Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe

Czytaj Dalej

Zwierzęta domowe

Z tej przyczyny maleje także liczba węży trzymanych w domowych herpetariach. Jest tyle ras zwierząt od dawna udomowionych, że na pewno wśród nich znajdziemy swego domowego ulubieńca.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

 

a. żyjące w stanie wolnym (tzw. dzikie) – obowiązuje zasada że nikt nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez te zwierzęta. Jednak są

sytuacje, gdzie może zachodzić odpowiedzialność SP lub gminy, jeżeli

funkcjonariusze publiczni dopuścili się zaniedbań w zakresie...

Mechanizm podejmowania decyzji zakupu w gospodarstwach domowych

Konsument jest zarówno podmiotowym jak i przedmiotowym punktem odniesie-nia tzn. że działalność marketingowa jest zorientowania na popyt oraz aktualnei przyszłe potrzeby nabywców. W praktyce marketingowej dla odpowiedniego kształ-towania zachowań konsumentów firmy mają do dyspozycji bogate instrumenta-rium...

Globalne ocieplenie a warunki życia roślin i zwierząt

 

Globalne ocieplenie zmienia warunki życia roślin i zwierząt. Gatunki, którym nie uda się dostosować, będą musiały zginąć.

Zmiany klimatu- wcześniejsze wiosny, krótsze łagodniejsze zimy- wymuszają na zwierzętach i roślinach zmianę sposobu życia. Zwyciężą te gatunki, które szybko dostosują...

Zwierzęta w reklamie

 

Istotne miejsce w ikonografii reklamowej zajmują zwierzęta, które do naszych czasów zachowały znaczenia funkcjonujące w dawnej kulturze i jednocześnie zaczęły przyjmować nowe cechy. Przedstawię kilka najczęściej spotykanych zwierząt. Jednym z nich jest koń utożsamiany z wielkimi ideami, odwagą...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Zagraniczna pomoc w wojnach domowych

Drugie stanowisko-dozwolone jest udzielanie pomocy jednej ze stron wojny domowej, gdy druga strona już taką pomoc od innego państwa otrzymuje,w celu zrównoważenia obcej przemocy i ochrony niepodległości państwa,w którym toczy się wojna domowa.

Wyobrażenia u zwierząt

Reakcje odroczone jako przykład badania treści psychicznych bez użycia introspekcji (Konorski). Reakcje odroczone występują również u dzieci (Spelke). Przedmiot zakryty pieluszką był dokładnie pamiętany, a jeśli w okresie odroczenia został zamieniony, u dziecka występowała silna reakcja...

Małżeństwo - Ekonomika gospodarstwa domowego i rodziny

Poza gospodarstwem domowym podział pracy między mężem i żoną dokonuje się według podziału zajęć mężczyzn i kobiet. Podział pracy poza gospodarstwem domowym nie oznacza wcale, że mąż i żona gromadzą jedzenie i wytwarzają dobra dla swej rodziny, ale każde w inny sposób.

Małżeństwo - Podzielone gospodarstwo domowe w matrylokalnym prawie macierzystym

Większość tego, co zostało dotychczas powiedziane, odnosi się do małżeństwa opartego na jednolitym gospodarstwie domowym i związanego z reguły p a t r y -l o k a l n y m zamieszkaniem zarówno w prawie ojcowskim, jak i macierzystym.

Różne oblicza konsumpcji - O tym, iż prawdziwa konsumpcja odbywa się w zaciszu domowym, czyli konsumpcja ukryta

 „Życie domowe większości klas społecznych jest stosunkowo skromne w porównaniu  z wielkim splendorem publicznej części życia, która odbywa się na oczach obserwatorów”.

Zróżnicowanie przestrzenne upraw i hodowli zwierząt w Polsce

Około 55% gruntów ornych przeznacza się na zboża.

- zboża; natężenie uprawy nie jest w całym kraju jednakowe. Największe jest w

środkowo- wschodniej części kraju.

- uprawa buraka cukrowego; największe koncentracje upraw występują w rejonach;

zamojskim, lubelskim, dolnośląskim...

Hodowla zwierząt

Głównym celem chowu zwierząt jest pozyskanie mięsa, mleka, tłuszczu, jaj, wełny i skór.

Chów Bydło ;

- średnio intensywna hodowla bydła, oparta na wykorzystaniu naturalnych pastwisk oraz upraw roślin paszowych, występuje m.in. w Polsce , Skandynawii, Litwie, Łotwy,

- ekstensywny chów polega...

Kampinoski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Park i współczesna dolina nieuregulowanej Wisły ze starorzeczami, piaszczystymi łachami, wyspami, łęgami i zaroślami stanowią niezwykłe ważne biotopy dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Fauna Parku jest bogata - według naukowców obejmuje ponad 16500 gatunków. Najliczniejsze są owady liczące ponad...

Ojcowski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Fauna parku jest bardzo bogata. Dotychczasowe badania wskazują na bytowanie na jego terenie około 5500 gatunków zwierząt; ogólną zaś ich liczbę szacuję się na 12000 gatunków. Spośród ssaków występują takie jak: borsuk, orzesznica, gronostaj oraz introdukowany w 1985r. bóbr. Do najciekawszych ssaków...

Produkcja roślinna, chów zwierząt, lasy, komunikacja i transport w Polsce

PRODUKCJA ROŚLINNA:

Znaczenie uprawy zbóż:

-zaspokojenie potrzeb żywnościowych

-znaczenie pastewne

-znaczenie przemysłowe

około 60% gruntów ornych to zboża

PSZENICA: 20% powierzchni gruntów ornych; Uprawa: Żuławy Wiślane, Kujawy, Wielkopolska, Niz Śląska, żyznych glebach Wyż. Lubelskiej i...

Uwarunkowania i rozmieszczenie hodowli zwierząt na świecie

Ważnym działem rolnictwa jest chów zwierząt, których początki udomowienia przez człowieka sięgają 10-15 tys. lat. Organizmy zwierzęce przetwarzają produkty pochodzenia roślinnego na produkty o wyższej wartości odżywczej dla człowieka, w szczególności na białka i tłuszcze zwierzęce. Przetwarzanie...

Województwo małopolskie - ŚWIAT ZWIERZĄT

Świat zwierząt województwa małopolskiego jest bardzo różnorodny. Występują tu począwszy od jednokomórkowych pierwotniaków po przez bezkręgowce, aż do strunowców. Z owadów najpospoliciej występują tu chrząszcze z rodzaju biegaczy i tęczników. W województwie występuje ok. 310 gatunków motyli. Najwięcej...

Woliński Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Świat zwierzęcy Wolińskiego parku narodowego jest bardzo bogaty. W granicach Parku stwierdzono występowanie ponad 270 gatunków zwierząt ze wszystkich grup systematycznych objętych ochroną gatunkową. Można tu spotkać zarówno gatunki pospolite takie jak jelenie, sarny, dziki, lisy, kuny, jak i rzadziej...

Dlaczego niektóre zwierzęta składają stosunkowo dużo jaj, inne mniejszą ilość, a jeszcze inne zaledwie kilka

Rozmnażanie bezpłciowe nie występuje u zwierząt wyższych, ponieważ są one zbyt duże i mają zbyt skomplikowaną budowę, aby był możliwy prosty podział na dwie połowy lub wrastania nowego osobnika z ,,pączka" na ciele.

Rozmnażanie płciowe wymaga obecności i połączenia się plemnika z jajem, to...

Ekologia - Gospodarstwo domowe

Coraz częściej miasta uruchamiają "inteligentne" zbieranie odpadów, polegające na wstępnym sortowaniu przez mieszkańców ich domowych śmieci.