Ocena brak

Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewódzka administracja zespolona

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Zespolenie jest nową konstrukcją wprowadzoną powtórnie w Polsce w ramach wielkiej reformy administracji z 1998 roku.

  • Na stopniu wojewódzkim wyraża się w nazwie zespolona (wojewódzka) administracja rządowa, a na stopniu powiatowym w nazwie powiatowa administracja zespolona, co jest skutkiem faktu, iż na stopniu powiatowym nie mamy wyodrębnionej organizacyjnie administracji rządowej

  • Zwierzchnikiem wojewódzkiej rządowej administracji zespolonej jest wojewoda, który wykonuje zadania głównie przy pomocy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich

  • Zwierzchnictwo to występuje w 2 zasadniczych postaciach – zwierzchnictwa osobowego i służbowego.

  • Zwierzchnictwu osobowemu podstawę daje włączenie inspekcji, straży lub służb w strukturę urzędu wojewódzkiego.

  • Jednocześnie całość układu organizacyjnego administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę, choć uzależniony w treści nierzadko od postanowień ministerialnych rozporządzeń w sprawach organizacji wojewódzkich inspektoratów.

  • Poza określonymi wyjątkami (Policji i Państwowej Straży Pożarnej) do wojewody należy powoływanie i odwoływanie kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

  • Osoby te działają z ustawowego upoważnienia w imieniu wojewody (chyba, że jest inny przepis).

  • Na stopniu wojewódzkim administracja rządowa zespolona obejmuje:

 1. Inspekcję Handlową

 2. Służbę Ochrony Zabytków

 3. Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 4. Policję

 5. Inspekcję Ochrony Środowiska

 6. Państwową Straż Pożarną

 7. Inspekcję Farmaceutyczną

 8. Inspekcję Budowlaną

 9. Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 10. Inspekcję Weterynaryjną

 11. Organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego

 12. Kurator oświaty

 13. Wojewódzki konserwator przyrody

Podobne prace

Do góry