Ocena brak

Administracja Publiczna - podstawowe zagadnienia

Autor /SibAccurrycar Dodano /26.09.2005

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Administracja publiczna to także określona działalność oraz ludzie zatrudnieni w strukturach organizacyjnych. To przede wszystkim struktury organizacyjne.

Dualizm w administracji. Na administracje publiczną składają się administracja rządowa i samorządowa.

Organy administracji rządowej:
? naczelne ? prezydent RP, Rada M., Prezes RM, ministrowie kierujący działaniami administracji rządowej; 3 działy
? organom naczelnym podlegają organy centralne:
- prezes urzędu ochrony konsumentów
- prezes urz. Regulacji energetyki
- prezes urz. Komunikacji elektronicznej
- generalny dyrektor dróg i autostrad
- prezes ZUS
- komendant policji; straży
? organy kolegialne ? komisja papierów wartościowych, giełd, komisja do nadawania stopni naukowych;

Administracja Terenowa ? wojewódzka administracja zespolona, stanowią ją: wojewoda i kierownicy służb lub inspekcji straży (policja, straż pożarna), inspekcja handlowa, farmaceutyczna, budowlana itd.

Organy administracji nie zespolonej: administracja specjalna ? Dyr. Izby Skarbowej i Naczelnicy US, Dyr. Urzędów Górniczych, Morskich, statystycznych, Powiatowi i Graniczni, Lekarze weterynarii, dowódcy okręgów Wojskowych, WKU;

Administracja samorządowa:
- samorządu terytorialnego
- samorządu specjalnego

Admin. Samorz. Terytorialnego ? to poszczególne organy na poszczególnych szczeblach: gmina, powiat, województwo;

Gmina ? Rada Gminy ? organ stanowiący i kontrolny, organem wykonawczym jest wójt ? burmistrz ? prezydent ? w zależności od wielkości gminy.

Powiat ? Rada Powiatu, zarząd ze starosta na czele;

Województwo ? sejmik województwa, zarząd województwa z marszałkiem na czele.

Samorząd Specjalny : Gospodarczy (Izby Rolnicze; Izby Rzemieślnicze); Zawodowy (wolne zawody, Izby Adwokackie, Izby Edukacyjne)


Przesłanki Sprawnej Administracji Publicznej
1. Odpowiednie struktury organizacyjne w administracji właściwie określone , właściwie podzielone kompetencje. Mają tu wpływ czynniki organizacyjne i techniczne. Organizacyjne wynikają z zasad ustroju państwa (administracja jest podporządkowana org. Przedstawicielskim). Techniczne uwzględniają w budowie aparatu administracyjnego specjalizacji, fachowości, racjonalnych kosztów, pracy i odpowiedzialnego poziomu jakości pracy. Podstawą jest określenie celu jakiemu ma służyć admin. Cel całościowy podlega podziałowi na częściowe zbiory działań i działania jednostkowe.
2. odpowiednie kadry administracji i stosunki międzyludzkie
3. odpowiednio zorganizowany proces pracy; by organizacja spełniała swoje funkcje musi byś oparta na racjonalnej organizacji pracy. Zasady muszą zapewnić jej sprawne działanie czyli ma działać elastycznie, sprężyście. Sprawność oznacza także sprawność działania zespołu ludzi.
4. wyposażenie techniczne i informacyjne administracji

organ administracji ? jest człowiek lub gr.

Podobne prace

Do góry