Związek frazeologiczny

Związek frazeologiczny, frazeologizm – utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów. Większości związków frazeologicznych nie należy przekładać dosłownie (czyli tłumacząc słowo w słowo) na inne języki, na przykład angielskiemu przysłowiu too many cooks spoil the broth (dosł. „zbyt wielu kucharzy (ze)psuje rosół”) odpowiada polskie przysłowie gdzie kucharek...

Czytaj Dalej

Poznaj siebie, by poznać największe zagrożenie dla trwałości związków małżeńskich i partnerskich.

Minął wiek XX i rozpoczęliśmy swe uczestnictwo w świecie wieku XXI. Jest to okazja aby zastanowić się jak potoczą się losy ludzi i świata w stuleciu którego jesteśmy uczestnikiem. Na tym tle chcę zwrócić uwagę na ten "segment życia społecznego", jakim jest rodzina w Polsce wraz ze swą podstawową instytucją - małżeństwem. W okresie minionych sześćdziesięciu lat rodziny polskie uległy znacznym, istotnym przeobrażeniom. Przeszły ewolucję od tradycyjnej rodziny ...

Związki zawodowe, renta gruntowa, ekonomiczna, quasi renta

Związki zawodowe to organizacje pracowników, których celem jest wpływanie na płace i warunki pracy. Czy związki chronią przed wyzyskiem ze strony potężnych pracodowaców czy też raczej wykorzystują swoją siłę do zapewnienia nieuzasadnionych podwyżek płac oraz hamowania postępu technicznego i wzrostu wydajności, który może zagrozić trwałości zatrudnienia członków związku? Przed podjęciem próby odpowiedzi przytoczmy trochę danych ilustrujących znaczenie związków ...

Rola związków zawodowych w firmie

Charakterystyka

Według Dziennika Ustaw z roku 2001 związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy , powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, obrony interesów zawodowych i socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców...

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

 

Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Przedstawienie teatralne opiera się na tekście literackim, toteż związek teatru z literaturą jest...

Skuteczna komunikacja w związku partnerskim.

Dla każdego człowieka związek jest czymś ważnym, bez względu na jakich zasadach by się opierał. Czy byłaby to przyjaźń, czy kochanie, czy też zwykła znajomość z sąsiadem... W każdym związku dochodzi jednak do nieporozumień czy konfliktów. Komunikacja jest jedynym sposobem, aby utrzymać związek, zażyłość międzyludzką, uczucie pomiędzy dwiema osobami różniącymi się praktycznie wszystkim: płcią, wykształceniem, pochodzeniem, mentalnością, marzeniami,

Związki frazeologiczne i kryteria ich podziału

Janek śpi) Wyrażenie - związek frazeologiczny, w którym łączą się: rzeczownik z przymiotnikiem (ładny chłopiec), rzeczownik z imiesłowem (interesujący chłopiec), rzeczownik z rzeczownikiem (kapitan statku), przysłówek z przymiotnikiem (niezwykle uprzejmy, bardzo ładny), przysłówek z przysłówkiem (całkiem nieźle).

Na czym polegają stałe związki frazeologiczne. Przykłady takich związków wywodzących się z "Biblii"

Istnieją związki frazeologiczne w których jeden wyraz ma znaczenie dosłowne, ale znaczenie całości nie stanowi sumy znaczeń wyrazów, np.

R. INGARDENA KONCEPCJA FILOZOFII BYTU

Ontologię i metafizykę Ingarden uwaŜa za dwa odrębne i zasadnicze działy badań filozoficznych. Ontologia w tym ujęciu to nauka aprioryczna (tzn. epistemologicznie niezaleŜna od doświadczenia, oparta na oglądzie ejdetycznym), która w intuitywnej analizie zawartości idei odkrywa związki konieczne między...

Pierwotne związki społeczne

[...] W 1887 roku, w pracy Gemeinschaft und Gesellschaft, Tönnies przeciwstawił nowoczesne społeczeństwo zachodnie, czyli Gesellschaft,  które uważał za oportuni-styczne, zatomizowane, racjonalistyczne i indywidualistyczne — społeczeństwu wyż-szej solidarności, w którym indywidualność utrzymywana była w...

Fluor i jego związki

Fluor 9F 1s˛2s˛p stanowi zielonożółty gaz skraplający się w bardzo niskich temperaturach na żółtawą ciecz. Jest silnie trujący i odznacza się ostrym, drażniącym zapachem. Jako najbardziej elektroujemny ze wszystkich pierwiastków jest zarazem najbardziej reaktywny spośród nich i łączy się...

Życie polityczne i organizacje spisków w Królestwie Polskim do 1830 roku

1. Ograniczanie uprawnień konstytucyjnych

2. opozycja sejmowa i tajne związki

Wkrótce po ogłoszeniu konstytucji 1815 roku car Aleksander I odsunął od życia politycznego ks. Adama Czartoryskiego, w dodatku wcześniej bezpośrednio po Kongresie wiedeńskim car obiecywał Czartoryskim rozszerzenie granic...

Związki pomiędzy zwierzętami - pasożyty i partnerzy

Związki pomiędzy zwierzętami należącymi do różnych gatunków są częste w przyrodzie. Większość z nich jest oparta na odnoszeniu korzyści przez jedną ze stron, ale niektóre są przejawem rzeczywistej współpracy. Komensalizm Żarłacz tygrysi jest drapieżnym rekinem wzbudzającym grozę i...

UKRAIŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

UKRAIŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Wspólny słow. pień etniczny i językowy, najbliższe sąsiedztwo, związki dynastyczne między księstwami pd.ros. a Polską piastowską, kilkuwiekowe współżycie w ramach jednego organizmu państw., podobne losy pod panowaniem obcym - tworzyły podstawy rozwoju...

WŁOSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

WŁOSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Do schyłku XVII w. żadna z kultur eur. związanych z Polską - nie wyłączając naszych najbliższych sąsiadów - nie może równać się z kulturą wł. pod względem skali stosunków wzajemnych, ich ciągłości i długotrwałości. Bogactwa tych związków dotąd nie...

ZWIĄZEK

Związek Jaszczurczy, Towarzystwo Jaszczurcze, tajny związek rycerstwa i miast ziemi chełmińskiej, utworzony w 1397, mający na celu wyzwolenie Prus spod ucisku Krzyżaków; po bitwie pod Grunwaldem rozprzestrzenił się również na innych ziemiach Zakonu; włączony do Związku Pruskiego po zawiązaniu w 1440...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Związek Radziecki po 1945 roku

 

Sytuacja w Związku Radzieckim w pierwszych latach powojennych stała się pod znakiem powolnej odbudowy kraju ze straszliwych zniszczeń, prób reinteg­racji społeczeństwa i ostatecznego podporządkowania ziem zagarniętych w 1939-40 i ponownie w 1944-45 roku.

Na Północy, wskutek odebrania Finlandii...

AKCJA KATOLICKA

W znaczeniu ogólnym apostolat świeckich, w ścisłym organizacje kat. stanowiące formę działalności tego -> apostolatu (IV), zmierzające do ewangelizacji świata, dostosowane do warunków poszczególnych krajów, ukonstytuowane wg wytycznych Piusa XI.

1. W KOŚCIELE POWSZECHNYM

1. Powstanie — zawdzięcza A.K...

Na Krawędzi. Kulisy konfliktu i kryzysu kubańskiego.

W 1961 roku amerykańska agencja wywiadowcza CIA uzyskała od swoich ludzi na Kubie informacje, że do portów przypływają statki radzieckie. Nie udało się dowiedzieć jaki jest ich ładunek, aczkolwiek szpiedzy przypuszczali, iż dostawy mają charakter wojskowy. Wkrótce samoloty zwiadowcze dokonujące lotów na małych wysokościach zaczęły dostarczać zdjęcia kubańskich portów, na podstawie których wyraźnie można było określić charakter radzieckich dostaw. Szóstego ...

Rewizjoniści - Nowa Organizacja Syjonistyczna ( NOS )

Powstanie partii Ruch rewizjonistyczny zapoczątkował Włodzimierz Żabotyński w r. 1923 prze założenie tzw. grupy aktywistów wysuwającej w stosunku do Anglii postulaty żydowskiej akcji kolonizacyjnej w Palestynie. Większe skupisko rewizjonistów znajdowało się w Krakowie wywodzili się ze środowiska studenckiego ich wzrost wiąże się ściśle z załamaniem fali emigracyjnej do Palestyny oraz gospodarczym kryzysem w kraju . Uwaga społeczeństwa żydowskiego była skupiona na ...

Rozwiązywanie umów o pracę

UMOWY O PRACĘ MOŻNA ROZWIĄZAĆ (ZGODNIE Z ART.30 PAR. 1KP): 1. na mocy porozumienia stron (wola obu stron stosunku pracy) 2. przez oświadczenie jednej ze stron - z zachowaniem okresu wypowiedzenia 3. przez oświadczenie jednej ze stron - bez zachowania okresu wypowiedzenia 4. z upływem czasu na który była zawarta 5. z dniem zakończenia pracy (dla której umowa była zawarta). POROZUMIENIE STRON Jest to zakończenie stosunku pracy, które ma zastosowanie do wszystkich ...