Ocena brak

ANALITYCZNA SZKOŁA W METAETYCE

Autor /Abcede Dodano /07.12.2012

Stanowisko w metaetyce, które swą nazwę czerpie w związku z odwołaniem się do Witt­gensteina koncepcji gier językowych (analityczna szkoła), upatrującej zadanie filozofii w analizie (badaniu)
użycia danych pojęć w obrębie tzw. gry językowej. Wg przedstawicieli a. sz. w m., analiza pojęć dyskursu mo­ralnego ujawnia, iż zawierają one coś więcej niż tylko np. czynnik emo-tywny (jak twierdzi —> emotywizm).

Zdaniem Toulmina, jest to tzw. ele­ment gerundiwalny, który polega na tym, że w wypowiedzi normatywnej (normie, ocenie) sugerujemy, iż ist­nieje poprawny argument („dobra ra­cja") na rzecz słuszności tej wypo­wiedzi (za jej przyjęciem). Jedną z ta­kich „dobrych" i „niekwestionowa­nych" racji jest, jego zdaniem, zasada dotrzymywania obietnic. Podobne ujęcie reprezentuje koncepcja multi-funkcjonalizmu Nowell-Smitha. Trze­cim zasadniczym rozwiązaniem wy­pracowanym w ramach szkoły jest —> preskryptywizm Hare'a.

Ponieważ początkowo niektórzy przedstawicie­le tej szkoły głosili poglądy zbliżone do emotywizmu (który następnie stał się przedmiotem ich krytyki), a idea „dobrych racji" występuje też w —> in-tuicjonizmie metaetycznym, istnieje w związku z tym trudność w jednozna­cznym traktowaniu jej jako -> ako-gnitywizmu bądź -» kognitywizmu. Często mówi się więc, iż a. sz. w m. jest —> semikognitywizmem. (LZ)

Podobne prace

Do góry