Ocena brak

AKADEMIA TEOLOGII KATOLICKIEJ w WARSZAWIE (ATK)

Autor /Dobiemir Dodano /18.05.2012

Szkoła wyższa kierująca się przepisami państw, i kośc, zał. 1954 jako kontynuacja Wydziału Teologii Katolickiej Uniw. Warszawskiego. Pierwszym rektorem i głównym organizatorem ATK był 1954-56 ks. Jan Czuj; po nim kierował uczelnią 1956-65 ks. Wincenty Kwiatkowski, który stworzył podstawy dla dynamicznego rozwoju Akademii, charakteryzującego także kadencję ks. Józefa Iwanickiego, rektora 1965-72.

W 1965-69 liczba studentów wzrosła 3-krotnie (1969 — ok. 800), liczba etatów pracowników nauk. powiększyła się z 54 do 69; 4-krotnie wzrosła także liczba pracowników mających zajęcia zlecone.

Od 1972 rektorem ATK jest ks. Jan Stępień.
Uczelnia ma trzy wydziały:

1° teol. (17 katedr, 19 zakładów nauk.), który prowadzi studia w zakresie: biblistyki, apologe-tyki, religioznawstwa, dogmatyki, teologii mor., patrystyki, historii Kościoła, historii sztuki kośc, kerygmatyki, homiletyki, liturgii i muzyki kośc, misjologii i socjologii pastoralnej;

2° filozofii chrzęść (7 katedr, 13 zakładów nauk.), prowadzący studia na kierunkach: logiki formalnej i gnoseologii ogólnej i szczegółowej, filozofii bytu i filozofii religii, psychologii nauk szczegółowych, filozofii przyrody i przyrodoznawstwa, etyki i historii filozofii;

3° prawa kan. (8 katedr, 8 zakładów nauk.), który prowadzi studia w zakresie: kośc. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego pubi, i międzynar., liturgicznego oraz historii prawa kościelnego.

Akademia ma biblioteki: główną i zakładowe (stan ogólny z 1971 ok. 65 000 vol.). Wydaje nauk. czasopisma redagowane przez poszczególne wydziały ; półroczniki : —> „Studia Theologica Varsaviensia", —> „Studia Philosophiae Christianae", kwartalnik —> „Prawo Kanoniczne", oraz prowadzi wydawnictwo prac nauk., podręczników i skryptów.

Kierunki badań nauk. katedr wyznaczają głównie aktualne potrzeby Kościoła. Prace nauk. były i są związane z tematyką Soboru Wat. II, głównie eklezjologią, soteriologia i antropologią, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu ekum., łącznie z dialogiem z niewierzącymi.

Dorobek nauk. wyraża się w opublikowanych 50 monografiach, z czego 26 przypada na Wydz. Teologii, U na Wydz. Filozofii Chrzęść, 13 na Wydz. Prawa Kanonicznego. W roku akademickim 1970-71 pracownicy nauk. ATK opublikowali 249 artykułów i recenzji, z czego na Wydz. Teologicznym — 136, Filozofii Chrzęść — 69, Prawa Kan. — 44.

W ATK istnieją cztery rodzaje studiów: jednolite magisterskie (dla zakonnic i studentów świeckich), specjalistyczne (dla księży), zaoczne oraz podyplomowe kursy dokształcające. Życie nauk. studentów skupia się w kołach nauk.: teologów, katechetów, filozofów i prawników. Życie kulturalnonaukowe ogniskuje się w teatrze studenckim „Ateka", w chórze akademickim i klubie filmowym.

 

Biuletyn Informacyjny Akademii Teologii Katolickiej 1 (1970)

Podobne prace

Do góry