Ocena brak

BADANIE KONTYNUACJI DZIAŁANIA

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Ustawa o rachunkowości stwierdza, że biegły rewident ma obowiązek wskazać na zjawiska, które w istotny sposób wpływają negatywnie na sytuację majątkową i finansową podmiotu i zagrażają kontynuowaniu przez niego działalności. W związku z tym biegły rewident powinien ocenić, czy założenie kontynuacji działalności, stanowiące podstawę wyceny pozycji sprawozdania finansowego, jest uzasadnione. O możliwości kontynuowania działalności rozstrzyga kierownik jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe, biegły rewident natomiast bada zasadność tego założenia na podstawie posiadanej przez siebie wiedzy o wpływających na nie zdarzeniach i uwarunkowaniach.

Biegły rewident uwzględnia konieczność zbadania zasadności założenia o kontynuacji działalności już na etapie planowania, ponieważ może to wpłynąć na rodzaj, zakres i harmonogram procesu badania sprawozdania finansowego. Jeśli podczas planowania lub w toku badania właściwego stwierdzi on, że występują symptomy istotnie zagrażające kontynuowaniu działalności, powinien zebrać wystarczające i odpowiednie dowody rewizyjne pozwalające ocenić, czy zachodzi znacząca niepewność co do możliwości kontynuacji działania. Istotna niepewność ma miejsce wtedy, gdy jej waga jest tak silna, że nieujawnienie rodzaju i skutków tej niepewności wprowadza w błąd użytkownika sprawozdania finansowego.

Jeśli założenie kontynuacji działania jest zasadne, ale zachodzi istotna niepewność co do jej zagrożenia, przy czym jednostka podała w informacji dodatkowej czynniki, które mogą spowodować te zagrożenia, biegły rewident wyraża opinię bez zastrzeżeń, uzupełniając ją objaśnieniem symptomów, które mogą w przyszłości podważyć to założenie.

Jeżeli informacji o czynnikach, które mogą spowodować zagrożenie kontynuacji działania, nie umieszczono w informacji dodatkowej lub w sprawozdaniu z działalności, biegły rewident, w zależności od ciężaru gatunkowego tych czynników, wyraża opinię z zastrzeżeniem lub opinię negatywną. Jeśli założenie kontynuacji nie jest zasadne, biegły rewident wyraża opinię negatywną, gdyż zostały naruszone przepisy ustawy o rachunkowości.

Podobne prace

Do góry