Ocena brak

Administracja publiczna na szczeblu województwa

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

  1. Wojewoda

  2. Działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb i straży wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu: 1) wojewody z ustawowego upoważnienia 2) własnym, jeżeli ustawy tak stanowią

  3. Organy administracji niezespolonej

  4. Organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia

  5. Działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach

  6. Organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub porozumienia

    • Regulację prawną daje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie.

Podobne prace

Do góry