Żołnierze Westerplatte

Żołnierze Westerplatte – film dokumentalny upamiętniający 49 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W 1988 Telewizja Polska i Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi zrealizowała film z udziałem 30 uczestników walk o Westerplatte. Reżyserem i autorem scenariusza filmu był Edward Wojtara, zdjęcia wykonał Paweł...

Czytaj Dalej

DIEPPE - walki 1942 r.

Miasto i port we Francji, w 1942 r. obiekt ataku kanadyjskich, amery­kańskich i brytyjskich wojsk inwa­zyjnych. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, ponaglany przez Józefa Stalina i Franklina D. Roosevelta do jak najszybszego utworzenia drugiego frontu w Europie, zdecy­dował się przeprowadzić...

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

W chwili przystąpienia do wojny 10 czerwca 1941 r. liczyły 1 678 tys. żołnierzy w 72 dywizjach (w tym m.in. 43 piechoty, 5 górskich, 3 pan­cerne, 3 szybkie), z których poważną część miała niepełną wartość bojową; stany dywizji były niepełne, żołnierze w większości źle wyszkoleni, brako­wało...

CHINY - walki 1941-45

Podbój Chin, najbardziej zaludnio­nego państwa na Ziemi (480 min mieszkańców w 1937 r.), przez Japonię zapoczątkowało zajęcie przez Armię *Kwantuńską w 1931 r. Mandżurii, gdzie w marcu 1932 r. okupant proklamował marionetkowe państwo Mandżukuo. Obszar ten stał się bazą do dalszej agresji Japonii na...

EBEN EMAEL - bitwa 1940 r.

Fort wybudowany w latach 1931-35 we wnętrzu góry w pobliżu połą­czenia Kanału Alberta z Mozą; składał się z podziemnych pomie­szczeń, w których mieszkało 700 żołnierzy: sypialni, kuchni, spichle­rzy z zapasem żywności na 3 mie­siące, studni sięgającej do źródeł wody na głębokości 60 m, 6...

LEYTE - bitwa 1944 r.

Wyspa w środkowej części Wysp Fi­lipińskich (między Luzonem i Min-danao), zajęta przez wojska japoń­skie 20 kwietnia 1942 r. W 1944 r. Amerykanie, po odzyskaniu części obszarów poludniowo-zachodniego Pacyfiku, postanowili uderzyć na Fi­lipiny, które miały stać się bazą do dalszych operacji przeciwko...

SAIPAN - inwazja 1944 r.

Jedna z trzech głównych wysp * Ma­rianów, ważna japońska baza 15 czerwca 1944 r. stała się obiek­tem ataku amerykańskich sił inwa­zyjnych. Do przeprowadzania ope­racj i zdobycia Wysp Mariańskich skierowano potężne siły morskie dowodzone przez adm. Raymonda *Spruance'a: - Połączony Zespół Inwazyjny...

TORCH - operacja 1942 r.

Wstępną decyzję o przeprowadze­niu wielkiej operancji desantowej we Francuskiej Afryce Północnej podjęli prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt i premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill na konferencji w Wa­szyngtonie (22 grudnia 194l -14 stycznia 1942); ostateczna decy­zja zapadła w czerwcu...

WESTERPLATTE 1939 r .

Polska Wojskowa Składnica Tranzy­towa na półwyspie (1300 m długości, 500 m szerokości) nad Zatoką Gdań­ską, założona na mocy postanowie­nia Ligi Narodów z czerwca 1921 r. przyznającego Polsce prawo składo­wania materiałów wojennych w po­rcie w Gdańsku. 14 marca 1924 r. ra­da Ligi Narodów wydała...

„WOJNA CHOCIMSKA” JAKO PODRĘCZNIK PATRIOTYZMU DLA WSPÓŁCZESNYCH

Autor charakteryzuje przodków broniących ojczyzny i przez to wskazuje jak powinni zachowywać się współcześni. Polacy biorący udział w tej bitwie stali w obronie wolności szlacheckich, wiary, własnego domu, dobytku, własnej czci, w obronie ojczyzny i jej wolności. W dalszej części tego utworu jest ocena...

"Kordian" - streszczenie

AKT I

Scena I

Miejsce: Dziedziniec. Z jednej strony widać wiejski dom a z drugiej ogród.

Osoby: Kordian (15-letni chłopiec), Grzegorz (stary sługa), Laura.

Kordian snuje rozważania, w których określa swój charakter i usposobienie. Potem rozmawia z Grzegorzem. Sługa dla zabawienia chłopca przedstawia...

Pan Wołodyjowski

Utwór poprzedza wstęp nawiązujący do Potopu. Narrator wyjaśnia, że powieściowe losy pana Jerzego Michała Wołodyjowskiego, nie ułożyły się tak, jak to sugerowało zakończenie drugiej części Trylogii. Narzeczeni nie zawarli od razu związku małżeńskiego, ponieważ przyszły znaczne mitręgi, które...

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

W Europie przebiega główna linia konfrontacji między Wschodem a Zachodem , w okresieZimnej wojny na kontynencie europejskim istniało największe ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego . W 1975 roku podpisano chlubny AKT KONCOWY KBWE . W tym dokumencie przyjęto wspólny katalog zasad i reguł postępowania , oraz...

Różnorodne sposoby ukazywania świata szlacheckiego. Omówienie tego problem na przykładzie literatury od średniowiecza do oświecenia

ŚREDNIOWIECZE:

(Roland)

•bogobojny 

• odważny 

• zawsze dotrzymywać słowa 

• dbać o honor i sławę 

• patriota 

• uwielbienie Boga i poświęcenie dla obrony wiary 

• wzorzec dydaktyczny 

• zyskiwał władzę, stawał się godnym szacunku 

• propagował postawę wygodną...

Poezja Potockiego jest wyrazem troski o naprawę RP

Transakcja wojny chocinskiej:

-> Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem.

-> Potocki powraca do konkretnych wydarzeń. Jest to upoetyzowana kronika tej wojny. Została napisana na podstawie jednego z pamiętników jednego z dowódców. Jest to poemat...

Historia w wybranych utworach literackich różnych epok i w wierszach K. K. Baczyńskiego

Wielu twórców literatury pojmowało historię jako siłę niszczącą człowieka. Takie katastroficzne rozumienie historii stało się szczególnie popularne w epoce romantyzmu. Adam Mickiewicz w „Sonetach krymskich” podkreślił, że historia niszczy dorobek kultury, piękne zamki i miasta obraca w ruiny i popiół...

Teorie nierówności społecznej

Refleksja na temat nierówności nie ogranicza się do ideologicznych uzasadnień. Wkracza też na teren nauki, najpierw filozofii, a później nauk społecznych. Powszechność i dotkliwość nierówności społecznych wyzwalała od najdawniejszych czasów dążenie do wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Socjologia...

Bitwa warszawska - OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA

Edgar Vincent wicehrabia D'Abernon pisał o Bitwie warszawskiej jako o osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata. Czy miał rację? Z pewnością TAK, a postaram się udowodnić moją tezę w poniższym wywodzie.

Rok 1918 przyniósł zakończenie I wojny światowej. Pokonana w wojnie armia niemiecka...

Bitwy kampanii wrześniowej - Westerplatte

W okresie międzywojennym znajdowała się na W

esterplatte polska Wojskowa Składnica Tranzytowa. Zgodnie z postanowieniami Ligi Narodów z 9 XII 1925 Polska uzyskała prawo do stacjonowania oddziału wartowniczego w sile 88 żołnierzy (2 oficerów, 20 podoficerów i 66 szeregowców). 31 XII 1925 Polska przejęła...

Działania morskie w czasie Wojny Krymskiej - OPISY NAJWAŻNIEJSZYCH BITEW MORSKICH WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

WOJNY KRYMSKIEJ NA MORZU CZARNYM

1. Pierwsza bitwa okrętów parowych 

Wadę tę natychmiast wykorzystał dowódca "Władimira" komandor Butakow, zajmu-jąc pozycje za rufą Turka i "częstując" go salwami swej dziobowej baterii. Kie-dy tylko "Perwas-Barchi" chciał wykonać zwrot z zamiarem użycia...

Fryderyk II - Informacje Ogólne

Wstęp - epoka historyczna

Na przełomie XVII i XVIII w. najsilniejszym państwem w Rzeszy Niemieckiej było państwo brandenbursko - pruskie. Umocnienie tego państwa przynoszą traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 r. Także skutki wojny 30 - letniej z lat 1618 - 1648 oraz wojny północnej 1700 - 1721. Państwo...