Ocena brak

Andragogika - Dorosłość jako kategoria socjologiczna

Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011

Wychowanie dorosłych jest procesem naturalnego uczestnictwa człowieka w życiu społecznym a jego efekty są wypadkowa oddziaływań i wpływów płynących ze strony.

Przedmiot badania:

- przesłanka główna: rozwój osobowości jest rezultatem interakcji człowieka ze światem

- przesłanka pomocnicza: dorosłość jest wynikiem osobowościowego rozwoju człowieka

Przedmiot poznania:

- należy tworzyć takie warunki istnienia człowieka w świecie społecznym, aby stymulowały one rozwój jego osobowości, przyczyniając się do osiągnięcia coraz wyższych stadiów dorosłości

Proces ten ma charakter naturalny, gdyż odbywa się w stosunkach społecznych i jest trudny do wyodrębnienia. Proces przybiera znaczenie socjalizacji – obejmuje całość wpływów osobowościowo-twórczych.

Wyróżnia się dwa rodzaje socjalizacji:

1)socjalizacja pierwotna – proces zaznajamiania człowieka poprzez znaczące osoby z naszego otoczenia z koncepcją świata, która obowiązuje w tym środowisku człowieka i uzyskuje określoną wizję świata.

2)socjalizacja wtórna – jest to kontynuowanie socjalizacji pierwotnej, oraz nabywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia innych ról społecznych

Oba rodzaje socjalizacji są warunkiem koniecznym w uczestniczeniu człowieka w systemie społeczno – kulturowym, aby człowiek mógł się rozwijać. Pomyśle zakończenie socjalizacji wtórnej jest początkiem dorosłości. Wchodząc w dorosłe życie człowiek przybiera różne role, przyjmując różne normy społeczne. Kiedy nasze normy z okresu socjalizacji są pokryte z normami społecznymi kontynuujemy wtedy proces socjalizacji.

Kiedy wartości przyjęte z socjalizacji są różne od wartości społecznej wtedy wygaszeniu ulega socjalizacja.

Podobne prace

Do góry