Ocena brak

Analiza progu rentowności

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Analiza progu rentowności stanowi niezwykle pomocny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Obejmuje ona badanie, tzw. punktu wyrównania (break even point - BEP), w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty. Przedsiębiorstwo nie osiąga wówczas zysku, ale też nie ponosi straty. Rentowność sprzedaży jest równa zero, co oznacza, że firma osiągnęła próg rentowności.

Poprzez próg rentowności można więc określić taką wielkość produkcji danego przedsiębiorstwa, przy której przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów są równe kosztom poniesionym za ich wytworzenie.

Wynik finansowy progu rentowności równy jest zeru, a dopiero stopniowe zwiększanie sprzedaży doprowadzi do powiększenia poziomu zysku, natomiast jej zmniejszenia doprowadzi do sytuacji odwrotnej. Informacje o progu rentowności wykorzystuje się podczas podejmowania decyzji krótko okresowych dotyczących poziomu produkcji, sprzedaży i cen. Istnieją dwie możliwości wyznaczania progu rentowności: próg rentowności ilościowy i próg rentowności wartościowy. Może on ponadto informować, jaką część zdolności produkcyjnej (łub przewidywanego popytu) trzeba wykorzystać, aby ponoszone koszty zrównoważyć przychodami ze sprzedaży.

Do wyznaczenia progu rentowności można się także posłużyć się metodą graficzną (na podstawie równań wartości sprzedaży oraz kosztów całkowitych możliwe jest graficzne wyznaczenie progu rentowności). W obu przypadkach przyjmujemy następujące założenia upraszczające:

  • wartość produkcji w badanym okresie jest równa wartości sprzedaży,

  • koszty produkcji są funkcją wielkości produkcji,

  • stałe koszty produkcji są jednakowe dla każdej wielkości produkcji,

  • jednostkowe koszty zmienne są stałe i wskutek tego całkowite koszty zmienne produkcji zmieniają się proporcjonalnie do wielkości produkcji,

  • jednostkowe ceny sprzedaży poszczególnych wyrobów nie ulegają zmianie z upływem czasu i nie zmieniają się również wraz ze zmianą skali produkcji w całym badanym okresie,

  • poziom jednostkowych kosztów zmiennych i stałych kosztów produkcji pozostaje niezmieniony w całym badanym okresie.

Podobne prace

Do góry