Znak unikodu U+FFFD

Czytaj Dalej

POLITYKA PRODUKTU - Znak towarowy

Ustawa o znakach towarowych wyróżnia następujące rodzaje znaków: znaki słowne, znaki słowno-graficzne (obrazowe), znaki plastyczne (trójwymiarowe), znaki mieszane, znaki dźwiękowe.

Znak towarowy - Znaki słowne

Znaki towarowe słowne uznawane są za takie tylko wówczas, gdy o ichindywidualności decyduje wyraz, litera, liczba, slogan wchodzący w składokreślonej kompozycji plastycznej, stanowiąc jej integralną część.

Znak towarowy - Znaki obrazowe

Znakami obrazo-wymi są: znaki fantazyjne przedstawione w abstrakcyjnej formie, znaki stanowiące twórcze przekształcenie konkretnego motywu, kombinacje obrazowe, graficzne opracowanie liter, cyfr i słów, jeżeli przeważa elementgraficzny, • monogramy, czyli znaki utworzone z ozdobnie powiązanych liter.

Znak towarowy - Znaki plastyczne (trójwymiarowe)

W praktyce polegają na:

nadaniu samemu towarowi określonej formy,

wciśnięciu lub umieszczeniu na towarze pewnego kształtu,

• umieszczeniu na opakowaniu towaru lub dołączeniu do opakowaniaformy plastycznej np. plomby, kapsla,

• nadaniu całemu opakowaniu określonego kształtu.

Znak towarowy - Znaki mieszane

form znaków. Logotyp - to znak słowny (np. Lindt, Parker, Wedel), Logo - to znak obrazowy (np.

Znak towarowy - Znaki dźwiękowe

Odbierane są przy pomocy narządu słuchu. Mogą to byćmelodie, znane lub skomponowane na użytek rejestracji, a także każdy innysygnał.

Znak towarowy

Często znak towarowy - lub jego część zastrzerzona prawnie - bywa nazywana znakiem handlowym lub ochronnym (trade mark).

Misteria działalności publicznej Jezusa - Znaki Królestwa Bożego

(KKP 548) Uwalniając niektórych ludzi z ich ziemskiego nieszczęścia, głodu (J 6,5-15), niesprawiedliwości (Łk 19,8), licznych chorób i śmierci (Mt 11,5), Jezus pozostawił mesjańskie znaki.

Rozwój dogmatów - Wczesne średniowiecze („znak albo rzeczywistośc”)

Sakrament oznacza przecież połączenie obydwu nie znak albo realność lecz realność w znaku. Znakowe działanie, które zawiera w sobie rzeczywistość, obecności gospodarza uczty.

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - osobowa obecność w „realnym znaku”

Dwa razy zatem nad chlebem i kielichem wyrażany zostaje ten sam stan rzeczy w tych znakach, które przyjmujemy.

Włożenie rąk i ordynacja - Prastary znak

Ten wymowny gest jest dalej praktykowany przez chrześcijan jako stary znany symbol na oznaczenie nowego skutku, mianowicie, realizujący znak nowego wydarzenia w Duchu św.

PAKIET FRANCHISINGOWY - ZNAK TOWAROWY

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, a umieszczony znaczek ® w sąsiedztwie znaku towarowego wskazuje, że znak towarowy został zarejestrowany i podlega ochronie prawnej.

ISTOTA I FUNKCJE ZNAKÓW. SPOSÓB ISTNIENIA ZNAKÓW

Znak to twór dwuwarstwowy (dwustronny), złoŜony z nosiciela znaczenia i znaczenia. Spośród rozmaitych funkcji znaku naczelną jest odsyłanie jego uŜytkownika do przedmiotu innego niŜ sam znak.

SZERSZE I WĘŻSZE POJĘCIA ZNAKU

Przy najszerszym rozumieniu termin „znak" oznacza wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi jego uŜytkownika (jako znaku) do czegoś transcendentnego względem tego przedmiotu, który stanowi medium  (środek) w docieraniu do czegoś, w udostępnianiu czy przywoływaniu czegoś innego (desygnatu znaku, przy szerokim rozumieniu słowa „desygnat").

STRUKTURA ZNAKU

Natomiast z n a c z e n i e m  znaku jest zespół funkcji (ról), jakie on - jako znak właśnie - spełnia.

FUNKCJE ZNAKU

P r z e d s t a w i a n i e (zwane niekiedy funkcją symboliczną znaku) to szeroko pojęte oznaczanie, odnoszenie przez znak uŜytkownika znaku do przedmiotu transcendentnego względem znaku; ma to miejsce np.

SPOSÓB ISTNIENIA ZNAKU

Psychologizm  uważa,  że znaki (systemy znaków) to akty lub treści aktów uŜywania tych znaków (lub co najwyŜej jeszcze dyspozycje do przeŜywania tych aktów), to pewne indywidualne, przemijające stany, czynności w strumieniu świadomości, w obrębie psychiki posługującego się znakami.

RODZAJE ZNAKÓW. SYSTEMY ZNAKÓW

Znak pełni swe funkcje znakowe (semiotyczne) w zasięgu określonego kodu, w powiązaniu z innymi znakami danego systemu i w opozycji do nich. Szczególnym typem systemu znaków jest język.

OZNAKI I ZNAKI W SENSIE WŁAŚCIWYM

znaki wagonów sypialnych, miejsc do leŜenia, wody do picia, w systemie znaków stosowanych np.

SYSTEMY ZNAKÓW. KODY

W pozajęzykowych systemach znaków (samodzielnymi) jednostkami znakowymi są (np. K o d e m nazywamy przyporządkowanie między nosicielami sensu a sensami w danym systemie znaków (lub reguły ustalające to przyporządkowanie); często zamiennie uŜywa się terminów „kod" i „system znaków".