Ocena brak

Agrofizyka

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Nauka o fiz. właściwościach gleby,roślin i płodów rolnych oraz o procesachzachodzących w układzie gleba-atmosfera--roślina. Badania a. uwzględniają czynnikizewn. takie jak: klimat, oddziaływanie mech.,zanieczyszczenie środowiska oraz procesyzwiązane ze zbiorem, transportem i przechowalnictwemmateriałów rolniczych.

Do badańa. należą m.in.: projektowanie niestandardowychurządzeń do pomiaru wilg. materiałówsypkich, projektowanie systemówmonitorowania i sterowania w szklarniach,projektowanie systemów nawadniania gleb,ocena podatności gleb na erozję wodnąi wietrzną, określanie podatności gleb nazagęszczenie, badanie odporności gleb na zakwaszeniei zmianę potencjału redoks, badaniewpływu zanieczyszczeń metalami ciężkimioraz pestycydami na aktywność biol. gleb,monitoring i diagnozowanie zawartości magnezuw glebach, określanie zawartości azotynówi azotanów w owocach i warzywach,określanie zależności pomiędzy stanem faktycznympodłoża a rozwojem roślin, projektowaniestacji agroklimatycznych, szacowanieplonów roślin uprawnych przy założonychscenariuszach zmian pogody, badanie odkształceń gleb i materiałów roln., wyznaczanie pow. roślinnych zaatakowanych chorobamii szkodnikami, wykrywanie stresu chłodno-wodnego roślin, badania stanu techn.maszyn (wykrywanie stanów przedawaryjnych),ocena przydatności technol. ziarna,testy wytrzymałościowe materiałów roślinnych,ocena wybarwienia owoców dojrzewającychoraz zmiany wybarwienia podczas przechowywania.

Do góry