Ocena brak

Antylopy

Autor /Jana Dodano /31.01.2012

Grupa antylop różni się od jeleni tym, że antylopy mają puste w środku, nierozgałęzione rogi. Do przeżuwaczy mających puste rogi zalicza się tak­że bydło rogate, kozy, owce i woły piżmowe. Na­zwą antylopy określamy około 100 gatunków, nie należących do wyżej wymienionych grup.
Różne gatunki antylop znacznie różnią się między sobą. Niektóre są olbrzymie, jak np. eland, wysoki na około 2 metry, podczas gdy inne są małe, jak na przykład antylopa karłowata, któ­ra ma tylko 25 centymetrów wysokości. Więk­szość antylop żyje w Afryce, niektóre w Azji. Tak zwana „antylopa amerykańska", czyli antylopa widłoroga (widłoróg) nie jest w rzeczywistości blisko spokrewniona z prawdziwymi antylopami.
Zarówno samce jak i samice mają rogi, któ­rych nie zrzucają co roku, w przeciwieństwie do jeleniowatych. Rogi są puste w środku, zbudowa­ne z keratyny, podobnie jak włosy i paznokcie, na kostnym rdzeniu. Jak samce jeleni, również sam­ce antylop używają rogów do walki między sobą w porze godowej. Krzyżują rogi i napierają na siebie tak długo, aż zwierzę, które okaże się słab­sze w końcu ulegnie.
Niektóre antylopy zamieszkują lasy, tereny gó­rzyste lub bagienne, jednak większość wędruje dużymi stadami po suchych trawiastych równi­nach wschodniej i zachodniej Afryki. Czując za­grożenie uciekają jak najdalej od wroga. Więk­szość antylop ma miękką sierść w odcieniach szarości lub brązu. Rozróżniamy cztery grupy antylop: kudu i buszboki (jedna grupa), dujkery, antylopy końskie i gazele.
Do grupy antylop kudu i buszboków, której samce mają rogi zwinięte spiralnie, należą zwie­rzęta podobne do wołów, Sam kudu jest zwie­rzęciem wysokim, a jego rogi przypominają kor­kociąg. Zamieszkują afrykańskie równiny, podobnie jak największa antylopa Afryki - eland. Samce tego gatunku osiągają wysokość 1,8 m w kłębie. Buszboki są mniejsze, mają jaskrawą sierść w odcieniu pomarańczowo-brązowym. Za­mieszkują afrykańskie lasy.
Omawiana grupa obejmuje także dwa gatunki azjatyckie. Antylopa nilgau ma krótkie, stożko­wate rogi, a żyje na równinach indyjskich, nato­miast antylopa czykara - jedyny gatunek posiada­jący cztery rogi - to niewielkie zwierzę szukające schronienia w dżungli.
Dujkery wzięły swoją nazwę od holenderskie­go słowa oznaczającego „nurkować". Określenie to odnosi się do sposobu, w jaki zwierzęta te kryją się przed niebezpieczeństwem, kiedy zostaną przestraszone. Dujkery wprowadzają w błąd ści­gające je zwierzęta biegnąc zygzakiem i skacząc w górę i w dół. Zamieszkują lasy i busz centralnej i południowej Afryki.
Grupa antylop końskich obejmuje sporo du­żych i średnich zwierząt. Zwłaszcza dwa gatunki są znane jako antylopy końskie - antylopa końska i antylopa szabloroga, bardzo podobnego konia i mające charakterystyczne długie uszy. Żyją w stadach, antylopy końskie na otwartych prze­strzeniach w przeważającej części Afryki na po­łudnie od równika, a antylopy szablorogie w Af­ryce centralnej i wschodniej. Inne antylopy końskie to kob śniady i kob żółty. Oba gatunki lubią przebywać blisko wody i często chronią się w niej przed drapieżnikami, stąd są również nazy­wane antylopami bagiennymi.
W tej grupie znajdują się między innymi du­że antylopy oryks (z których kilka żyje w Arabii Saudyjskiej), bawolce i blesboki, z rogami w kształcie liry, oraz gnu. Trzy ostatnie żyją na otwartych terenach trawiastych i ze swym wyglą­dem, będącym czymś pośrednim między koniem a bawołem, nie należą do najzgrabniejszych zwierząt na świecie.
W przeciwieństwie do wyżej wymienionych, gazele - należące do ostatniej z czterech grup -mają chyba najwięcej wdzięku z wszystkich anty­lop. Są smukłe i rącze, doskonale przystosowane do życia w gorących, jałowych rejonach Afryki i Azji.
Należą do nich szpringboki, które przestraszo­ne skaczą w górę na wysokość dwóch metrów. Inną bardzo szybką gazelą jest afrykańska impala, która biegnąc wykonuje serię wysokich i dłu­gich podskoków.

ANTYLOPY należą do rodziny Bovidae
Występują tu 82 gatunki w 29 rodzajach
Wielkość: 25 cm - 2 m
Jeden z gatunków:
Kudu małe (Tragelaphus imberbis)

Podobne prace

Do góry