Ocena brak

B-29 SUPERFORTRESS, Boeing („Superforteca") - samolot

Autor /bolek Dodano /21.02.2011

Zakłady Boeinga w 1939 r., trzy la­ta po pierwszym locie prototypuB-17 (Model 299), zaproponowałydowództwu US Army Air Corpsskonstruowanie ulepszonej wersjisamolotu bombowego dalekiegozasięgu. Przygotowany wcześniejModel 341 miał latać z 12-osobowązałogą i ładunkiem 2 t bomb naodległość 8000 km.

Oferta zakła­dów trafiła do gorącego entuzjastystworzenia silnej floty bombowcówdalekiego zasięgu, gen. Henry'egoH. *Arnolda, który doprowadził dotego, że w 1940 r. zakłady Boeingaotrzymały zamówienie i przystąpiłydo budowy prototypu. Rozwiązania konstrukcyjne wyprzedziły czasy, w których powstawały: konstrukto­rzy zdecydowali się na hermetyza-cję całego kadłuba, co w przypadku bombowca wydawało się założe­niem niemożliwym do zrealizowa­nia, gdyż w pewnym momencie sa­molot musiał otworzyć drzwi bom­bowe. Problem ten rozwiązano dzieląc kadłub na 3 szczelne części, z których dziobowa i ogonowa by­ły połączone tunelem biegnącym przez komorę bombową. Hermety-zacja pozwalała zachować na wyso­kości 10 tys. m warunki panujące na wysokości 3 tys. m, dzięki czemu załoga nie musiała używać niewy­godnych i powiększających zmę­czenie masek tlenowych, łnnym osiągnięciem był system sterowania karabinami maszynowymi, w któ­rym wykorzystano urządzenie GEC przeliczające odległość, wysokość, prędkość wiatru i temperaturę po­wietrza. Dzięki niemu 10 karabinów maszynowych i 1 działko bombow­ca były obsługiwane tylko przez czterech ludzi. W maju 1941 r., na 4 miesiące przed pierwszym lotem prototypu, zakłady otrzymały za­mówienie na 250 bombowców,które po ataku japońskim na amery­kańskie okręty w bazie *Pearl Har-bor zwiększono do 500, a we wrześniu 1942 r. do 1000 sztuk.

Jesienią 1943 r. pierwsze samoloty przekaza­no do jednostek bojowych. 5 czerw­ca 1944 r. z lotniska we wschodnich Indiach wystartowało 98 samolotów z zadaniem ataku na japońskie obiekty w Bangkoku. 14 z nich za­wróciło ze względu na awarie silni­ków, a pozostałe dotarły w rejon celu i zrzuciły bomby z wysokości 5000 do 8000 m. Chmury ograni­czały widoczność i tylko 18 bomb spadło w okolicy wyznaczonych obiektów. 5 samolotów rozbiło się przy lądowaniu, a 42 z braku pali­wa nie dotarły do bazy i musiały lą­dować na przygodnych lotniskach. Jeszcze gorsze były wyniki następ­nego nalotu; w nocy z 13 na 14 czerwca B-29 zaatakowały hutę na wyspie Kiusiu, ale celu dosięgła tyl­ko jedna bomba, a 6 samolotów zo­stało zestrzelonych lub rozbiło się w wyniku awarii silników.

Jednakże wkrótce zmiany w dowództwie i wprowadzenie nowej formacji bo­jowej przyniosły poprawę wyników. W listopadzie 1944 r. B-29 zaczęły operować z baz na Marianach, a taktyka nalotów dywanowych sprawiła, że mogły w pełni wyko­rzystać swoją moc, pustosząc japoń­skie miasta i zakłady przemysłowe. Między 10 a 20 marca 1945 r. zrównały z ziemią 83 km2 czterech głównych miast japońskich. 6 sierpnia 1945 r. B-29 o nazwie „Enola Gay", pilotowany przez płk. Paula Tibbetsa, zrzucił bombę ato­mową (uranową) na *Hiroszimę,a 9 sierpnia B-29 nazwany „Bock's Car", prowadzony przez mjr.

Charle-sa W. Sweeneya, zrzucił bombę plu­tonową na *Nagasaki, co miało bez­pośredni wpływ na podjęcie przez władze japońskie decyzji o kapitula­cji. Po wojnie Związek Radziecki usiłował skopiować 4 bombowce B-29, które uszkodzone podczas na­lotu na Japonię wylądowały na ra­dzieckim lotnisku pod Władywosto-kiem. Choć powstały samoloty Tu-4, to jednak nie były to udane samolo­ty, gdyż radzieckim konstruktorom nie udało się rozwiązać problemu imperialnych miar. Np. blacha kadłuba B-29 (w przeliczeniu z cali na milimetry miała 1,58 mm grubo­ści , a radzieckie huty nie mogły do­starczyć takiej blachy. Zwiększenie grubości do 1,6 mm zwiększało znacznie ciężar samolotu, zaś zmniejszenie do 1, 5 mm - osłabiało konstrukcję kadłuba.

DANE TAKTYCZNO-TECHN1CZNE

silniki rozpiętość długość (B-29A) 4 o mocy

maks . masa startowa

maks . prędkośćzasięg uzbrojenie (W praktyce prędkości 35 x Wright R-3350 2200 KM każdy 43,05 m 30,18 m 64 000 kg 576 km/h 6598 km

11 karabinów maszynowych kal. 12,7 mm (0.50 cala) samoloty

1 działko 20 mm

9072 kg bomb nie przekraczały l km/h, a ładunek bomb nie był większy niż 2 tony.)

Podobne prace

Do góry