Żołnierze Westerplatte

Czytaj Dalej

WESTERPLATTE 1939 r .

Polska Wojskowa Składnica Tranzy­towa na półwyspie (1300 m długości, 500 m szerokości) nad Zatoką Gdań­ską, założona na mocy postanowie­nia Ligi Narodów z czerwca 1921 r. przyznającego Polsce prawo składo­wania materiałów wojennych w po­rcie w Gdańsku. 14 marca 1924 r. ra­da Ligi Narodów wydała...

„O ŻOŁNIERZU TUŁACZU”

Składa się z dwóch części. Jedna odwołuje się do przejścia armii francuskiej przez przełęcz Grimsel. Zaprezentowane treści historyczne, przypomina to podręcznik historii (elementy  topografii, wielkość i uzbrojenia armii). Część druga odnosi się do wydarzeń toczących się na terenie Polski. („Pan...

Bitwy kampanii wrześniowej - Westerplatte

W okresie międzywojennym znajdowała się na W

esterplatte polska Wojskowa Składnica Tranzytowa. Zgodnie z postanowieniami Ligi Narodów z 9 XII 1925 Polska uzyskała prawo do stacjonowania oddziału wartowniczego w sile 88 żołnierzy (2 oficerów, 20 podoficerów i 66 szeregowców). 31 XII 1925 Polska przejęła...

Początek wojny – Westerplatte

Wojnę rozpoczął 1 września 1939 o godzinie 4.45 atak niemiecki na pozycje polskie rozmieszczone wzdłuż granic, od Morza Bałtyckiego po Karpaty (1600 km). W pierwszym dniu wojny Niemcom nie udało się zniszczyć polskiego lotnictwa, w związku z jego przemieszczeniem na lotniska polowe. Wojna od początku...

O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego

O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1896, przedr. w tomie Utwory powieściowe, Warszawa 1898. Powstanie utworu związane jest z pobytem Żeromskiego w Szwajcarii; składa się on z dwóch części. Pierwsza ukazuje walki toczone przez republ. armię franc. z wojskami...

PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU

PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU (inc. „Idzie żołnierz borem, lasem"), popularna pieśń żołnierska, złożona z parzyście rymowanych 8-zgłoskowców. Tekst niestabilny, zachowany w szeregu przekazów wariantowych (najstarsze z XVI w.), które od XIX w. tworzą cykl repertuarowy, zapoczątkowany omawianą...

IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM

Stara pieśń wojskowa, nazwana przez Mickiewicza „piosenką o żołnierzu tułaczu", której pierwsza zwrotka wg zapisu z'1830 brzmi:

Idzie żołnierz borem lasem,

Przymierając z głodu czasem,

Chleba, soli nie żałować,

Trzeba żołnierza ratować. '

W najdawniejszym zachowanym wariancie...

NA ONEJ GÓRZE JADĄ ŻOŁNIERZE

Popularna dialogowa piosenka lud.

Na onej górze jadą żołnierze.

Puk, puk, w okieneczko,

wstań, wstań, panieneczko,

koniom wody dać. 1-4. '

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Krotochwila w 3 aktach, farsa S. Dobrzańskiego

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MADAGASKARU. Krotochwila w 3 aktach, farsa S. Dobrzańskiego, wyst. we Lwowie 1879, wyd. tamże 1886. Osią akcji, toczącej się w Warszawie, są przygody naiwnego mecenasa z Radomia, Mazurkiewicza, który zjawia się za kulisami teatru, by zapobiec romansowi syna zaprzyjaźnionej rodziny z...

WESTERPLATTE

Półwysep nad Zatoką Gdańską, przy ujściu Martwej Wisły, na terenie Gdańska; w okresie międzywojennym miejsce ładunkowe amunicji dla Polski w Wolnym Mieście Gdańsku.

Od świtu 1IX 1939 bombardowane przez samoloty i ostrzeliwane ogniem dział pancernika nm. „Schleswig-Holstein", bohatersko bronione przez...

ŻOŁNIERZ

Słowiańska pożyczka z nm. Sóldner 'żołnierz najemny, zaciężny' od Sold 'żołd'; zob, Idzie żołnierz... Grób Nieznanego Żołnierza zob. Grób. Każdy żołnierz francuski nosi w ładownicy buławę marszałka Francji przypisywane Napoleonowi I (zob,). Żołnierskie szczęście zob. Minna von Barnhelm...

Grób Nieznanego żołnierza

Na placu Zwycięstwa w Warszawie wznosi się niewielka kolumnada ~ ocalały szczątek dawnego Pałacu Saskiego. Płonie przed nią wieczny znicz, stoi stale żołnierska warta honorowa. Wśród dwudziestu tysięcy miejsc narodowej pamięci w Polsce ~ to posiada charakter szczególny. Jest to Grób Nieznanego Zołnierza ~ symbol hołdu składanego przez naród całym pokoleniom bojowników o wolność, wszystkim, którzy oddali życie za Ojczyznę. Obyczaj czczenia poległych bohaterów ...

Żydowscy żołnierze II wojny światowej

Przed wybuchem wojny 1939 r. w Polsce Żydzi zaangażowali się w działalność antyfaszystowską, ofiarowali pieniądze na uzbrojenie armii, zajmowali się budowaniem umocnień fortyfikacyjnych, uczestniczyli w walce przeciwko niemieckim najeźdźcom w Wojsku Polskim. We wrześniu 1939 roku w armii polskiej służyło mniej więcej 130 tys. mężczyzn pochodzenia żydowskiego. 32 tys. poległo albo zostało rannych w walkach z nazistami; do niewoli trafiło 34-64 tys. W 1940 r.

Okrutnicy i hultaje czy wzorowi żołnierze opisz i oceń dokonania lisowczyków

W zagadnieniu jestem proszona o ocenienie doknań lisowczyków i ocenić ich postępowanie jako odział zbrojny Rzeczypospolitej wiec może na początek przybliżę ich rys historyczny. Pułk lisowski, zwany tak od nazwiska Aleksandra Lisowskiego powstał głównie z ludzi, którzy towarzyszyli wyprawie Dymitra I (,,Samozwańca"). Po jego upadku, tysiące żołnierzy, których nie mogło wchłonąć społeczeństwo, zdemoralizowanych, bez środków do życia, stało się plagą dla ...

Związek Ociemniałych Żołnierzy PRL

Związek Ociemniałych Żołnierzy PRL; organizacja społeczno-polityczna o charakterze kombatanckim inwalidzkim zrzeszająca ociemniałych byłych żołnierzy -> inwalidów wojennych i wojskowych. Celem Związku jest reprezentacja i ochrona interesów członków oraz prowadzenie działalności socjalno-bytowej i...

Westerplatte

Niewielki półwysep na pn. od Nowego Portu w 1924 Rada Ligi Narodów przyznała Polsce na Wojskową Składnicę Tranzytową. W 1925 na zach. cyplu półwyspu wybu­dowano basen amunicyjny, służący do przeładunków materiałów wybuchowych 1 broni. Następnie powstało 5 wartowni, masywne koszary i 7 obronnych...

Motyw żołnierza w literaturze

Żotnierz - Osoba odbywająca służbę wojskową. Członek sił zbrojnych danego państwa. Literatura ukazuje go najczęściej jako prostego wojaka, który dzielnie walczy do końca, przewyższając swoją postawą oficerów. Bywa także, że żołnierz ma skłonności do ubarwiania opowieści o swoich...

KOŚCIÓŁ A ZAWÓD ŻOŁNIERZA

Problem ten ma jeszcze inne aspekty. Często twierdzono, że istnienie silnie zorganizowanego i zhierarchizowanego Kościoła samo przez się było niebezpieczne dla państwa i społeczeństwa, ponieważ podkopywało jego jedność duchową i osłabiało spójność, budując i przeciwstawiając struktury...