Ocena brak

Analiza potrzeb i trendów w makrootoczeniu

Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012

Sukces ry nkowy mogą odnieść tylko te przedsiębiorstwa, które są w stanie rozpoznać i odpowiedzieć na pojawiające się niezaspokojone potrzeby i trendy w makrootoczeniu. osiągając przy tym odpowiednią marżę zysku. Niezaspokojone potrzeby istnieją zawsze. Firmy mogą zbić fortunę, jeśli rozwiążą którykolwiek z następujących problemów: lekarstwo na raka. środki farmakologiczne na choroby psychiczne, odsalanie wody morskiej, produkcja smacznej, pożywnej i niskokalory cznej żywności, wydajnego silnika elektrycznego do napędu samochodów, komputerów sterowanych głosem, czy tanie budow nictwo mieszkaniowe.

Nawet w gospodarce charakteryzującej się powolnym wzrostem gospodarczym niektóre przedsiębiorcze jednostki i firmy są w stanie znaleźć nowe odpow iedzi na niezaspokojone dotąd |X)trzeby. Lata "0. i 80. okazały się doskonałym okresem dla powstania całych nowych gałęzi. Dla samotnych ludzi chcących spędzić egzotyczne wakacje powstał Klub Śródziemnomorski, dla zabieganych melomanów stworzono walkmana, a dla kobiet i mężczyzn pragnących popraw ić swoją kondycję fizyczną - Nautilusa. Powstał również Federal Kxpress dostarczający przesyłki do adresata w ciągu 2-4 godzin.

Możliwości rynkowe można dostrzec również obserwując kształtujące się w otoczeniu trendy. Trend jest kierunkiem tub sekwencja zdarzeń, które wykazują pewna siłę i ciągłość w czasie. Na przykład, bardzo wy raźnym trendem jest wzrastający obecnie udział kobiet wśród osób zawodowo czynnych. Trend ten wywarł głęboki wpływ na wzrost gospodarczy, stosunki rodzinne, stosunki zawodowe, politykę oraz preferencje w* konsumpcji dóbr i usług. Zdolność do szybkiego identyfikowania trendów, przewidywania możliwych ich konsekwencji oraz określania pojawiających się możliwości rynkowych, jest dla przedsiębiorstwa niezwykle istotna.

Trendy są bardziej trwałe i łatwiejsze do przewidzenia. Trend nakreśla kształt przyszłości. Friedrich von Schiller powiedział kiedyś: Jutro zaczyna się już dzisiaj". Według futurologa Faitha Popcorna. trend jest zjawiskiem długotrwałym, możliwym do zaobserwowania na kilku ty nkach oraz w zachowaniu sie klienta, a także zgodnym z innymi wiarygodnymi wskaźnikami pojaw iającymi się lub powstającymi w tym samym czasie.2 Popcorn zidentyfikował dziesięć zasadniczych trendów i określił ich skutki na decyzje w przedsiębiorstwach (zobacz Otoczenie i trendy marketingowe 6-1.)

Inny futurolog. John Naisbitt woli mówić o megatrendach. którymi nazywa .znaczące zmiany społeczne, polityczne i technologiczne, które kształtują się powoli, lecz gdy już zaistnieją to przez pewien czas wywierają wpływ na wszystkie dziedziny życia - średnio od siedmiu do dziesięciu lat. a nawet dłużej". Trendy Popcorna mają podłoże bardziej psychologiczne, natomiast megatrendy Naisbitta szersze podłoże społeczne. (Megatrendy Naisbitta przedstawione są w Otoczeniu i trendach marketingowych 6-2.)

Zarówno trendy, jak i megatrendy zasługują na uwagę kierowników działów marketingu. Nowe produkty lub programy marketingowe mają większe szanse powodzenia, jeśli zgodne są z wyraźnymi trendami niż gdy są w stosunku do nich przeciwne. Jednakże samo odkrycie możliwości rynkowych nie gwarantuje sukcesu, nawet jeśli jest to technicznie możliwe. Dla przykładu, można zaoferować czytelnikow i „gazetę dostosowaną do indywidualnych wymagań czytelnika, ukazującą się na komputerach klientów i zawierającą tylko te informacje, którymi czytelnik jest zainteresowany". Może się jednak okazać, że nie ma odpowiedniej liczby zaintere-- iwanych osób takim produktem lub chętnych zapłacić żądaną przez nas cenę. W łaśnie w tym momencie należy rozpocząć badania marketingowe, by określić potencjalny zysk z wykorzystania ■cre^lonej możliwości rynkowej

Podobne prace

Do góry