Ocena brak

Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - V REPUBLIKA FRANCUSKA I FINLANDIA

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Prezydent jest „zwornikiem” systemu polit i arbitrem w sporach między różnymi ogniwami władzy publicznej. Zgodnie z konst przewodniczy obradom gabinetu.

  • Choć konstytucyjnie gabinet odpowiada solidarnie przed parlamentem, to jednak ministrowie ponoszą osobistą odpowiedzialność przezd prezydentem.

  • Gdy większość parlam popiera prezydenta może się on stać faktycznym szefem rządu. Gdy zachodzi przypadek koabitacji to automatycznie wzrasta rola premiera, który przejmuje faktycznie zwierzchnictwo nad gabinetem. Czynnikiem decydującym dla sposobu funkcjonowania podsystemu admin pub (jego pionu decyzyjnego) jest efekt rywalizacji międzypartyjnej w parlam.

FINLANDIA

  • Różni się od modelu Fr.

  • Władza prezydenta jako arbitra ulega znacznemu osłabieniu, co wynika przede wszystkim z dążenia głównych partii polit do współpracy oraz konsensualnego charakteru fińskiej polit. Nie towarzyszy temu jednak wzrost faktycznego znaczenia w systemie admin pub inst premiera, o który powiada się, że ma mało władzy jako szef rządu, ma natomiast pewien wpływ na jego funkcjonowanie. Przede wszystkim dobór ministrów jest w dużej mierze kwestią partii polit, które tworzą szerokie koalicje gabinetowe. Gabinet jest formowany na podstawie wielostronnych negocjacji, które prowadzi z liderami partyjnymi wyznaczony przez prezydenta formater. Ministrowie są uważani za reprezentantów interesów partyjnych, a nie resortowych. Polit gabinetu jest determinowana przede wszystkim partyjną kompozycją koalicji rządzącej, w mniejszym stopniu rozdziałem tek ministerialnych między poszczególne partie, w najmniejszym zaś decyzjami personalnymi.

W przeciwieństwie do Finlandii francuscy ministrowie są w mniejszym stopniu eksponentami interesów partyjnych, w większych zaś fachowcami od zarządzania. Fr. reprezentują przede wszystkim pion służby cywilnej, którym kierują i z którego najczęściej się wywodzą. Mechanizm powoływania profesjonalnych admin został nazwany „systemem mandarynatu” => wzmacnia on pozycję ministrów wobec kontrolowanej przez nich służby cywilnej.

We Fr rywalizacja parlamentarna pomiędzy 2 blokami (socjalistami a konserwatywno-liberałami) a w Finlandii rywalizacja konsensualna i tworzenie szerokich koalicji. Podstawa działania rządu są uzgodnienia międzypartyjne, a nie program prezydenta. Faktyczny brak liczącej się opozycji powoduje niewystępowanie koabitacji (wynik wyborów w niczym nie zmienia warunków w jakich działa prezydent.

Cechy wspólne obu systemów:

- stopniowe odchodzenie od koncepcji „neutralnie politycznej” prezydentury, która w założeniach miała osłabić znaczenie konfliktów międzypartyjnych

- solidarna odpowiedzialność gabinetu, co istotnie wzmacnia lojalność poszczególnych ministrów wobec premiera (rząd jako ciało kolegialne)

- stosunkowo częsta praktyka wielokrotnego powoływania tych samych osób na premierów i ministrów => zapewnia pewien stopień stabilności admin pub, wynikający z doświadczenia tych osób

Podobne prace

Do góry