Ocena brak

ALEUCKIE WYSPY - kampania 1942-43

Autor /tiptop Dodano /21.02.2011

Kiska i Attu - dwie wyspy z łańcu­cha archipelagu Aleutów stanowią­cych przedłużenie Alaski, zostały zajęte 6 i 7 czerwca 1942 r. przezniewielkie oddziały japońskie. War­tość strategiczna wysp, ze względuna położenie i złe warunki atmo­sferyczne była znikoma, ale Japoń­czycy zdecydowali się na inwazję,aby odwrócić uwagę Amerykanówod głównego kierunku działania,czyli *Midway.

Rozpoczęli od atakupowietrznego na bazę amerykańskąDutch Harbor na wyspie Unalaska.Nad ranem 3 czerwca 1942 r. zespółokrętów (dowódca wiceadm. B. Ho-sogaya), w którego skład wchodzi­ły 2 ciężkie krążowniki i 2 małe lot­niskowce Ryujo i Junyo, zbliżył się na dystans 170 mil od wyspy. Wo­bec trudnych warunków atmo­sferycznych tylko 13 bombowców i 6 myśliwców dotarło nad Unalaskę i zrzuciło bomby. 7 czerwca na bez­ludnej wysepce Attu wylądowało 1200 żołnierzy japońskich, dowie­zionych na pokładach 2 lekkich krą­żowników. Pięć dni później na wyspie Kiska wylądowało 500 żoł­nierzy japońskich.

Amerykańskie dowództwo nie podejmowało bez­pośrednich działań obronnych, uznając że bezludne wyspy nie są warte wysyłania tam jakichkolwiek sił morskich. Jednakże pod presją amerykańskiej opinii publicznej, obawiającej się zagrożenia Alaski, rząd postanowił podjąć długą i ko­sztowną kampanię o ich odzyska­nie. Nie bez znaczenia był również fakt, że Wyspy Aleuckie pozostawa­ły jedynym terytorium Stanów Zjed­noczonych, zajętym przez Japoń­czyków. Działania wojenne rozpoczęły sięw sierpniu 1942 r., gdy lotnic­two amerykańskie zbombardowałoKiskę. Pod koniec miesiąca zbudo­wano bazę lotniczą na wyspie Adak.W styczniu 1943 r. powstała następ­na baza, na wyspie Amchitka poło­żonej 150 km od Kiski. 11 maja1943 r. 7 dywizja piechoty (11 tys.żołnierzy) dokonała desantu nawyspę Attu.

Atak wspierało 240 sa­molotów i ogień dział 3 pancerni­ków, 3 ciężkich i 4 lekkich krążowników, 20 niszczycieli oraz wielu innych mniejszych jednostek. Po­mimo znacznej przewagi (garnizon japoński liczył 2600 ludzi) źle wyszkoleni i nie najlepiej dowo­dzeni żołnierze amerykańscy z tru­dem zwalczali opór wroga. 29 maja Japończycy podjęli ostatni kontra­tak, ale zostali odparci przez Amery­kanów. W czasie walk zginęło 2350 Japończyków, a 28 dostało się do niewoli. Amerykanie stracili 552 za­bitych i 1140 rannych. 15 sierpnia po silnym bombardowa­niu wyspy Kiska Amerykanie wspo­magani przez Kanadyjczyków roz­poczęli desant. Przekonani, że napo­tkają zacięty opór, rzucili do walki 34 300 żołnierzy wspieranych przez 5 pancerników. Kiedy jednostkidesantowe dotarły do brzegów, oka­zało się, że obrońców już tam niema, albowiem w końcu maja i napoczątku czerwca 15 okrętówpodwodnych zabrało 700 żołnierzyjapońskich, a pod koniec czerwcakrążowniki i niszczyciele, wykorzy­stując sprzyjające warunki atmosfe­ryczne, ewakuowały we wzorowymporządku resztę garnizonu.

Podobne prace

Do góry