Ocena brak

Alfred Marshall

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012

Życiorys

Alfred Marshall urodził się 26 lipca 1842, natomiast zmarł 13 lipca 1924. Lata jego młodości przypadają na okres wiktoriański. Okres ten charakteryzowały ostre konflikty klasowe oraz gwałtowny rozwój przemysłu Wielkiej Brytanii. Marshall urodził się w Clapham, małym miasteczku pod Londynem. Jego ojciec był kasjerem w Banku Anglii i zapewniał swojej rodzinie dosyć skromne warunki życia. Ponadto chciał wykształcić syna na duchownego, dlatego wysłał go na studia teologiczne do Oxfordu. Młody Alfred jednak zbuntował się, porzucił studia teologiczne i zaczął naukę matematyki w Cambridge. Studia te skończył z wyróżnieniem i został na Cambridge jako wykładowca. Później jego zainteresowania skierowały się na filozofię i etykę, którą to następnie wykładał w Cambridge.


Później zaczął podróże po świecie: w Niemczech zdobył tytuł doktora filozofii, w Stanach Zjednoczonych zajmował się badaniem ich systemu protekcyjnego, przez krótki okres był profesorem ekonomiki na Uniwersytecie w Bristolu. Ostatecznie jednak związał się z Cambridge. Objął katedrę ekonomiki w King's College i piastował to stanowisko, aż do emerytury.

</div>

Dorobek naukowy Marshalla można uznać za skromny. W 1879 została wydana książka "Ekonomika przemysłu", którą to napisał wspólnie z żoną Mary Paley, jedną z pierwszych kobiet wykładających ekonomię na wyższej uczelni. Jednak za dzieło życia Alfreda Marshalla uznaje się "Zasady ekonomiki" wydane w 1890 roku. Inne istotne prace to: "Czysta teoria handlu zagranicznego", " Czysta teoria wartości wewnętrznej", "Przemysł i handel" oraz "Pieniądz, kredyt i wymiana". Marshall wykształcił liczny zastęp wykładowców ekonomiki, którzy w kolejnych latach obsadzili większość katedr ekonomiki w uniwersytetach. Dlatego właśnie wkład Marshalla na angielska myśl ekonomiczną można uznać za bardzo duży.


"Zasady ekonomiki"

Dzieło życia Marshalla zostało podzielone na sześć Ksiąg, każda opisująca kolejny element systemu ekonomicznego stworzonego przez niego.

Księga I - Przedmiot ekonomiki, metoda badań ekonomicznych i prawa ekonomiczne.


  • Księga II - Podstawowe pojęcia języka nauki ekonomicznej.
  • Księga III - Teoria popytu, określona jako nauka o potrzebach i ich zaspokajaniu.
  • Księga V - Powiązania między popytem, podażą a wartością.
  • Księga VI - Teoria podziału dochodu narodowego.

System ekonomiczny

Metoda stosowana przez Marshalla była kompromisem pomiędzy tradycją euklidesowo-kartezjańską a opisowym podejściem historyzmu. O metodzie matematycznej wyrażał się z dużym sceptyzmem. Twierdził, że matematyka jest językiem dobrym przy pierwszym zapisie myśli, następnie jednak trzeba przełożyć na język angielski, a pierwotna matematyczną wersję spalić. Marshall zalecał i sam stosował technikę zwaną warunek paribus. Zasada ta stanowi podstawę marshallowskiej analizy metodą równowag cząstkowych.

Dokonał on również klasyfikacji czasu z punktu widzenia działania przedsiębiorstwa. Wyróżnił cztery okresy: okres rynkowy (market period), okres drugi, nieco dłuższy (short run), okres długi (long run) oraz okres sekularny (secular period).


Centralną częścią doktryny ekonomicznej Marshalla zajmuje teoria popytu, podaży i równowagi. Jest ona syntezą dorobku ekonomii klasycznej i koncepcji szkół kierunku marginalistycznego. Marshall znalazł wyjście kompromisowe między tymi dwoma podejściami, wskazując na współzależność popytu, podaży i ceny. Owe prawo popytu głosi, że im większa jest ilość towaru, zaoferowana na sprzedaż, tym mniejsza jet cena, po jakiej znajdzie on nabywców. Marshall wprowadził do ekonomii ważne pojęcie popytu|elastyczności popytu. Tłumaczy ono reakcję nabywców na zmiany cen różnych rodzajów dóbr i reakcję samej ceny na zmiany w popycie efektywnym. W ramach teorii popytu mieści się koncepcja renty konsumenta. Marshall twierdził, że konsument czerpie korzyści w warunkach wolnego rynku. Jeśli drugi konsument jest w stanie zapłacić za dane dobro wyższą cenę, to ta nadwyżka nad ceną zaoferowaną przez pierwszego konsumenta daje mu szczególna rentę, której wielkość jest bardzo trudna do oszacowania, gdyż ma ona charakter subiektywny.


Teoria podaży zawiera kilka istotnych twierdzeń na temat kosztów produkcji i wynagrodzenia produkcji|czynników produkcji. Oprócz tradycyjnych trzech czynników produkcji Marshall wprowadza czwarty, czyli organizację.


Równowagę rynkową osiąga się przy przecięciu krzywych popytu i podaży, którym to odpowiada dany poziom ceny. Marshall rozpatrywał ją w wymienionych wcześniej czterech okresach. Twierdził, że siły wpływające na równowagę działają inaczej w każdym z nich.


Autor: Magdalena Idzik
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry