Ocena brak

Antropologia kulturowa - wykłady

Autor /sweadsalefs Dodano /19.06.2007

Wykład I z dnia 11.04.2008

Podział antropologii:

? antropologia kulturowa ? to dyscyplina badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczne zmienności i etniczną różnorodność kultur, żeby skonstruować ogólne pojęcie kultury,
? antropologia społeczna ? zajmuje się relacjami pomiędzy faktami społecznymi, a zjawiskami kulturowymi. Bada zinstytucjonalizowane zachowania ludzkie, oraz wzory relacji osób i grup,
? antropologia fizyczna ? to nauka o fizycznym zróżnicowaniu człowieka przestrzeni i czasie, oraz biologicznym rozwoju gatunku homo sapiens,
? antropologia filozoficzna ? łączy się z antropologią kultury i rozwija się głównie na gruncie refleksji abstrakcyjnej, poszukuje odpowiedzi na pytanie o istotę społeczeństwa ( człowiek jako całość ).

Antropologia kultury to badanie różnorodności kultur, odniesienie zachowań ludzkich do ogólnego kształtu kultury danej społeczności. Nieuzasadnione wydaje się, więc oddzielanie kultury od społeczeństwa. Antropologia łączy się ponadto z innymi dyscyplinami tj. archeologią, etnografią ( to czysty opis kultury: konkretnej kultury i konkretnego społeczeństwa ), etnologią ( to ogólniejszy opis wraz wnioskami ) i językoznawstwem. Antropologia kultury to nauka formująca teorie na temat kultury na podstawie tych opisów, to wartości, symbole i postawy.

Holizm ? to podejście całościowe, mówiące, że każda grupa ma swój byt. Jednostka musi być badana z perspektywy uczestnictwa w grupie. Musimy najpierw opisać cała grupę i z tego opisu wnioskujemy o cechach indywidualnych jednostki.

Redukcjonizm ? to pogląd, że grupa ludzi nie istnieje inaczej jak ze względu na to, że istnieją więzy między nimi. Aby zbadać grupę należy najpierw opisać poszczególne jednostki.

Leah ( Licz ) : antropologia to badanie systemu różnorodności ludzkiej.

Początki antropologii to XIX w. Była wynikiem rozwoju nauk przyrodniczych (empirycznych), oraz rewolucji technicznej i odkryć geograficznych.

Akulturacja ? to przemiany w społeczeństwach pierwotnych pod wpływem zderzenie się z cywilizacją zachodnią. Jest jedna z form dyfuzji kulturowej. Zachodzi wówczas, gdy w bliski i żywiołowy kontakt wchodzą dwa odmienne społeczeństwa, które dzieli znaczny dystans kulturowy, społeczny i gospodarczy. Proces ten to gwałtowne przeobrażenie się jednej kultury pod wpływem innej. Jest to proces szybki i zazwyczaj dokonuje się w okresie życia jednego pokolenia lub najwyżej kilku. Jego skutkiem jest powstanie zupełnie odmiennej kultury.

Dyfuzjonizm kulturowy ? to podejście badawcze w antropologii kulturowej obejmujące różne orientacje, uznające, że wszystkie kultury rozwinęły się z jednej lub kilku kultur tzw. kultur zasadniczych, które rozprzestrzeniły się dając początek tzw. kulturom wtórnym.

Dyfuzja kulturowa ? to opis i konceptualizacja zmian zachodzących w kulturze. Rozprzestrzenienie się kultury zachodzi na drodze zapożyczenia.

Podobne prace

Do góry