Ocena brak

Akwaria i terraria

Autor /wera Dodano /31.01.2012

Hodowla ryb akwariowych jest od dawna popularnym hobby na całym świecie. Coraz częściej w domowych terrariach pojawiają się gady i płazy.
Domowe akwaria mają rozmaite kształty -od dużej szklanej kuli, w której pływa jedna złota rybka do zbiorników ogromnych roz­miarów, w których znaleźć można wszystkich mieszkańców rafy koralowej. Terraria przezna­czone są dla zwierząt lądowych wymagających specjalnych warunków lub mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
W domowym akwarium początkujących akwa­rystów mogą znaleźć się rybki takie jak: gupiki, glonojady, molinezje, mieczyki, a nawet kiełbie i karasie. Gatunki te nie są wymagające i dobrze czują się w niewielkich akwariach. Najłatwiejsze w hodowli są tzw. złote rybki, będące w rzeczy­wistości formą ozdobną karasia złocistego.
Po zdobyciu pewnego doświadczenia akwary­ści mogą poszerzyć zbiory o takie gatunki jak gęba-cze i skalary, które są trudniejsze w utrzymaniu. Następnym etapem zainteresowań akwarystycz­nych może być podjęcie próby rozmnażania rybek albo założenie akwarium słonowodnego, w któ­rym znajdą się morskie ukwiały, kraby, krewetki i rozgwiazdy. Hobbyści o dużym doświadczeniu mogą spróbować założyć miniaturową rafę kora­lową. Niektórzy pasjonaci tworzą tzw. akwaria bio­topowe, w których starają się odtworzyć warunki panujące w pewnym ekosystemie lub hodować organizmy pochodzące z określonej strefy geogra­ficznej. O wymaganiach środowiskowych i zwy­czajach ryb akwaryści mogą dowiedzieć się w ogrodach zoologicznych, od pracowników akwa­riów komercyjnych lub od doświadczonych hodowców. Powinni także zgromadzić odpowied­nią literaturę. Niezbędnych informacji udzieli im również sprzedawca w sklepie zoologicznym.

Jakość wody
Podczas zakładania akwarium należy przestrzegać określonych reguł. We wszystkich domowych akwariach jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia hodowanych w nich zwierząt. W wielu nowoczesnych sklepach zoologicznych można nabyć, oprócz ryb, także słodką lub słoną wodę. Słoną wodę można przygotować także we własnym zakresie, dodając sól kuchenną do czystej, prze­gotowanej lub destylowanej wody, aż do osiąg­nięcia odpowiedniego stężenia. Poziom zasolenia wody należy dopasować do wymagań hodowanych gatunków. Dokładny poziom zasolenia można zmierzyć hydrometrem.
Następną zasadą, którą należy kierować się pod­czas zakładania akwarium jest to, że im ono jest większe, tym lepsze. Akwarium powinno mieć wymiary przynajmniej 90 cm x 60 cm x 40 cm i powinno mieć jak największą powierzchnię lustra wody, aby mogła się ona w odpowiednim stopniu natlenowywać. Poziom tlenu w wodzie można zwiększyć, stosując odpowiednie pompki wodne. Każde akwarium musi być zarybiane ostrożnie i równie ostrożnie należy dodawać do niego nowe elementy, tak aby ryby nie były narażane w krót­kich odstępach czasu na zbyt wiele nagłych zmian w swoim otoczeniu.
Temperatura wody w akwariach morskich musi wahać się w granicach 22-26°C. Na dnie naczynia powinien znaleźć się żwir i kamienie, co zapewnia utrzymanie pożądanego odczynu wody, mieszczą­cego się najczęściej w zakresie pH 8,1-8,3. Należy też regularnie wymieniać wodę w akwarium - co dwa tygodnie trzeba usuwać z niego jedną czwar­tą objętości zanieczyszczonej wody i uzupełniać ją taką samą ilością świeżej.

Akwaria słonowodne
W akwariach morskich woda musi być podgrze­wana grzałką o mocy co najmniej 200 W. Grzałkę należy koniecznie wyposażyć w termostat, który automatycznie włącza i wyłącza urządzenie. Zbiornik powinien być oświetlony fluorescencyj­nymi żarówkami, których liczba i moc powinna być dobrana do wymagań ryb i innych zwierząt żyjących w akwarium. Większość gatunków ryb potrzebuje światła, jednak niektóre z nich - szcze­gólnie skrzydlice - muszą mieć też w akwarium jakieś zaciszne, ciemne miejsca, w których znajdą schronienie. Ciemności wymagają również nie­które gatunki gąbek.
Zakładając akwarium, warto mieć także zbior­nik dodatkowy, który będzie służył jako miejsce kwarantanny nowo zakupionych ryb. Będzie on także tymczasowym miejscem pobytu hodowanych zwierząt podczas czyszczenia i wszelkich innych prac w akwarium głównym. Przy zakładaniu akwa­rium będącego mikrośrodowiskiem rafy koralowej należy zachować szczególną uwagę.

Akwaria słodkowodne
Najmniej kłopotliwe w utrzymaniu, choć mało popularne, są akwaria słodkowodne. Tak jak inne typy akwariów, zbiorniki słodkowodne powinny być zasiedlane stopniowo i nie powinno w nich dojść do przegęszczenia. Zwykle optymalny po­ziom zarybienia to 1 cm ryby na 30-36 cm2 po­wierzchni lustra wody w akwarium. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy należy jednak utrzy­mywać niższe zagęszczenie ryb, tzn. 1 cm ryby na 8 litrów wody, a dopiero później zwiększać liczbę osobników. W akwariach morskich zagęszczenia ryb powinny być jeszcze mniejsze.
Glony są zasadniczym składnikiem pokarmu większości gatunków ryb,powinny zatem znajdo­wać się w akwarium. Nadmierne ilości glonów mogą mieć niekorzystny wpływ na hodowane zwierzęta. Dopóki w zbiorniku nie rozwiną się glony, należy dostarczać rybom zielone pożywie­nie, rozrzucając je delikatnie na powierzchni wody. Gdy glony pojawią się w akwarium, mogą one sta­nowić główną część diety ryb. Glony wykorzystują do swego wzrostu składniki z odchodów ryb, a ryby zjadają glony, toteż przy niewielkich staraniach można w akwarium stworzyć miniaturowy eko­system. Aby zapobiec nadmiernemu rozrostowi glonów, można trzymać w akwarium glonojada.

Terraria
Wśród hodowanych w terrariach gatunków są jado­wite węże i jaszczurki mogące stwarzać niebez­pieczeństwo dla domowników. Te zwierzęta muszą być oczywiście hodowane w odpowiednio zabez­pieczonych miejscach, jednak nawet przedstawi­ciele gatunków całkowicie niegroźnych powinni być trzymam za szkłem, dla ich własnego bezpieczeństwa. Poruszając się swobodnie po domu, mogą paść ofiarą psa lub kota.
Inną trudnością związaną z hodowlą płazów i gadów jest to, że są one zwierzętami zmienno-cieplnymi, to znaczy temperatura ich ciał jest za­leżna od temperatury otoczenia. W przeciwień­stwie do ssaków nie są one w stanie utrzymać stałej ciepłoty ciała. W herpetarium (wiwarium z płaza­mi i gadami) należy oczywiście dopasować tem­peraturę do wymagań poszczególnych gatunków.
W niektórych krajach w domach hoduje się pają­ki i skorpiony. Te stawonogi zawsze powinny być trzymane w zamkniętych wiwariach. Bezkręgowce te są bardzo interesującym obiektem do obserwacji. Większość pająków to zwierzęta drapieżne, które obezwładniają swą zdobycz jadem, wytwarzanym w gruczołach jadowych zlokalizowanych na końcu haczykowatych szczękoczułek, będących odnóża­mi gębowymi. U skorpionów drugą parę narządów gębowych stanowią kleszcze, którymi zwierzę chwyta ofiary, uśmiercając je następnie jadem wprowadzonym za pomocą kolca znajdującego się na końcu elastycznego odwłoka.
W zasadzie każde małe zwierzę może być trzy­mane w wiwarium, pod warunkiem, że nie jest ono objęte ochroną gatunkową, że zapewni się mu wa­runki maksymalnie zbliżone do panujących w natu­ralnym środowisku życia i będzie się zaspokajać jego potrzeby życiowe. W domowych wiwariach trzyma się także takie zwierzęta, jak aligatory i kro­kodyle oraz ogromne węże. Hodowanie w miesz­kaniu tego rodzaju zwierząt, rosnących dość szyb­ko, wiąże się z koniecznością zabezpieczenia im odpowiednich warunków do życia.
Zwierzę w domu to przyjemność, ale i wielki obowiązek. Planując jego zakup zastanówmy się, czy naprawdę musimy i chcemy je mieć. Dzikie gatunki mimo wszystko najlepiej czują się na wol­ności. Moda na trzymanie egzotycznych zwierząt w domach sprawiła, że nielegalny handel dzikimi gatunkami zwierząt doprowadził do zagłady lub zdziesiątkowania niejednego gatunku ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Według organizacji zaj­mujących się ochroną dzikich gatunków, niewiele spośród zwierząt sprzedawanych w sklepach zoo­logicznych zostało wyhodowanych w niewoli.

Podobne prace

Do góry