Ocena brak

Administracja niezespolona w II RP

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Administracja niezespolona objęła w II RP przede wszystkim wojsko, sądownictwo, skarbowość, szkolnictwo, kolejnictwo, pocztę i telegraf, górnictwo, wykonanie reformy rolnej, inspekcję ( ochronę ) pracy.  

Administrację wojskową wykonywali w terenie dowódcy okręgów korpusów i podlegli im komendanci garnizonów oraz powiatowe komendy uzupełnień.

Administrację sądową wykonywali: I prezes Sądu Najwyższego, Prezesi sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich, Prokuratorzy.

Resort skarbu – posiadał w terenie izby i urzędy skarbowe, urzędy akcyz i monopoli państwowych oraz dyrekcje i urzędy celne.

Resort szkolnictwa ( kuratorów i inspektorów szkolnych) – podporządkowano ministerstwu wyznań religijnych i oświecenia publicznego.

Administrację kolejową wykonywały dyrekcję kolei państwowych. Oddziału i urzędy kolejowe.

Administrację pocztową wykonywały dyrekcje , urzędy i agencje pocztowe.

Administrację górniczą wykonywało ministerstwo przemysłu i handlu.

Administrację ziemską ( rolną ) wykonywało ministerstwo reform rolnych. Ministrowi pracy i opieki społecznej podporządkowano okręgowych i obwodowych inspektorów pracy. 

Podobne prace

Do góry