Ocena brak

Akcje

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Akcja jest papierem wartościowym stwierdzającym udział jej posiadacza w kapitale spółki akcyjnej, uprawniającym jej właściciela do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach oraz zyskach spółki. Uczestnictwo to wyraża się w wartości nominalnej akcji.

Akcje mogą być wydawane jako:

  1. imienne

  2. na okaziciela.

 

Akcje imienne, czyli zawierające dane identyfikujące akcjonariusza ( jego imię i nazwisko ), które ujmowane są w księdze akcyjnej. Mogą być wydane akcjonariuszom po zarejestrowaniu spółki, nawet przed pełną wpłatą kapitału akcyjnego. Przeniesienie praw z tych akcji wymaga ich wręczenia oraz pisemnego oświadczenia o woli zbycia ich określonemu nabywcy, co potwierdzone powinno być wpisem w księdze akcyjnej.

Akcje na okaziciela nie zawierają wskazania osoby akcjonariusza. Zbywane są przez wręczenie ich nowemu akcjonariuszowi, z tym jednak, że nie mogą być wydane akcjonariuszowi przed pełną wpłatą należności za akcje. Jeżeli wpłata będzie tylko częściowa to zgodnie z Kodeksem Handlowym należy wydać imienne świadectwo tymczasowe.

 

Akcje dają ich posiadaczowi określone prawa, z tytułu których można je podzielić na:

  1. akcje zwykłe

  2. akcje uprzywilejowane.

Akcje zwykłe dają ich posiadaczom prawa wynikające ze statutu, a akcje uprzywilejowane dają szczególe uprawnienia, np.:

  • prawo głosu, jednak nie więcej niż 5 głosów na jedną akcję;

  • dywidendy

  • podziału majątku

  • pierwszeństwo objęcia akcji z nowej emisji

  • inne.

 

Podobne prace

Do góry