Ocena brak

ATHENAEUM. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom itd.

Autor /DyskotekaGra Dodano /09.02.2012

ATHENAEUM. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii,
literaturze, sztukom itd., czasopismo, wyd. (61. rocznie) przez
J.I. Kraszewskiego w Wilnie 1841-51. Założone w celu ożywienia
ruchu umysłowego na wsch. obszarach dawnej Rzplitej,
starało się realizować nowoczesną formułę przeglądu nauk.-
kryt., poświęconego problematyce krajowej. W wypowiedzi
programowej deklarowało stanowisko ultrakat., przeciwstawne
zarówno myśli oświecenia, jak i nowszym prądom w filozo-
fin oraz literaturze (franc. „literatura szalona"), w praktyce
jednak nie reprezentowało jednolitej koncepcji ideol. w wyniku świadomie liberalnej polityki Kraszewskiego, a także wahań i przemian własnych jego poglądów (zwł. w stosunkach
z —> koterią petersburską). W różnych okresach w A. drukowali
niemal wszyscy znaczniejsi ludzie pióra związani (a czasem
i nie związani) z ziemiami litew.-rus.: obok redaktora (m. in. —>
Historia Sawki, O celu w powieści 1847, recenzje, przeglądy,
notatki) I. Chodźko, S. Chołoniewski, E. Felińska, Z. Fisz, M.
Grabowski, A. Groza, C. Norwid (wiersz Pożegnanie 1842), G.
Olizar, A. Pietkiewicz, H. Rzewuski, W. Syrokomla (m. in.
debiut), T. Szczeniowski, L. Sztyrmer, A. Tyszyński, T. Łada-
Zabłocki, E. Żeligowski i in. Znalazły też odbicie w piśmie
współcz. polemiki literackie (m.in. wokół —» Mieszanin obyczajowych
Rzewuskiego).


M. INGLOT Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich
w latach 1832-1851, W. 1966; W. ROSZKOWSKA-SYKAŁOWA
"A." Józefa Ignacego Kraszewskiego 1841-1851. Zarys dziejów i bi-
Dłiografia zawartości, Wr. 1974.
Zofia Lewinówna

Do góry