Odyseja

Odyseja

Odyseja (gr. Ὀδύσσεια Odysseia) – epos grecki, przypisywany Homerowi, oparty na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w formie pisanej istniejący przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e. Odyseja była przez Homera śpiewana wierszem, tzw. heksametrem. Składa się z 24 ksiąg (pieśni), nie jest to jednak podział oryginalny, został wprowadzony w epoce hellenistycznej przez gramatyków aleksandryjskich...

Czytaj Dalej

HISTORIA LITERATURY - Antyk

Nawiązań do Iliady i Odysei, ljcz_ nych w literaturze wszystkich epok i narodów, mieliśmy w naszym piśmiennictwie bardzo wiele.

„Iliada” i „Odyseja”

„Iliada” i „Odyseja” są utworami może najbardziej uniwersalnymi spośród tych, jakie kiedykolwiek napisano.

Epopeje starożytne i późniejsze: Iliada, Odyseja, Pan Tadeusz

Epopeja - „Iliada” i „Odyseja” Homera (epopeje  greckie), „Eneida” Wergiliusza (epopeja rzymska) - utwór epicki, pisany wierszem lub prozą, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo  życie narodu (społeczeństwa) w  przełomowym  momencie  historycznym; charakterystyczne jest wprowadzenie bogatego tła obyczajowego, realizm przedstawienia,  wielowątkowość akcji  pozwalająca  ogarnąć wiele ...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WĘDRÓWKI ODYSA („ODYSEJA”)

Tematem „Odysei” są dzieje tytułowego bohatera, który przeżywa niezwykłe przygody w czasie powrotu spod Troi do Italii.

Cechy eposu homeryckiego na przykładzie „Iliady” i „Odysei”

  Cechy epopei: występuje inwokacja porównania homeryckie(czyli rozbudowane-jedna część porównania jest samoistnym obrazem poetyckim) epitety złożone(przym+rzecz :gromowładny Zeus) pozycja narratora(ukazuje zdarzenia z dystansem, nie ocenia, nie krytykuje) dwie płaszczyzny zdarzeń(paralelizm-dwupłaszczyznowość-obok świata realistycznego występują wydarzenia fantastyczne, obok płaszczyzny boskiej występuje płaszczyzna ludzka,

HOMER

asbestos gelds) bogów {Iliada 1, 599; Odyseja 8, 326) i zalotników Penelopy (Odyseja, 20, 346). Kwestia homerowa, kwestia autorstwa Iliady i Odysei, istniała już w starożytności; tzw.

Iliada i Odyseja Bohaterowie

Wśród postaci, licznie zaludniających strony „Iliady”, można wyróżnić dwie grupy: bogów i bohaterów. Każda z nich rządzi się swoimi prawami, zaś zasadnicza różnica dotyczy możliwości działania. Bohaterowie są podporządkowani decyzjom bogów i w każdej chwili muszą brać pod uwagę możliwość ich...

MOTYW: WĘDRÓWKA

Poznajemy go między innymi jako sprawiedliwego króla Itaki, dobrego ojca i wiernego męża (Odyseja), doskonałego wojownika, wodza drużyny, ale przede wszystkim jako wędrowca uparcie dążącego do celu.

Motyw żony w literaturze

  Homer Odyseja Oblężenie Troi i wojna, wywołana ucieczką Heleny, królewskiej żony, z Grecji, na którą wyruszył Odyseusz, trwała dziesięć lat.

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Odyseusz („Odyseja” Homera) za oślepienie Cyklopa, syna Posejdona, został przeklęty przez Pana Mórz i skazany na dziesięcioletnią tułaczkę, z której nie mógł powrócić do rodzinnej Itaki.

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Rozważ problem na podstawie wybranych utworów.

Na podstawie rozważań bohatera odnoście tułaczki, tęsknoty, lęku bohatera domyśleć możemy się, iż był to jeden z eposów Homera Odyseja.

Ważniejsze gatunki epickie

Dla literatury europejskiej podstawowe znaczenie ma epos starożytnej Grecji: autorstwo dwóch arcydzieł tego gatunku — Iliady i Odysei — przypisuje się poecie Homerowi, żyjącemu prawdopodobnie w IX/VIII w.

Iliada Homera – arcydzieło literatury i wzór postaw

badacze skłonni byli uznać, że Iliada i Odyseja są zbiorowym dziełem wielu aojdów, spisanych później po wiekach.

Epos antyczny i jego kontynuacje  

  "Odyseja" to pierwszy w historii romans, opowiadający o rozstaniu i spotkaniu po latach kochających się małżonków.

Motyw buntu w literaturze

Spotykamy go w dziele epiki greckiej- ''Odysei'' Homera.

Kulturotwórcza rola antyku (dawniej i dziś)

Powstały wtedy pierwsze dramaty, poezje i słynne poematy - "Iliada" i "Odyseja".

Starożytny rodowód humanizmu i jego artystyczna realizacja w poezji Jana Kochanowskiego

Poeta wzorował się na Mitologii, Iliadzie, Odysei i innych starożytnych utworach.

Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.

Homer w Odysei, która cała może służyć za ilustrację motywu wędrówki w literaturze, opisuje pobyt Odysa w krainie cieni i jego rozmowę z duchami.

"Mity greckie" streszczenie

Dopiero Homer (w nieco mniejszym stopniu także Hezjod), jako autor Iliady i Odysei, uporządkował najważniejszą część opowieści mitycznych, stworzył system bogów, określił ich władzę, zewnętrzną postać, charaktery, nadał przydomki.