Ocena brak

Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewodowie

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Premier na wniosek wojewody.

Wojewoda jest:

1) Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie – z tego tytułu odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, co m.in. polega na:

a) Kontrolowaniu wykonywania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Premiera.

b) Kontrolowaniu wykonywania przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej

c) Zapewnianiu współdziałania wszystkich podmiotów administracyjnych, działających na obszarze województwa i kierowaniu ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w ustawach

d) Reprezentowaniu Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych

e) Wydawaniu poleceń, o których mowa w art. 16 ustawy o administracji rządowej w województwie

f) Partycypacji w powoływaniu i odwoływaniu organów administracji niezespolonej

g) Kontrolowanie organów administracji niezespolonej działających na obszarze województwa na zasadach określonych w art. 18 ustawy o administracji rządowej w województwie.

2) Zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej i w tym zakresie:

a) Kieruje nią i koordynuje jej działalność

b) Zapewnia warunki do skutecznego jej działania

c) Ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania

3) Organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego – na zasadach określonych w ustawach

4) Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym

5) Reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, co polega na:

a) Reprezentowaniu Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia powierzonego mu w celu wykonywania jego zadań

b) Wykonywaniu innych uprawnień wynikających z reprezentowania Skarbu Państwa

c) Wykonywaniu uprawnień i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów

Podobne prace

Do góry