Ocena brak

ANALITYCZNA SZKOŁA W METAETYCE

Autor /kosa Dodano /11.12.2012

 Stanowisko w  metaetyce, które swą nazwę czerpie w związku z odwołaniem się do Wittgensteina koncepcji gier językowych (analityczna szkoła), upatrującej zadanie filozofii w analizie (badaniu)
użycia danych pojęć w obrębie tzw. gry językowej. Wg przedstawicieli a. sz. w m., analiza pojęć dyskursu mo­ralnego ujawnia, iż zawierają one coś więcej niż tylko np. czynnik emotywny (jak twierdzi —> emotywizm). Zdaniem Toulmina, jest to tzw. ele­ment gerundiwalny, który polega na tym, że w wypowiedzi normatywnej (normie, ocenie) sugerujemy, iż ist­nieje poprawny argument („dobra ra­cja") na rzecz słuszności tej wypo­wiedzi (za jej przyjęciem). Jedną z ta­kich „dobrych" i „niekwestionowa­nych" racji jest, jego zdaniem, zasada dotrzymywania obietnic. Podobne ujęcie reprezentuje koncepcja multi-funkcjonalizmu Nowell-Smitha. Trze­cim zasadniczym rozwiązaniem wy­pracowanym w ramach szkoły jest —> preskryptywizm Hare'a. Ponieważ początkowo niektórzy przedstawicie­le tej szkoły głosili poglądy zbliżone do emotywizmu (który następnie stał się przedmiotem ich krytyki), a idea „dobrych racji" występuje też w —> intuicjonizmie metaetycznym, istnieje w związku z tym trudność w jednozna­cznym traktowaniu jej jako -> akognitywizmu bądź -» kognitywizmu. Często mówi się więc, iż a. sz. w m. jest —> semikognitywizmem.

Podobne prace

Do góry