Ocena brak

Alegoria

Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012

(gr. “obrazowy sposób wyrażania się”). Szczegółowa interpretacja wychodząca poza ze-wnętrzną warstwę narracyjną w celu odkrycia głębszych i dalszych powiązań z rzeczywistością (np. ale-goria winnicy u Iz 5, 1-7; Ps 80, 8-13). Św. Paweł w niektórych miejscach idzie za współczesną sobie egzegezą żydowską i tłumaczy Stary Testament alegorycznie (np. Ga 4, 21 - 5,1).

Inaczej niż pisarze an-tiocheńscy, Orygenes (ok. 185 - ok. 254) i szkoła aleksandryjska woli czasem alegoryczny sens opowia-dań Starego Testamentu niż dosłowny. Podobnie jak inni Ojcowie Zachodni, św. Augustyn uznaje za-równo dosłowny, jak alegoryczny sens Pisma Świętego.

Zob. egzegeza, haggada, hermeneutyka, oryge-nizm, przypowieść, sens Pisma Świętego, teologia aleksandryjska, teologia antiocheńska.

Podobne prace

Do góry