Majątek obrotowy - -
1. Zapasy 3608 3692
2. Należności krótkoterminowe 97387 108303
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - -
5. Środki pieniężne - -
III. Rozliczenia międzyokresowe 16471 17052
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego - -
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe - -
Pasywa - -
I. Kapitał własny - -
1. Kapitał zakładowy 51500 81500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego (wie kość ujemna) 0 0
3. Kapitał zapasowy 1634 138396
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 10276 24127
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych - -
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -8200 -10359
8. Zysk (strata) netto 34495 22017
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 437 995
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 0 0
IV. Rezerwy 4760 5732
1. Rezerwy na podatek dochodowy - -
2. Pozostałe rezerwy - -
V. Zobowiązania - -
1. Zobowiązania długoterminowe 7803 7140
2. Zobowiązania krótkoterminowe 109702 98954
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 22664 25351
Zobowiązania pozabilansowe 2099 12477

Dane zostały dostarczone przez firmę Notoria Serwis Sp. z o. o.

2.1.3.Nagrody i wyróżnienia dla Impel Security.
16 grudnia 2003 r. Impel S.A. otrzymało certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie usług porządkowo-czystościowych. Certyfikat został przyznany na okres trzech lat przez Dekra-ITS Certyfications Services GmbH z siedzibą w Stutgardzie, autoryzowany przez jednostki certyfikujące: amerykańską ITS, szwedzką SEMKO, kanadyjską WH; tym samym jest to certyfikat globalny.
Byk Sukcesu 2002 - nagroda przyznana właścicielowi Grupy Impel Grzegorzowi Dzikowi za stworzenie w oparciu o polski kapitał 18 000 miejsc pracy.
Dziennik "Puls Biznesu" potwierdza przynależność firmy Impel Security Polska Sp. z o.o. do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.
Menedżer Szkoleń 2001
Impel Security Polska, laureat I miejsca w plebiscycie Czytelników Gazety Wrocławskiej "Rzetelna Firma 2001"
Tytuł PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY nadany przez Krajową Izbę Gospodarczą dla Impel Security Polska Sp. z o.o.
Polskie godło promocyjne Teraz Polska za usługi porządkowo-czystościowe oferowane przez Impel S.A.
Certyfikat Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego Solidny Partner `97 za rzetelność uczciwość i terminowość w biznesie.,
2.1.4. Zatrudnieni.
Impel Security - ponad 8000 zatrudnionych osób, 3500 pracowników licencjonowanych, 1000 pracowników posiadających dostęp do informacji niejawnej.
2.2.Analiza zewnętrzna.
2.2.1. Nabywcy.
IMPEL SECURITY POLSKA S.A. obsługuje ponad 5000 Klientów, w tym przedsiębiorstwa będące wizytówkami gospodarczymi kraju.

Są to między innymi: Bank Zachodni WBK S.A.
Dominet Bank S.A.
Elektrociepłownie Warszawskie
Frantschach Świecie S.A.
Gdańska Stocznia "Remontowa"
H.CEGIELSKI S.A.
Invest Bank S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Lukas Bank S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Wrozamet S.A.

2.2.2. Konkurenci.
ZECO
SOLID
ASCCO
DELTA
KONSALNED
2.3. Makrootoczenie.
2.3.1. Polityka firmy.
Od kiedy tradycyjne metody ochrony zaczęto wspomagać systemami technicznymi powstał problem optymalnego doboru obu tych czynników. Umiejętność patrzenia na problemy z punktu widzenia klientów oraz wieloletnie doświadczenie pozwoliły na stworzenie unikalnego rozwiązania, obejmującego wszystkie obszary bezpieczeństwa - Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa (ZSB).
ZSB ma charakter modułowy. Pozwala to na taką konfigurację procesów bezpieczeństwa, ażeby przy zorientowaniu na potrzeby Klienta, zagwarantować mu maksymalny poziom bezpieczeństwa:
· Audyt bezpieczeństwa jest procesem analitycznym, realizowanym przez zespół ekspertów. Ma on na celu kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa. Jest oparty o procedury oceny, dostosowywane do specyfiki i potrzeb Klienta. Dzięki temu uzyskuje się pełne i aktualne informacje o obecnym poziomie bezpieczeństwa. Audyt poprzedza wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa.
· Bezpieczeństwo klienta jest dla Impela wartością nadrzędną. Starają się dostarczać Klientom takie usługi, jakie - przy zachowaniu tych samych warunków - dostarczyliby sobie samym. W ramach Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa wykonują: ochrona fizyczna, ochrona techniczna, ochrona przeciwpożarowa, monitoring obiektów, monitoring pojazdów, konwojowanie, cash processing.
2.3.2. Kultura Firmy.
· Podstawy sukcesu Grupy Impel tworzą pracownicy. Kierując się zasadami zaufania, zapewniając im bezpieczeństwo oraz rozwój zawodowy i społeczny dążymy do jak największego ich zaangażowania, zadowolenia, lojalności i identyfikacji z firmą. Zatrudniając osoby niepełnosprawny Impel stara się pogodzić rynkowy wymiar usługi z troską o człowieka.
· Firma prowadzi działalność charytatywną - „Podczas letniej akcji przekazaliśmy ponad 400 sztuk różnego sprzętu ortopedycznego, obdarowując ponad 300 osób niepełnosprawnych i instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Rozdysponowaliśmy pełen tir sprzętu, a i tak pozostało wiele podań od osób, którzy nie miały szans na otrzymanie sprzętu z NFZ. Tak powstała koncepcja II transzy – kolejnej dostawy, w głównej mierze przeznaczonej dla tych, którzy od czerwca czekali na wózek ortopedyczny, chodzik lub krzesełko toaletowe. Rozdamy go nieodpłatnie, tak jak i za pierwszym razem. Teraz - jako prezenty z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Otrzymają go głównie osoby, które złożyły podania podczas pierwszej akcji, a sprzętu nie otrzymały” – mówi Piotr Brycki, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Pracowników Impel Security Polska Sp. z o. o.
· IMPEL mecenasem Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” - w ramach projektów społecznej odpowiedzialności biznesu. - Z otrzymywanych do tej pory pieniędzy stworzono 12-to łóżkowy Oddział Przeszczepiania Szpiku, w którym wykonano już kilkaset operacji dzieci z całej Polski. Fundacja wyposażyła go we wszystkie potrzebne urządzenia i aparaturę. Powstał też nowoczesny Oddział Intensywnego Nadzoru Medycznego oraz Akademicki Zespół Opieki Paliatywnej. Dzięki doskonałej współpracy i zrozumienia ze strony władz Wrocławia, Fundacja otrzymała w użytkowanie kilkupiętrowy budynek (tzw. Willę Alzheimera, gdzie mieszkał i pracował ten wybitny naukowiec), który obecnie chce wyremontować. Stworzony tam będzie szereg nowych poradni, kolejny hotel dla dzieci i ich opiekunów, pomieszczenie dla rehabilitacji itp.
· wzajemne dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
· zorientowanie na innowacje
· wyjątkowa dbałość o sprawność i elastyczność organizacyjną
· staranny dobór pracowników
· dbałość o pełną satysfakcję pracowników
· utrzymywanie przyjaznych stosunków międzyludzkich,
2.4. Analiza SWOT.
MOCNE STRONY IMPELU SŁABE STRONY IMPELU
Szeroki zakres usług, możliwość obsługiwania wielu rodzaju firm, przyjazna obsługa i pracownicy, duży personel i możliwość wykonywania zleceń wszystkich firm, zatrudnianie niepełnosprawnych. Mały nacisk na reklamę, mała ilość szkoleń dla pracowników,
SZANSE TKWIĄCE NA RYNKU ZAGROŻENIA TKWIĄCE NA RYNKU
Wzrost tendencji do korzystania z usług ochroniarskich, stałe firmy korzystające z usług Zwiększenie się konkurentów na rynku, niekorzystne postrzeganie pracowników i ich małe doświadczenie
ZAGROŻENIA TKWIĄCE W MAKROOTOCZENIU ZAGROŻENIA TKWIĄCE W MAKROOTOCZENIU
Wzrost dochodów także małych przedsiębiorstw i chęć korzystania z usług firm ochroniarskich, wzrost znaczenia posiadania ochrony w firmie Duży spadek kradzieży, lepsza praca innych organów zapewniających bezpieczeństwo
3. Badanie.
Problemem jest podjecie decyzji czy praca firmy Impel jest efektywna. Należy zadać pytanie, czy ludziom i instytucjom potrzebna jest ochrona? Jaki jest stopień korzystania z usług ochrony osób i mienia? Jakie są motywy korzystania z usług ochrony? Jaki jest wizerunek firmy Impel? W tym celu należy przeprowadzić ankietę. Kwestionariusz ankiety został wydrukowany w liczbie 10 egzemplarzy. Ankieta została przeprowadzona głównie wśród osób posiadających firmę.

3.1.Wyniki pierwszej ankiety.
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG FIRM OCHRONIARSKICH 9
ILOŚĆ OSÓB NIE KORZYSTAJACYCH Z USŁUG FIRM OCHRONIARSKICH 1
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z OCHRONY MIENIA 7
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OCHRONY OSÓB 2
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY IMPEL 6
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY ASCO 1
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY ZECO 1
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY DELTA 1
ILOŚĆ RESPONDENTÓW OCENIAJĄCYCH FIRMĘ, Z KTÓREJ KORZYSTALI DOBRZE 3
ILOŚĆ RESPONDENTÓW OCENIAJĄCYCH FIRMĘ, Z KTÓREJ KORZYSTALI ŚREDNIO 4
ILOŚĆ RESPONDENTÓW OCENIAJĄCYCH FIRMĘ, Z KTÓREJ KORZYSTALI SŁABO 2
ILOŚĆ KOBIET BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU 2
ILOŚĆ MĘŻCZYZN BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU 7

Z przeprowadzonej ankiety wynika respondenci głównie korzystają z usług firm ochroniarskich, głównie do ochrony mienia – swoich firm. Tylko jeden z respondentów skorzystał z ochrony osób. Respondenci w większości skorzystali z firmy Impel, jednak nie byli bardzo zadowoleni z jej usług. Aby poprawić efektywność prac firm ochroniarskich głównie proponują wprowadzenia więcej szkoleń dla pracowników, aby lepiej zapoznali się z wykonywanym zawodem, dobierania lepiej pracowników i przydzielania ich do pracy, w której najlepiej daliby sobie radę. Respondenci także zaproponowali, aby szkolenia były przeprowadzane nie tylko w formie wykładu, ale także w formie ćwiczeń i powinny być zakończone egzaminem. Swoje firmy powinny także wprowadzić większa


3.2. Wyniki drugiej ankiety.
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG FIRM OCHRONIARSKICH 9
ILOŚĆ OSÓB NIE KORZYSTAJACYCH Z USŁUG FIRM OCHRONIARSKICH 1
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z OCHRONY MIENIA 8
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OCHRONY OSÓB 1
RESPONDENCI PROWADZĄ DUŻĄ FIRMĘ 4
RESPONDENCI PROWADZĄ ŚREDNIĄ FIRME 4
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY IMPEL 6
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY DELTA 2
ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJACYCH Z FIRMY SOLID 1
ILOŚĆ RESPONDENTÓW OCENIAJĄCYCH FIRMĘ, Z KTÓREJ KORZYSTALI DOBRZE 2
ILOŚĆ RESPONDENTÓW OCENIAJĄCYCH FIRMĘ, Z KTÓREJ KORZYSTALI ŚREDNIO 6
ILOŚĆ RESPONDENTÓW OCENIAJĄCYCH FIRMĘ, Z KTÓREJ KORZYSTALI SŁABO 2
ILOŚĆ KOBIET BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU 2
ILOŚĆ MĘŻCZYZN BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU 8

Z powyższej ankiety wynika, że większość respondentów korzysta z usług firm ochroniarskich. Głównie w celu ochrony własnych firm. Zazwyczaj są to firmy duże i średnie. Respondenci decydują się na korzystanie z tych usług, głównie kierując się bezpieczeństwem i ochroną przed kradzieżą. Respondenci oceniają pracę firm ochroniarskich średnio, a w celu poprawy efektywności proponują wprowadzić więcej szkoleń, dyscypliny i ćwiczeń.
3.3.Wniosek.
Praca firmy Impel nie jest efektywna. Należy ja poprawić.

Podobne prace

Do góry