Żywioł (album)

Żywioł – pierwszy nielegal polskiego zespołu hip-hopowego Fabuła. Został wydany w 2003 roku.

Czytaj Dalej

DZIADY – cz. II i IV

Okoliczności powstania Dziadów

 

Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstbw.

II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823...

Świat romantyczny przeżyć bohatera lirycznego Sonetów krymskich A. Mickiewicza. Nowatorski charakter tych utworów

Dwumiesięczna podróż Adama Mickiewicza na Krym w 1825 r. dostarczyła poecie wielu dotąd nie znanych wrażeń związanych z poznaniem tajemnic i egzotyki tamtejszej przyrody i kultury. Poeta zachwycony i jednocześnie zdumiony cudami natury, śladami dawnej orientalnej cywilizacji, kolekcjonował w swej pamięci...

Strategie wprowadzania zmian w organizacji w zależności od orientacji na ludzi lub na sytuację: żywioł, idealizacja, manipulacja, rewolucja i ewolucja

Zgodnie z teorią K.Lewina zachowanie człowieka zależy od jego postawy (osobowości) oraz sytuacji, w jakiej on się znajduje. Wobec tego, aby zmienić zachowanie człowieka możemy, albo zmienić jego osobowość (postawy), albo warunki, w których on działa.

Stosownie do tego założenia oraz do wprowadzonego...

El Nino - EL NINO W USA

Amerykański stan Floryda od kilku dni walczy ze skutkami gwałtownych burz i huraganów, jakie nawiedziły ten obszar w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ocenia się, ze było to największe uderzenie żywiołu od czasu huraganu "Andrew" w roku 1992. Zdjęcia docierające z obszarów, nad którym szalała...

Co to jest teoria czterech żywiołów?

Starożytni Grecy wierzyli, ze cały wszechświat złożony jest z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia oraz wody. Ten pogląd przetrwał aż do końca XVI stulecia. Poznawanie materii poprzez doświadczenia naukowe rozpo­częło się dopiero w XVII wieku.

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiegozawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.Simara), J...

Album

W staroż. Rzymie bielona tablica lub fragmentmuru, na którym podawano do wiadomościogłoszenia; w uniwersytetach w okresie późnegośredniowiecza księga, w której rejestrowano nazwiskaprofesorów, studentów, znakomitych gości; przezanalogię książeczka studencka zw. album amicorum,zawierająca prócz tekstu...

ŻYWIOŁY

 

ŻYWIOŁY gr. stoicheta; łc. elementa; ang. elements; fr. elements; nm. Elemente

Słowo 'żywioł' albo 'żywioła' odnoto­wane przez S. B. Lindego jako „pierwia­stek jestestw, element", „początek, a jako­by źrzódło każdej rzeczy".

filoz. przyr. W starogreckiej kosmologii i fizyce — pierwiastki...

Żywioły

Podstawowe zasady nadające strukturę światu; często przyporządkowywano im różne podstawowe zjawiska z innych dziedzin bytu. Chińska nauka o żywiołach powstała już w II tyś. p.n.e.; należały do nich: woda, ogień, drewno, metal i ziemia.

Wodzie odpowiadała liczba 1, głębia, zima i północ;...

Od starożytności do Zenon z Kition -264 pne

Filozofia- pierwotnie miało sens dosłowny i oznaczało poszukiwanie, umiłowanie mądrości. Używać tego słowa zaczęto w VI w.p.n.e przez Pitagorasa. Tales z Miletu- Odkrył, że magnetyt oraz potarty bursztyn mają własności przyciągania. "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa" – wszystko co istnieje jest modyfikacja wody. Początkiem życia jest woda. Ziemia jest płaskim dyskiem pływającym na oceanie. Postawił jako pierwszy pytanie „o istotę ...

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

 

Druga połowa XVIII wieku stanowi w dziejach Polski okres obfitujący w wydarzenia niezwykle dramatyczne. Były to bowiem czasy wielkich przeobrażeń gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych, które jednak nie uchroniły...

KULTURA JĘZYKA

KULTURA JĘZYKA

POJĘCIE KULTURY JĘZYKA

Wyrażenie „kultura jeżyka" jest wieloznaczne. Jeśli np. mówimy o kimś, że cechuje go kultura języka, mamy na myśli to, że zna on dobrze język i potrafi się nim sprawnie posługiwać, czyli wypowiadać się w sposób zrozumiały dla słuchaczy lub czytelników...

Stanisław Wyspiański - krótka biografia

Stanisław Wyspiański żył w latach 1869— 1907. Związany był z Krakowem i tam, w kościele Na Skałce, został pochowany. Studiował malarstwo pod kierunkiem Jana Matejki, a jednocześnie historię sztuki i literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie swej podróży (Włochy, Szwajcaria, Francja, Niemcy...

Gatunki dramatyczne - Tragedia

Tragedia — gatunek obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest nieprzezwyciężalny konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a wartościami i mocami wyższymi, którym musi się ona przeciwstawić: losem, prawami historii, interesem zbiorowości, normą moralną, prowadzący...

Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

Gatunki dramatu średniowiecznego — to przede wszystkim misteria: widowiska sceniczne o tematyce zaczerpniętej z Biblii oraz z żywotów świętych, a następnie moralitety: utwory o charakterze dydaktycznym,w których występowały alegoryczne postacie rozprawiające o prawidłach ludzkiego losu, o pokusach...

RÓŻNE OBLICZA BOHATERA „SONETÓW KRYMSKICH”

Zostały wydane w 1826 roku. Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem górskim. Kultura orientalna była dla romantyków tajemnicza, ciekawa, inna. Jest wprowadzone słownictwo orientalne. Tymi sonetami Mickiewicz potwierdza swoje zainteresowanie orientem. Każdy z tych wierszy stanowi samodzielny utwór. Elementem...

Mitologia i Księga Rodzaju jako dwie opowieści o powstaniu świata i człowieka

 

U początków wielu kultur odnajdujemy dzieła, poematy, opowieści, które są próbą odpowiedzi na pytanie, skąd wziął się świat – czy sam z siebie, czy został stworzony przez istotę wyższą, boską, jak kształtował się jego porządek, jak powstały zjawiska przyrody, zwierzęta, a wreszcie jak...

Bóg i człowiek w poezji baroku na podstawie poezji M. Sępa Szarzyńskiego

Pozycja Kościoła katolickiego, zachwiana w czasach renesansu, w baroku uległa wzmocnieniu dzięki działaniom kontrreformacji. Wzrost wpływu religii na życie codzienne i kulturalne przejawił się w poezji do średniowiecznego zainteresowania życiem wiecznym i wzajemnymi relacjami Boga i człowieka...

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

W okresie baroku poezja rozwija się w kilku nurtach. Jest poezja metafizyczna, poezja dworska i poezja sarmacka. Jan Andrzej Morsztyn to wytworny dworzanin, polityk, który poezję traktował jako zajęcie uboczne, dla rozweselenia przyjaciół, współbiesiadników.

zabity jest „Strzałą śmierci”...

Mikołaj Rej – świetny obserwator otaczającej go rzeczywistości (Krótka rozprawa, Źwierzyniec, Żywot człowieka poćciwego).

Mikołaj Rej, czołowy polski pisarz okresu renesansu, był bardzo ciekawą osobowością. Jego twórczość jest mało osobista, ale istnieje uzasadnione przypuszczenie, że sam napisał swoją biografię, przypisywaną Andrzejowi Trzycieskiemu i dołączoną do Żwierciadła. Świadomie pisał po polsku, znane...