Ocena brak

Apologeci Wschodu (II n.e.)

Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011

  • byli ludźmi o helleńskiej kulturze umysłowej, często naukowcami, członkami szkół; grecka filozofia była ich źródłem (Platońska, stoicka) w budowaniu filozofii chrześcijańskiej;

  • budowali systemy metafizyczne, oparte na spekulacjach, korzystając z filozofii helleńskiej; zajmowali się teorią (budowaniem nauki) bardziej niż praktyką (propagandą); polemizowali z poganami; usiłowali wykazać zgodność chrześcijańskiego poglądu na świat z racjonalnym myśleniem i filozofią

  • cel wszystkich apologetów: dowieść, że Bóg jest jeden, a dusza jest nieśmiertelna

  • cele szczegółowe:

    • Bóg: dowieść jedności Boga, ukazać jego stosunek do świata i wyjaśnić jego poznawalność

    • Dusza: dowieść nieśmiertelności duszy, wyjaśnić czy jest odwieczna, czy jest boskiej natury, czy jest cielesna, czy ciało należy na równi z duszą do natury człowieka

    BÓG

JEDNOŚĆ BOGA – Skąd wiadomo, że Bóg jest jeden?

1. (Laktanjusz) Jedność Boga wynika z jego pojęcia: to istota nieskończenie doskonała, a takich istot nie może być więcej niż jedna; z kształtu świata - świat wykazuje jedność w swoim ustroju, czyli jest dziełem jednej istoty, Bóg jest stwórcą świata, więc jest jeden.

Odrzucenie nauki Marcjona o dwóch Bogach.

2. Bóg jest jeden, jest stwórcą świata, Chrystus to „Logos” Boga.

Nawiązanie do filozofii aleksandryjskiej (grecko – żydowskiej).

STOSUNEK BOGA DO ŚWIATA – czy Bóg stworzył świat, czy jest on odwieczny?

1. Materia jest odwieczna, istnieje obok Boga, są dwie zasady bytu (Justyn); -> dualizm

potem:

2. Bóg stworzył wszystko, również materię (Ireneusz, Teofil, Tacjan) -> przejście od dualizmu do monizmu

Nie ma idealnych wzorów ponad stwórcą (Ireneusz) -> odrzucenie poglądów gnostycznych, platońskich, poglądów Hermogenesa (świat jest niezależny od Boga i nie jest jego tworem)

POZNANIE BOGA – czy Boga można poznać, a jeśli można, to jak?

1. Bóg jedyny i wieczny jest bez imienia, niezdolni jesteśmy znaleźć dla niego nazwę (Justyn).

2. Przymioty boskie przekraczają pojęcia ludzkie, można je poznać tylko pośrednio, przez dzieła boże.

DUSZA

NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY – Czy dusza jest niesmiertelna?

1. Dusza jest śmiertelna, istnieje dusza i duch, tylko duch może udzielić duszy nieśmiertelności (Tacjan, potem Justyn, Laktancjusz) -> nawiązanie do platońsko – filońskiej tradycji, do istnienia pneumy, bytów duchowych ponad psychicznymi

2. Dusza jest nieśmiertelna, wynika to z jej rozumności (Atenagoras)

POCHODZENIE DUSZY – Czy dusza istnieje odwiecznie, czy jest stworzona?

1. Dusze istnieją odwieczne, przy urodzeniu są wprowadzane do ciała -> traducjanizm (nawiązanie do Platona)

potem (pogląd, który powszechnie się przyjął)

2. Dusze są tworzone w chwili urodzenia cielesnego, nie preegzystują -> kreacjonizm

NATURA DUSZY – Czy dusza jest boskiej natury?

1. Z duszą związany jest duch, który jest boskiej natury (pneuma), więc dusza jest boska -> boskość (nawiązanie do stoików)

2. Dusza nie jest boskiej natury, tylko łaska boska może sprawić, że duch znajdzie się w duszy (Ireneusz); gdyż nie należy do niej z natury, dusza jest tylko obrazem Boga, ale jest innej natury niż on -> brak boskości

DUSZA A CIAŁO - Czy dusza jest cielesna?

1. Dusza jest cielesna, to subtelniejszego rodzaju ciało (Ireneusz) - > cielesność (przedchrześcijańskie, greckie pojęcie duszy – stoicy)

potem (pogląd, który się przyjął):

2. Dusza jest niematerialna (Atanazy) -> bezcielesność

CIAŁO – Czy należy do natury człowieka na równi z duszą?

1. Ciało jest czynnikiem obcym naturze ludzkiej, jest więzieniem dla duszy -> ciało jest czymś obcym naturze człowieka (nawiązanie do Platona)

potem (pogląd, który się przyjął):

2. Ciało na równi z duszą należy do natury człowieka (Ireneusz, Atenagoras) -> ciało należy do natury człowieka

NOWA METAFIZYKA

METAFIZYKA OPARTA NA EWANGELII

1. Dualizm: ponieważ dusza jest grzeszna i konieczna jest ofiara Chrystusa, świat nie może być natury boskiej

2. Stworzenie świata z niczego: ponieważ bóg jest wszechmocny, nie mógł być zmuszony do tworzenia z odwiecznej materii bądź idei

3. Nieśmiertelność i niematerialność duszy: ponieważ dusza ma być zbawiona, nie może być śmiertelna ani materialna, bo materia jest zniszczalna i nie mogłaby być zbawiona

NOWA METAFIZYKA

1. Świat w całości pochodzi od Boga, ale nie jest boskiej natury: świat pochodzi od Boga, gdyż Bóg jest wszechmocny; nie jest boskiej natury, gdyż konieczne jest zbawienie przez Chrystusa)

U starożytnych: tylko dwie możliwości - świat albo pochodzi w całości od Boga i jest boskiej natury i doskonały, albo nie pochodzi w całości od Boga i jest niedoskonały, nieboskiej natury.

2. Dusza jest nieśmiertelna, ale nie jest boska: jest nieśmiertelna, gdyż ma być zbawiona; nie jest boska, gdyż wymaga zbawienia przez Chrystusa

U starożytnych tylko dwie możliwości: albo dusza jest boska i nieśmiertelna, albo nieboska i śmiertelna.

3. Dusza ma początek (jest stworzona), ale nie ma końca: ma początek, gdyż Bóg jest wszechmocny i stworzył wszystko, nie ma końca, gdyż ma być zbawiona przez Chrystusa

U starożytnych tylko dwie możliwości: albo coś jest zmienne i ma początek oraz koniec, albo jest niezmienne i nie ma początku ani końca

PODSUMOWANIE

FILOZOFIA: sformułowanie nauki chrześcijańskiej w terminach nauki greckiej (zwłaszcza Platon, stoicy), pojmowanie nauki Chrystusa jako filozofię (a nie tylko jako religię), w wyjaśnieniach odwoływanie się do wiary i rozumu (a nie tylko do wiary lub tylko do rozumu), stworzenie nowych teorii filozoficznych z wykorzystaniem dawnych terminów, ale nadając im nowe znaczenie (nowa metafizyka)

BÓG: jeden, stwórca świata, niepoznawalny lub poznawalny pośrednio

DUSZA: nieśmiertelna, niematerialna, stworzona i wieczna, nieboska

ŚWIAT: stworzony przez Boga

Podobne prace

Do góry