Ocena brak

Alegoria, symbol ( symbolizm )

Autor /dezerter Dodano /14.04.2011

 Alegoria - motyw zawarty w dziele literackim (przedmiot, postać, sytuacja, zdarzenie) lub zespół motywów przedstawiający w  sposób  obrazowy pewne abstrakcyjne pojęcia lub ideę. Motyw ów oprócz swego znaczenia  jawnego, dosłownego, danego bezpośrednio przez sens poszczególnych  wyrazów, które się do niego odnoszą, ma także znaczenie ukryte (alegoryczne),  wymagające rozszyfrowania przez odbiorcę. Znaczenie to  odczytuje  odbiorca dzięki znajomości pewnych stałych związków o charakterze konwencjonalnym, przekazywanych w tradycji kulturowej, religii i sztuce. Znaczenie  alegoryczne jest umowne i ustalone; daje się zrozumieć tylko w jeden sposób.         

Symbol - fragment świata przedstawionego w dziele literackim (przedmiot, zespół przedmiotów itd.), którego znaczenie jest  dwupłaszczyznowe: obok tego, które jest bezpośrednio dane w związku  z  określoną  sytuacją fabularną, sceniczną lub liryczną, istnieje  wyższy  poziom  znaczeniowy, wskazywany przez system sygnałów, choć niejasny i  niejednoznaczny.  Znaczenie symbolu nie jest objęte konwencją, w odróżnieniu od alegorii  jest ono jednorazowe, uchwytne w ramach danego utworu (Chochoł z Wesela,  rozdarta sosna z Ludzi bezdomnych)  

Symbolizm - rzeczywistość, która nas otacza, ma dwoistą  naturę  - składa się z materii i ducha; zadaniem sztuki powinno być  odzwierciedlenie owej głębszej, duchowej, metafizycznej  sfery  ludzkiej  egzystencji; świata duchów nie można przedstawić przy pomocy środków stosowanych przez sztukę realistyczną, gdyż nie jest on jednoznaczny i sprecyzowany; to  co nieuchwytne, niewyrażalne, bo rozgrywające się poza światem zmysłów, można próbować przedstawić przy pomocy języka symbolów, który dopuszcza możliwość wielu interpretacji;   symbol jako środek artystyczny posiada  dwa znaczenia: pierwsze, to postrzegalny zmysłowo obraz przedmiotu, osoby lub sytuacji, drugie, to podtekst, ukryte znaczenie, nie wypowiedziana jedno - znaczenie treść;

Podobne prace

Do góry