Ocena brak

Arystotelizm - Aleksander z Afrodyzji

Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012

Najstarsze zachowane komentarze dzieł Arystotelesa pochodzą od działającegookoło roku 200 po Chrystusie Aleksandra z Afrodyzji. Wiele jego t e k s t ów zaginęło,ale przetrwały komentarze do ksiąg A-A Metafizyki, do księgi A PierwszychAnalityk, do Topik, Meteorologii oraz O zmysłach i ich przedmiotach. Przypisywane Aleksandrowi komentarze do dzieła O dowodach sofistycznych i do ksiąg E - N Metafizykisą autorstwa Mikołaja z Efezu (XI w.). Aleksander pisze poza komentarzamitraktaty O duszy (Ilepi \|/i>xf|c) i O przeznaczeniu (riepi ei(iap(ievr|c).

Aleksander był uczniem Arystoklesa z Messyny, który utrzymywał, że intelektbierny j e s t to rozwijająca się wraz z człowiekiem władza, a i n t e l e k t czynnyjest wszystko przenikającym, boskim czynnikiem poznawczym. Drugim mistrzemAleksandra był Herminos, który odrzucał arystotelejską naukę o pierwszym,nieruchomym Poruszycielu i przyjmował teorię Platona o wiecznieruchomej i poruszającej świat duszy.

Obie te doktryny zaważyły na koncepcjach Aleksandra, który zajmowałw latach 198-211 po Chrystusie katedrę filozofii arystotelejskiej w Atenach.Broniąc arystotelizmu przed atakami stoicyzmu, Aleksander dąży do tego, byprzekształcić arystotelizm w system. Nawiązuje on do tradycji naturalizmui materialistycznego fizykalizmu Stratona.

Aleksander nie waha się odstąpić od nauki Arystotelesa. W duchu nominalistycznymtwierdzi, że to, co ogólne, jest tylko w myśli. W nauce o różnychtypach intelektów nawiązuje do Arystoklesa. Przyjmuje kilka rodzajów intelektu(zasadniczo trzy, chociaż niektóre teksty uprawniają do tezy, że cztery). Są to:intelekt bierny (vouc U X , I K Ó C - znajdujący się w możności, czyli materialny), intelektusprawniony (erciKTrp;oc vouc), intelekt czynny (vo\)C 7toiT|XiKÓc - intelektw akcie), który jest czystym aktem. Aleksander odrzuca przekonanie o nieśmiertelnościludzkiej duszy. Głosi, że to, co boskie i nieśmiertelne, czyli intelektczynny, nie jest ludzką władzą, lecz samym Bogiem.

Podobne prace

Do góry