Znaczenie

Znaczenie w najogólniejszym ujęciu to pojęcie, które łączy to, co rejestrujemy naszymi zmysłami z jakimś symbolem. Znak, zdanie, gest, czy dźwięk nie mają znaczenia, jeśli nie odnoszą się do czegoś, co jest nam znane. Dyscyplinami lingwistyki, które najobszerniej zajmują się zagadnieniem znaczenia są semantyka i lingwistyka kognitywna. Znaczenie definiuje się tu jako wiązkę cech...

Czytaj Dalej

Ład czy nieład?

A więc znaczenie 5, traci wjęź z motywującym znaczeniem 2. zaciera swoje powiązania z pozostałymi znaczeniami kula la znaczenia I.

Jaki sens i jakie znaczenie ma wychowanie instytucjonalne w aspektach człowieka złego z natury i dobrego z natury?

W takim wypadku sens i znaczenie wychowania instytucjonalnego jest wyraźny i przekonujący do zakładania nowych placówek, ponieważ nawet jeśli uda nam się pomóc jednej osobie z wielu to zaprocentuje to w przyszłości.

Znaczenie diagnostyki w pracy pedagoga, opiekuna, wychowawcy.

Taka diagnoza ma większe znaczenie im wcześniej zostanie podjęta i im wcześniej pozna się jej wyniki tym szybciej będzie można wybrać odpowiednie, adekwatne do sytuacji sposoby postępowania pedagogicznego, metodycznego czy wychowawczego.

Znaczenie diagnostyki w pracy pedagoga, opiekuna, wychowawcy.

Taka diagnoza ma większe znaczenie im wcześniej zostanie podjęta i im wcześniej pozna się jej wyniki tym szybciej będzie można wybrać odpowiednie, adekwatne do sytuacji sposoby postępowania pedagogicznego, metodycznego czy wychowawczego.

Funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

W znaczeniu atrybutowym organizacja to cecha przedmiotu (obiektu), którą nazywa się zorganizowaniem, będąca skutkiem organizowania. W znaczeniu przedmiotowym organizacja to obiekt zorganizowany .

Proces socjalizacji i jego znaczenie

Pomimo ogromnego znaczenia konformizmu społecznego dla życia danego społeczeństwa, możemy odnieść wrażenie, iż człowiek w rzeczywis­tości jest istotą bierną, w sposób bezrefleksyjny internalizującą zastane wzory zachowań, wartości, normy, jakiekolwiek zaś odstępstwa od normy powinno się traktować jako wynik błędnego procesu socjalizacji.

Co to znaczy słyszeć i jakie są konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu dla rozumienia mowy?

niskie, a w skład widma akustycznego szeptu wchodzi więcej tonów wysokich, istnieje możliwość rozumienia mowy drogą słuchową przy zastosowaniu aparatu słuchowego, a w przypadkach uszkodzeń jednostronnych nawet bez aparatów, -    po zastosowaniu aparatów wzmacniających słyszenie następuje znaczna poprawa słuchu, -    przy znacznym wzmocnieniu (poprzez aparat luh zwiększenie natężenia głosu osoby ...

KULTURA JĘZYKA

Użył w nim łacińskiego wyrazu primo, co znaczy po pierwsze i poprzedził go polskim wyrażeniem przyimkowym mającym to samo znaczenie.

Sylwetka twórcza Henryka Sienkiewicza

Znacznie wiecej uwagi autor poswiecil takze przedstawicielom rzymskiej elity intelektualnej i artystom, podczas, gdy mysliciele i nauczyciele rosnacej w liczbe i znaczenie rzeszy wyznawców Chrystusa sa tu skwitowani krótkimi wzmiankami o nich i ich pogladach.

ESTREICHEROWIE i Bibliografia polska

1839-57), ułatwiający znacznie korzystanie z tego dzieła. Uznając więc wagę i znaczenie dokładnego opisu cech wydawn. i jego znaczenie, w: Portrety uczonych polskich (zbiór.

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Szczególne znaczenie mają aktywa niematerialne o dużej wartości dla firmy, lecz trudne do wyceny na rynku. W tej grupie rajów dominują Czechy, Polska, Słowacja oraz Rosja, przy czym systematycznie spada znaczenie Polski, a rośnie znaczenie Słowacji .

Rynek kapitałowy i jego rola w gospodarce.

Mimo że napływa na nie kapitał zagraniczny, papiery wartościowe znajdujące się w obrocie mają znaczenie instrumentów krajowych.

Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy

1 Makrootoczenie Czynniki demograficzne – nie bez znaczenia będzie stopniowo zmniejszająca się wielkość docelowego segmentu ludzi młodych z uwagi na niż demograficzny; stopniowo, powoli będzie rosła liczba ludzi w wieku dojrzałym i starszych (w bardzo małym stopniu zainteresowanych posiadaniem telefonu komórkowego; pozytywny wpływ w postaci zwiększania przychodów firmy, będzie miała moda na moda na edukację, studiowanie co w efekcie będzie sprzyjało konsumpcji ...

Rozważania- Prawda Piekno Dobro

Nie mam zamiaru tracić cennych słów na encyklopedyczne znaczenia, postaram się zagłębić w tej tematyce biorąc pod uwagę własne obserwacje, wypowiedzi innych ludzi, oraz swoje przemyślenia Dobro możemy rozumieć jako zbiór moralnych zasad, którymi ludzie się kierują, bądź powinni w społecznym znaczeniu, się kierować.

Filozofia św. Tomasza z Akwinu.

Estetyka Tomasza Tomasz z Akwinu nie napisał żadnego dzieła, które w całości lub w znacznej części poświęcone było pięknu i sztuce, mimo to jego znaczenie dla estetyki jest ogromne. Obecnie termin scholastyka ma 3 znaczenia: 1.

Komunikacja między kobietami a mężczyznami - komunikacją międzykulturową?

Taka praktyka mogłaby prowadzić do degradacji znaczenia terminu kultura, który jest nam znany przynajmniej na poziomie intuicyjnym, dzięki czemu możemy czuć się „nosicielami” kultury polskiej, czy słowiańskiej.

Definicje projektujące i sprawozdawcze

wtedy, gdy chcemy poznać czy uściślić znaczenie wieloznacznych wyrazów łacińskich i greckich, które przez różnych antycznych autorów i w różnych kontekstach bywały używane w różnych znaczeniach.

Zdobywanie czy otrzymywanie stanowiska ?

Nie wydaje mi się zaskakujące, że pierwszorzędne znaczenie w opinii społeczeństwa mają jednak znajomości i protekcja. Oczywiście wykształcenie czy umiejętności również nie są bez znaczenia, natomiast mają znaczenie dużo mniejsze niż układy, znajomości czy protekcja.

Psychoterapia

Jeśli chodzi o wykorzysta­nie psychoterapii w rehabilitacji, to ma ona olbrzymie znaczenie dla ak­ceptacji kalectwa i wytworzenia moż­liwie obiektywnego obrazu samego siebie u osoby niepełnosprawnej.

Jakie etapy pracy wyróżnia się w terapii logopedycznej dzieci z wadą słuchu, będących w różnym wieku?

Rozwijać trzeba słownictwo, wciąż posługując się w tym celu etykietami, zabawkami i różnymi obrazkami; kontynuować należy ćwiczenia polegające na grupowaniu wyrazów określających nazwy czynności, stanów emocjonalnych, przedmiotów o tych samych cechach, na dobieraniu wyrazów o tych samych cechach oraz o znaczeniu przeciwnym, na zastępowaniu nazw wyrazów ich synonimami oraz pojęciami ogólnymi (warzywa, owoce, pojazdy ...