Ocena brak

Administracja wymiaru sprawiedliwości

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Minister Sprawiedliwości - sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością adm. sądów powszechnych (informuje o tym Prezydenta i Krajową Radę Sądownictwa). Urzędem Min. Spr. jest ministerstwo, któremu statut nadaje R.M. Komórki organ. ministerstwa to m.in.: Departament Prokuratury, Prawny, Kadr i Szkolenia, Biuro Prasowe, Gabinet Ministra. Do jego zakresu należą też sprawy więziennictwa. Pełni on funkcję Prokuratora Generalnego. W ramach nadzoru zwierzchniego udziela on wytycznych co do polityki orzecznictwa w sprawach wykroczeń i podejmuje dziania org.-judykacyjne, z wyjątkiem tych, które są dyrektywami w dziedzinie orzekania.

Sąd Najwyższy - naczelny org. sądowy, sprawuje on nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzekania. Dzieli się na izby, w zależności od zakresu spraw, np. Adm., Pracy i Ubezp. Społ. Sąd Najwyższy składa się z Pierwszego Prezesa, prezesów i sędziów SN - liczbę ich ustala Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, tak samo jest z powołaniem sędziów.

Sądy Powszechne - sądy apelacyjne, wojewódzkie, rejonowe. Sądy dzielą się na wydziały, które tworzy i znosi Minister Spraw. Org. w sądach apelacyjnych i wojewódzkich są: prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów i kolegium sądu. W sądach rejonowych org. jest jego prezes. Prezes sądu wojewódzkiego wykonuje czynności adm. rządowej w stosunku do sądów rejonowych i nadzoruje je. Zwierzchni nadzór nad działalnością adm. sądów sprawuje Min. Spr.

Prezesa sądu apelacyjnego powołuje i odwołuje Min. Spr. spośród sędziów sądu apelacyjnego, Naczelnego Sądu Adm. lub Sądu Najw., po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów danego sądu apelacyjnego.

Prezesa sądu wojewódzkiego powołuje i odwołuje Min. Spr. spośród sędziów sądu wojewódzkiego, sądu apelacyjnego, Naczelnego Sądu Adm. lub Sądu Najw., po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego sędziów danego sądu wojewódzkiego i opinii właściwego sądu apelacyjnego.

Czynności ministra i prezesów sądów nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są niezawiśli.

Prokuratura - stanowią ją: Prokurator Generalny (naczelny org. - Min. Spr.) i podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jedn. organiz. prokuratury. Prokurator Gen. może występować do Tryb. Konstyt. o ustalenie powszechnej wykładni ustaw, kieruje on działalnością prokuratury osobiście lub przez z-ców, powołuje prokuratorów apelacyjnych, wojewódzkich, rejonowych.

Adwokatura - jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zorganizowana jest na zasadach sam. zawodowego - ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Org. adwokatury:

- Krajowy Zjazd Adwokatury

- Naczelna Rada Adwokacka

- Wyższy Urząd Dyscyplinarny

- Wyższa Komisja Rewizyjna

Podstawowa jednostka organizacyjna adwokatury to zaspół adwokacki (członkiem jest osoba wpisana na listę adwokatów, a decyduje o tym okręgowa rada adwokacka). Adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę na terenie jednego lub kilku województw stanowią izbę adwokacką.

Służba więzienna - jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Min. Spr. Jednostki organizacyjne to: Centralny Zarząd Służby Więziennej (kieruje nim Dyrektor Generalny podległy Min. Spr. - jest on przełożonym wszystkich funkcjonariuszy), okręgowe inspektoraty Sł. Więz. (kieruje nim dyrektor okręgowy, mianowany na wniosek Dyrektora Generalnego przez Min. Spr.), zakłady karne i areszty śledcze (kieruje nim dyrektor - mianowany przez Dyrektora Gener. na wniosek dyrektora okręgowego), ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr Sł. Więz. (kieruje nim komendant, mianowany i zwalniany przez Dyrektora Gener.)

Funkcjonariusze służby więziennej mogą się zrzeszać w związku zawodowym (jednym) i nie ma on prawa strajku.

Podobne prace

Do góry